my math teacher là gì - Nghĩa của từ my math teacher

my math teacher có nghĩa là

Nóng nhất quyến rũ nhất MILF còn sống !!!!

Thí dụ

Người: Bạn có thích ai không?
Tôi: Giáo viên toán của tôi Cô ấy là Mega MILF