Hướng dẫn max int php

Bỏ qua các thư viện đặc biệt cho phép bạn làm việc với các số rất lớn, giá trị int lớn nhất mà bạn có thể lưu trữ trong PHP là gì?

  • php
  • integer

127 hữu ích 0 bình luận 133k xem chia sẻ

answer

134

Hướng dẫn max int php

Từ hướng dẫn sử dụng PHP :

Kích thước của một số nguyên phụ thuộc vào nền tảng, mặc dù giá trị tối đa khoảng hai tỷ là giá trị thông thường (đó là 32 bit có dấu). PHP không hỗ trợ số nguyên không dấu. Kích thước số nguyên có thể được xác định bằng cách sử dụng hằng số PHP_INT_SIZE và giá trị tối đa bằng cách sử dụng hằng số PHP_INT_MAX kể từ PHP 4.4.0 và PHP 5.0.5.

Nền tảng 64-bit thường có giá trị tối đa khoảng 9E18, ngoại trừ trên Windows trước PHP 7, nơi luôn là 32 bit.

134 hữu ích 5 bình luận chia sẻ

answer

92

Các bản dựng 32-bit của PHP:

  • Các số nguyên có thể từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647 (~ ± 2 tỷ)

Các bản dựng 64-bit của PHP:

  • Số nguyên có thể từ -9,223,372,036,854,775,808 đến 9,223,372,036,854,775,807 (~ ± 9 tạ tỷ)

Các con số được bao gồm.

Lưu ý: một số bản dựng 64-bit đã từng sử dụng số nguyên 32-bit, đặc biệt là các bản dựng Windows cũ hơn của PHP

Các giá trị bên ngoài các phạm vi này được biểu thị bằng các giá trị dấu phẩy động, cũng như các giá trị không phải là số nguyên trong các phạm vi này. Trình thông dịch sẽ tự động xác định thời điểm cần phải chuyển sang dấu phẩy động này dựa trên việc giá trị kết quả của một phép tính không thể được biểu diễn dưới dạng số nguyên hay không.

PHP không hỗ trợ cho các số nguyên "không dấu" như vậy, giới hạn giá trị lớn nhất của tất cả các số nguyên trong phạm vi của một số nguyên "có dấu".

92 hữu ích 1 bình luận chia sẻ

answer

24

Kích thước của các int PHP phụ thuộc vào nền tảng :

Kích thước của một số nguyên phụ thuộc vào nền tảng, mặc dù giá trị tối đa khoảng hai tỷ là giá trị thông thường (đó là 32 bit có dấu). PHP không hỗ trợ số nguyên không dấu. Kích thước số nguyên có thể được xác định bằng cách sử dụng hằng số PHP_INT_SIZE và giá trị tối đa bằng cách sử dụng hằng số PHP_INT_MAX kể từ PHP 4.4.0 và PHP 5.0.5.

PHP 6 thêm "longs" (64 bit ints).

24 hữu ích 3 bình luận chia sẻ

answer

16

(hơi muộn một chút, nhưng có thể hữu ích)

Chỉ tin tưởng PHP_INT_MAX và PHP_INT_SIZE , giá trị này thay đổi tùy theo cung của bạn (32/64 bit) và hệ điều hành của bạn ...

Bất kỳ "phỏng đoán" hoặc "gợi ý" nào khác đều có thể sai.

16 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

6

Ah tôi đã tìm thấy nó: 2 32 - 1 (2147483647)

http://au2.php.net/int

Tràn số nguyên

Nếu PHP gặp một số vượt quá giới hạn của kiểu số nguyên, nó sẽ được hiểu là số thực thay thế. Ngoài ra, một phép toán dẫn đến một số vượt quá giới hạn của kiểu số nguyên sẽ trả về một số thực thay thế.

<?php
$large_number =  2147483647;
var_dump($large_number);
// output: int(2147483647)

$large_number =  2147483648;
var_dump($large_number);
// output: float(2147483648)

6 hữu ích 1 bình luận chia sẻ

answer

2

Nó phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn, nhưng 2147483647 là giá trị thông thường, theo hướng dẫn sử dụng .

2 hữu ích 1 bình luận chia sẻ

answer

1

Nó phụ thuộc vào kiến ​​trúc của máy chủ mà PHP chạy trên đó. Đối với 64-bit,

print PHP_INT_MIN . ", ” . PHP_INT_MAX; hoa lợi -9223372036854775808, 9223372036854775807

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

0

Mặc dù các PHP_INT_*hằng số tồn tại trong một thời gian rất dài, các giá trị MIN / MAX giống nhau có thể được tìm thấy theo chương trình bằng cách dịch chuyển sang trái cho đến khi đạt đến số âm:

$x = 1;
while ($x > 0 && $x <<= 1);
echo "MIN: ", $x;
echo PHP_EOL;
echo "MAX: ", ~$x;

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

Đăng nhập để trả lời câu hỏi

Có thể bạn quan tâm

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

maxFind highest value

Description

Alternative signature (not supported with named arguments):

max(array $value_array): mixed

Note:

Values of different types will be compared using the standard comparison rules. For instance, a non-numeric string will be compared to an int as though it were 0, but multiple non-numeric string values will be compared alphanumerically. The actual value returned will be of the original type with no conversion applied.

Caution

Be careful when passing arguments of different types because max() can produce unpredictable results.

Parameters

value

Any comparable value.

values

Any comparable values.

value_array

An array containing the values.

Return Values

max() returns the parameter value considered "highest" according to standard comparisons. If multiple values of different types evaluate as equal (e.g. 0 and 'abc') the first provided to the function will be returned.

If an empty array is passed, then false will be returned and an E_WARNING error will be emitted.

Examples

Example #1 Example uses of max()

<?php
echo max(23167);  // 7
echo max(array(245)); // 5

// The string 'hello' when compared to an int is treated as 0
// Since the two values are equal, the order they are provided determines the result

echo max(0'hello');     // 0
echo max('hello'0);     // hello

// Here we are comparing -1 < 0, so 'hello' is the highest value

echo max('hello', -1);    // hello

// With multiple arrays of different lengths, max returns the longest

$val max(array(222), array(1111)); // array(1, 1, 1, 1)

// Multiple arrays of the same length are compared from left to right
// so in our example: 2 == 2, but 5 > 4

$val max(array(248), array(251)); // array(2, 5, 1)

// If both an array and non-array are given, the array will be returned
// as comparisons treat arrays as greater than any other value

$val max('string', array(257), 42);   // array(2, 5, 7)

// If one argument is NULL or a boolean, it will be compared against
// other values using the rule FALSE < TRUE regardless of the other types involved
// In the below example, -10 is treated as TRUE in the comparison

$val max(-10FALSE); // -10

// 0, on the other hand, is treated as FALSE, so is "lower than" TRUE

$val max(0TRUE); // TRUE
?>

See Also

  • min() - Find lowest value
  • count() - Counts all elements in an array or in a Countable object

keith at bifugi dot com

6 years ago

The simplest way to get around the fact that max() won't give the key is array_search:

<?php
$student_grades
= array ("john" => 100, "sarah" => 90, "anne" => 100);
$top_student = array_search(max($student_grades),$student_grades); // john
?>

This could also be done with array_flip, though overwriting will mean that it gets the last max value rather than the first:

<?php
$grades_index
= array_flip($student_grades);
$top_student = $grades_index[max($student_grades)]; // anne
?>

To get all the max value keys:

<?php
$top_students
= array_keys($student_grades,max($student_grades)); // john, anne
?>

deoomen

3 months ago

Watch out after PHP 8.0!

Sample code:

<?php
echo max(0,'hello');
?>

Before PHP 8.0 will return int(0) but since PHP 8.0 above code returns string("hello")!!

volch5 at gmail dot com

8 years ago

max() (and min()) on DateTime objects compares them like dates (with timezone info) and returns DateTime object.
<?php
$dt1
= new DateTime('2014-05-07 18:53', new DateTimeZone('Europe/Kiev'));
$dt2 = new DateTime('2014-05-07 16:53', new DateTimeZone('UTC'));
echo
max($dt1,$dt2)->format(DateTime::RFC3339) . PHP_EOL; // 2014-05-07T16:53:00+00:00
echo min($dt1,$dt2)->format(DateTime::RFC3339) . PHP_EOL; // 2014-05-07T18:53:00+03:00
?>

It works at least 5.3.3-7+squeeze17

marcini

13 years ago

Note that max() can compare dates, so if you write something like this:

<?php
$dates
= array('2009-02-15', '2009-03-15');
echo
max($dates);
?>

you will get: 2009-03-15.

costinu

10 years ago

max(null, 0) = null
max(0, null) = 0

Alex Rath

12 years ago

Notice that whenever there is a Number in front of the String, it will be used for Comparison.

<?php

  max

('7iuwmssuxue', 1); //returns 7iuwmssuxu
 
max('-7suidha', -4); //returns -4?>

But just if it is in front of the String

<?php

  max

('sdihatewin7wduiw', 3); //returns 3?>

ries at vantwisk dot nl

13 years ago

I had several occasions that using max is a lot slower then using a if/then/else construct. Be sure to check this in your routines!

Ries

ReVo_

8 years ago

Sometimes you could need to get the max from an array which looks like this:

<?php
$arrTest
= array(
    array(
"day" => 1, "b" => 10 ),
    array(
"day" => 2, "b" => 43 ),
    array(
"day" => 3, "b" => 2 ),
    array(
"day" => 4, "b" => -3 ),
    array(
"day" => 5, "b" => 4 ),
    array(
"day" => 6, "b" => -5 )
);
?>
all max functions i see around don't provide a way to get the max value of the values in (example) key "b"

<?php
function maxValueInArray($array, $keyToSearch)
{
   
$currentMax = NULL;
    foreach(
$array as $arr)
    {
        foreach(
$arr as $key => $value)
        {
            if (
$key == $keyToSearch && ($value >= $currentMax))
            {
               
$currentMax = $value;
            }
        }
    }

    return

$currentMax;
}
//                                            array       key
$value = maxValueInArray($arrTest, "b");?>

output: 43

michaelangel0 at mail.com

15 years ago

Matlab users and others may feel lonely without the double argument output from min and max functions.

To have the INDEX of the highest value in an array, as well as the value itself, use the following, or a derivative:

<?php
function doublemax($mylist){
 
$maxvalue=max($mylist);
  while(list(
$key,$value)=each($mylist)){
    if(
$value==$maxvalue)$maxindex=$key;
  }
  return array(
"m"=>$maxvalue,"i"=>$maxindex);
}
?>

johnphayes at gmail dot com

16 years ago

Regarding boolean parameters in min() and max():

(a) If any of your parameters is boolean, max and min will cast the rest of them to boolean to do the comparison.
(b) true > false
(c) However, max and min will return the actual parameter value that wins the comparison (not the cast).

Here's some test cases to illustrate:

1.  max(true,100)=true
2.  max(true,0)=true
3.  max(100,true)=100
4.  max(false,100)=100
5.  max(100,false)=100
6.  min(true,100)=true
7.  min(true,0)=0
8.  min(100,true)=100
9.  min(false,100)=false
10. min(100,false)=false
11. min(true,false)=false
12. max(true,false)=true

php at rijkvanwel dot nl

11 years ago

To get the largest key in an array:

<?php
$array
= array( 0 => 'first', 1=> 'second', /* ... */ 99 => 'nth' );
$max_key = max( array_keys( $array ) ); // 99
?>

sun at drupal dot org

11 years ago

Note that max() throws a warning if the array is empty:

<?php
$a
= array();
max($a);
// Warning: max(): Array must contain at least one element
?>

So make sure your data isn't empty.

info at osworx dot net

3 years ago

Be aware if a array like this is used (e.g. values from a shopping cart):
<?php
Array
(
    [
0] => 142,80
   
[1] => 39,27
   
[2] => 22,80
   
[3] => 175,80
)?>
The result will be: 39,27 and not - as expected - 175,80

So, to find the max value, use integer only like:
<?php
Array
(
    [
0] => 14280
   
[1] => 3927
   
[2] => 2280
   
[3] => 17580
)?>
and you will get the correct result: 17580

harmor

14 years ago

A way to bound a integer between two values is:

<?php
function bound($x, $min, $max)
{
     return
min(max($x, $min), $max);
}
?>

which is the same as:

<?php
$tmp
= $x;
if(
$tmp < $min)
{
   
$tmp = $min;
}
if(
$tmp > $max)
{
    
$tmp = $max;
}
$y = $tmp;
?>

So if you wanted to bound an integer between 1 and 12 for example:

Input:
<?php
$x
= 0;
echo
bound(0, 1, 12).'<br />';
$x = 1;
echo
bound($x, 1, 12).'<br />';
$x = 6;
echo
bound($x, 1, 12).'<br />';
$x = 12;
echo
bound($x, 1, 12).'<br />';
$x = 13;
echo
bound($x, 1, 12).'<br />';
?>

Output:
1
1
6
12
12

blackmac01 at gmail dot com

2 years ago

In response to: keith at bifugi dot com

If you want to find the specific key(s) that match the maximum value in an array where the values may be duplicated, you can loop through and perform a simple check:
<?php# Example Array
$a = array(
    
'key1' => 100,
    
'key2' => 90,
    
'key3' => 100,
    
'key4' => 90,
);
# First get the maximum value
$max = max($a);# Create a new array containing all keys which have the max value
foreach($a as $key => $val) {    
     if(
$val === $max) $b[] = $key;
}
# If you want a string list, just do this
$b = implode(' ', $b);
?>

This produces consistent results and will scale well in terms of performance, whereas functions like array_search and array_flip can lead to degraded performance when dealing with large amounts of data.

levim at php dot net

10 years ago

<?php
/**
* @param array $array
*
* @return int|null Returns the largest value of the array. Returns NULL if no
*     integers are found.
*/
function array_max_recursive(array $array) {
   
$max = NULL;
   
$stack = array($array);

    do {

$current = array_pop($stack );
        foreach (
$current as $value) {
            if (
is_array($value)) {
               
$stack[] = $value;
            } elseif (
filter_var($value, FILTER_VALIDATE_INT) !== FALSE) {
               
// max(NULL, 0) returns NULL, so cast it
               
$max = (int) max($max, $value);
            }
        }

    } while (!empty(

$stack));

    return

$max;
}
?>

- This function is not actually recursive, but fulfills the requirement that it works on sub-arrays.  I do this because PHP is not very good at recursion.  I also did it because I enjoy doing things this way. 
- It returns something of type int, never a string representation of an int. The exception is when you provide an array that does not contain any integers.  It will then return NULL.
- It ignores non-array, non-int values.

toon dot baeyens at gmail dot com

10 years ago

A little function for multi-dimensional arrays:
<?php
function amax($array){
    if(
is_array($array)){
        foreach(
$array as $key => $value){
           
$array[$key] = amax($value);
        }
        return
max($array);
    }else{
        return
$array;
    }
}
?>

Michael Blinn

3 years ago

Be careful using max() with objects, as it returns a reference not a new object.

<?php

$min_date

= date_create('2019-03-05');
$max_date = date_create('2019-03-06');$date_by_reference = max($min_date, $max_date);// $date_by_reference and $max_date are now the same objectecho '$max_date is ' . date_format($max_date, 'Y-m-d') . PHP_EOL; // '2019-03-06'
echo '$date_by_reference is ' . date_format($date_by_reference, 'Y-m-d') . PHP_EOL; // '2019-03-06'date_add($date_by_reference, date_interval_create_from_date_string('1 days')); // Add 1 day to $date_by_reference, changes $max_date tooecho '$max_date is changed ' . date_format($max_date, 'Y-m-d') . PHP_EOL; // '2019-03-07'
echo '$date_by_reference is changed ' . date_format($date_by_reference, 'Y-m-d') . PHP_EOL; // '2019-03-07'?>

chris at candm dt org dt uk

1 year ago

A function to return the key of the max value of an array. For multiple max values, it will return the key of first. Change > to >= to get the last.

function array_max_key($arr) {
    $maxkey='';
    $maxval=false;
    array_walk($arr,
        function (&$cval,&$ckey) use(&$maxkey,&$maxval) {
            if ($maxval === false || $cval > $maxval) {
                $maxval = $cval;
                $maxkey = $ckey;
            }
        }
    );
    return $maxkey;
}

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn max int php