tarfu là gì - Nghĩa của từ tarfu

tarfu có nghĩa là

Những thứ đang thực sự fucked lên

Thí dụ

tarfu có nghĩa là

Từ viết tắt cho "Things are fucked up"
Nên là cao thứ hai trong bốn-
Snafu
Tarfu
Fubar
Bohica

Thí dụ

Từ viết tắt cho "Things are fucked up"

tarfu có nghĩa là

Nên là cao thứ hai trong bốn-

Thí dụ

Từ viết tắt cho "Things are fucked up"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết tarfu là gì - Nghĩa của từ tarfu