Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức