Viết chương trình tính tổng số lẻ turbo pascal

storm5906

 • #2

Program Tinh_tong_so_le;
Uses CRT;
Var i,n,S:integer;
sl:boolean;
Begin
Clrscr;
Write('Nhap so n:');Readln(n);
sl:=True;
For i:=1 to n do
Begin
If sl=True then S:=S+i;
sl:= not True;
End;
Writeln('Tong cua n so le la:', S);
Readln;
End.

:|

Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2008

peonimusha

 • #3

Đoạn code trên chưa chính xác, bởi đề bài là tính tổng các số lẻ trong n số chứ không phải các số từ 1 đến n.
Để giải bài này chỉ cần dùng hàm mod là được.

pttd

 • #4

Bạn ơi viết hẳn chương trình cụ thể và hoàn chỉnh được không ? Nói vậy thì mình cũng chịu rùi! Bnạ viết ra giúp mình và cho các bạn khác tham khảo. Khi đã post bài lên đây tức là đã bất lực trước vấn đề đó rồi. Rất mong bạn giúp đỡ !THANK YOU VERY MUCH!!!!!!!

peonimusha

 • #5

Mã:

Program So_Le;
//Khong dung thu vien vi co the gay loi, ma cai nay cung khong can dung :D
Var //Khai bao cac bien can dung
    i, n, So, Tong: Integer; //Kieu so nguyen;
Begin  //Bat dau chuong trinh
    //Khoi tao cac gia tri
    Tong:= 0;
    Writeln('Nhap n');   //n o day la so cac so ban muon nhap
    Read(n);    //Gan vao bien n
    //Vong lap de ban nhap cac gia tri, tinh luon trong nay cho tien :D
    For i:= 1 to n do
        Begin
            Writeln('Nhap so thu ',i);
            Read(So);
            If So mod 2 <> 0 then  //Xem co chia het cho 2 khong, neu khong thi la so le
                Begin
                    Tong:= Tong + So;
                End;
        End;
    Writeln('Tong cac so le = ', Tong);   //Xuat ra man hinh gia tri tinh duoc
    Readln;
    Readln;
End.

P/S: Tớ xài Free Pascal.

levy123

 • #6

Theo như mình thấy cách làm của mấy bạn quá dài dòng mình xin trình bay cách ngắn gọn hơn >-
đoạn code:
uses crt;
var i,N,S: integer;
begin
write('Nhap so N:'); readln(N);
S:=0;
for i:=1 to N do
begin
if i mod 2<>0 then S:=S+i;
end;
write('Tong cua',N,'so le tu nhien dau tien la:',S);
end.
P/s : mình xài turbo pascal

nghiahung2000

 • #7

Theo như mình thấy cách làm của mấy bạn quá dài dòng mình xin trình bay cách ngắn gọn hơn >-
đoạn code:
uses crt;
var i,N,S: integer;
begin
write('Nhap so N:'); readln(N);
S:=0;
for i:=1 to N do
begin
if i mod 2<>0 then S:=S+i;
end;
write('Tong cua',N,'so le tu nhien dau tien la:',S);
end.
P/s : mình xài turbo pascal

tính tổng n số lẻ chư ko phải n số tự nhiên đầu tiên đâu

11thanhkhoeo

 • #8

tổng của n số lẻ bằng vô cực vì n là vô hạn hihi

bạn này dường như không hiêu đề bài

à mà đào mộ quá nhỉ

beconngusay

 • #9

program bt1;

uses crt;

var n,i,s:integer;

begin

clrscr;
writeln('nhap n');read(n);
s:=0;
i:=0;
for i:=i+1 to n do
begin
If i mod 2<>0 then s:=s+i;
end;
writeln('tong cac so le la ',s);
readln;
end.

 • #10

Các bạn viết chương trình con tính tổng các số lẻ trong dãy số từ 1 đến n được không?

Viết chương trình tính tổng số lẻ turbo pascal

 • #11

Viết chương trình thực hiện nhập 10 phần tử có giá trị nguyên cho mảng A từ bàn phím và tính tổng các phần tử lẻ
giúp mik với thanks nhiều chiều nay mik kiểm tra rồi huhu

Last edited: 5 Tháng năm 2017

Viết chương trình tính tổng số lẻ turbo pascal

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up

 • #12

Code đây bạn:

var A: array [1..100] of integer;
i,n,S:integer;
begin
write('Nhap so n: '); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('A[',i,'] = '); readln(A);

end;
writeln;
S:=0;
for i:=1 to n do
if A mod 2 = 1 then

begin
write(A:5);

S:=S+A;
end;
write('Tong cac so le la: ',S);
readln
end.

Bài này vầy là OK rồi. Mình mới thi HK2 đề này xong.

Viết chương trình tính tổng số lẻ turbo pascal

 • #13

Code đây bạn:

var A: array [1..100] of integer;
i,n,S:integer;
begin
write('Nhap so n: '); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('A[',i,'] = '); readln(A);

end;
writeln;
S:=0;
for i:=1 to n do
if A mod 2 = 1 then

begin
write(A:5);

S:=S+A;
end;
write('Tong cac so le la: ',S);
readln
end.

Bài này vầy là OK rồi. Mình mới thi HK2 đề này xong.

TỐN bộ nhớ

nhập, kiểm trA , tính tổng luôn

Thân

Viết chương trình tính tổng số lẻ turbo pascal

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up

 • #14

TỐN bộ nhớ

nhập, kiểm trA , tính tổng luôn

Thân

Cảm ơn sự góp ý của bạn!

 • #15

Program CT_Tinhtong;
Uses CRT;
Var S,i,n: Integer;
Begin
Clrscr;
Write('Nhap so n:');Readln(n);
S:=0;
For i:=1 to n do
Begin
If i mod 2 = 1 then S:=S+i;
End;
Writeln('Tong la:',S);
Readln;
End.