Chủ đề: Set cookie js

Có 336 bài viết

What is unique character in javascript?
What is unique character in javascript?

View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticleThe purpose of this article is to find unique characters in a string using JavaScript.Example:Input: ...

Hướng dẫn php array iterator
Hướng dẫn php array iterator

IteratorIterator về bản chất là một interface chuẩn được xây dựng sẵn trong PHP để bạn giễ dàng thao tác với các bộ giá trị. Cấu trúc của interface iterator ...

Lấy vị trí con trỏ trong javascript
Lấy vị trí con trỏ trong javascript

Hướng dẫn sử dụng code JavaScript di chuyển các đối tượng trên web theo sự di chuyển của chuột.Cho 1 biểu tượng vui nhộn có thể di chuyển theo chuột máy ...

How do you list functions in python?
How do you list functions in python?

Python has a set of built-in methods that you can use on lists/arrays. MethodDescriptionappend() Adds an element at the end of the list clear() Removes all the elements from the list copy() Returns a ...

How do you split a paragraph into a list of words in python?
How do you split a paragraph into a list of words in python?

How about this algorithm? Split text on whitespace, then trim punctuation. This carefully removes punctuation from the edge of words, without harming apostrophes inside words such as ...

Hướng dẫn mongodb replica set docker-compose
Hướng dẫn mongodb replica set docker-compose

Mongo Replica SetMột Replica Set (một bộ các bản sao) là một nhóm các thể hiện (instance) mongod, các thể hiện này lưu trữ bộ dữ liệu ( data set) giống nhau.Trong ...

Hướng dẫn dùng parse html trong PHP
Hướng dẫn dùng parse html trong PHP

Home » CodeNội dung chínhHướng dẫn convert string to int PHP hiệu quả nhất1. Syntax error trong PHP2. Fatal error trong PHP3. Warning error trong PHP4. Notice error trong PHP5. Error ...

Hướng dẫn dùng www.eventu.com JavaScript
Hướng dẫn dùng www.eventu.com JavaScript

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event – sự kiện trong Javascript. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại sự kiện, một số ví dụ và cách thêm các ...

Hướng dẫn url split nodejs
Hướng dẫn url split nodejs

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tiêu chuẩn cấu trúc của một đường dẫn URL được sử dụng để gửi yêu cầu từ các trình duyệt web tới ...

Hướng dẫn ... in javascript es6
Hướng dẫn ... in javascript es6

ES6Học Web Chuẩn sẽ giới thiệu với các bạn một số thay đổi của ES6 gần đây. Sẽ giúp bạn hiểu hơn khi bắt đầu học các thư viện hay JS Frameworks thịnh ...

Hướng dẫn javascript subtraction not working
Hướng dẫn javascript subtraction not working

I am trying to work on subtracting 2 values in Javascript. I had the addition working and then I just copied the code for subtraction (I just changed the operator). But I am wondering why the ...

How to get data from sql server in javascript
How to get data from sql server in javascript

There is no common way to connect to SQL Server database from JavaScript client, every browser has it’s own API and packages to connect to SQL Server. For example, in Windows operating system, ...

Hướng dẫn css la gì
Hướng dẫn css la gì

Nội dung chính Định nghĩa CSS làm được những gì? Tại sao sử dụng CSS1) Giải quyết một vấn đề lớn2) Tiết kiệm rất nhiều thời gian3) Cung cấp thêm các ...

Hướng dẫn boolean flag python
Hướng dẫn boolean flag python

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về kiểu dữ liệu boolean trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web ...

Remove array in array javascript
Remove array in array javascript

I am looking for an efficient way to remove all elements from a javascript array if they are present in another array.// If I have this array: var myArray = [a, b, c, d, e, f, g]; // ...

Hướng dẫn dùng getasync JavaScript
Hướng dẫn dùng getasync JavaScript

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàyLập trình đồng bộ hay bất đồng bộ không đơn giản như những gì được viết trong nhiều blog, đó chỉ là ...

Hướng dẫn dùng assinment JavaScript
Hướng dẫn dùng assinment JavaScript

Assignment javascript nâng cao hướng dẫn dùng json server, tạo dữ liệu. Thực hiện trang chủ, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, quản trị dữ liệu…Thực hiện một ...

What does max mean in javascript?
What does max mean in javascript?

The Math.max() function returns the largest of the numbers given as input parameters, or -Infinity if there are no parameters.Try itSyntaxMath.max() Math.max(value0) Math.max(value0, ...

Create array from number javascript
Create array from number javascript

https://stackoverflow.com/a/49577331/8784402With DeltaFor javascript smallest and one-liner [...Array(N)].map((v, i) => from + i * step); Examples and other ...

Hướng dẫn precision in javascript float
Hướng dẫn precision in javascript float

From the Floating-Point Guide:What can I do to avoid this problem?That depends on what kind of calculations you’re doing.If you really need your results to add up exactly, especially when you work ...

Hướng dẫn dùng cookiescookies JavaScript
Hướng dẫn dùng cookiescookies JavaScript

Giới ThiệuCookie sẽ lưu giữ thông tin của người dùng trên các trang của websiteVậy cookie là gì?Cookie là dữ liệu, lưu dữ trong những file text nhỏ trên máy ...

Hướng dẫn gmdate in php
Hướng dẫn gmdate in php

Cú phápHàm gmdate() trong PHP có cú pháp như sau:string gmdate ( string $format [, int $timestamp] ); Định nghĩa và cách sử dụngHàm này giống hàm date(), ngoại trừ việc ...

Hướng dẫn set time in mysql
Hướng dẫn set time in mysql

5.1.15 MySQL Server Time Zone Support This section describes the time zone settings maintained by MySQL, how to load the system tables required for named time support, how to stay current with ...

Hướng dẫn what is javascript binding?
Hướng dẫn what is javascript binding?

Khi truyền các phương thức đối tượng dưới dạng gọi lại, chẳng hạn setTimeout, có một vấn đề đã biết: “mất this“.Trong chương này chúng ta sẽ xem các ...

Where are php session cookies stored?
Where are php session cookies stored?

Cookies were first invented in 1994 by a computer programmer named Lou Montulli. Without them, the web would be quite a different place. Whether your logging into the back-end of your WordPress ...

Hướng dẫn python differentiate array
Hướng dẫn python differentiate array

Unique matrix in python assignment expertyou are given an N*N matrix. Write a program to check if the matrix is unique or not. A unique matrix is a matrix if every row and column of the matrix ...

Hướng dẫn multiply mongodb
Hướng dẫn multiply mongodb

Docs Home → MongoDB Manual$multiply Multiplies numbers together and returns the result. Pass the arguments to $multiply in an array.The $multiply expression has the following syntax:{ $multiply: [ ...

Hướng dẫn filter json javascript
Hướng dẫn filter json javascript

How do i view json in python?The full-form of JSON is JavaScript Object Notation. It means that a script (executable) file which is made of text in a programming language, is used to store and ...

What is decodeuri in javascript?
What is decodeuri in javascript?

The decodeURI() function decodes a Uniform Resource Identifier (URI) previously created by encodeURI() or by a similar routine. Try itSyntaxParametersencodedURIA complete, encoded Uniform Resource ...

Javascript float max decimal places
Javascript float max decimal places

I wanted to display a number to 2 decimal places.I thought I could use toPrecision(2) in JavaScript .However, if the number is 0.05, I get 0.0500. Id rather it stay the same.See it on JSbin.What is ...

How do you write a set in python?
How do you write a set in python?

The set() function creates a set in Python.Examplelist_numbers = [1, 2, 3, 4, 2, 5] # create set from list numbers_set = set(list_numbers) print(numbers_set) # Output: {1, 2, 3, 4, 5}set() ...

Email and password validation in javascript
Email and password validation in javascript

Learn how to create a password validation form with CSS and JavaScript.Password ValidationTry it Yourself »Create A Password Validation FormStep 1) Add HTML:Example<div ...

How do i pull an array in mongodb?
How do i pull an array in mongodb?

Docs Home → MongoDB Manual$pullThe $pull operator removes from an existing array all instances of a value or values that match a specified condition.The $pull operator has the form:{ $pull: { ...

Hướng dẫn javascript load page
Hướng dẫn javascript load page

Khi bạn nghĩ đến việc cải thiện tốc độ load trang web, bạn có lẽ sẽ thử việc tối ưu code backend, tối ưu câu truy vấn cơ sở dữ liệu,... Nhưng một trong ...

Get last day of month javascript
Get last day of month javascript

In computer terms, new Date() and regular expression solutions are slow! If you want a super-fast (and super-cryptic) one-liner, try this one (assuming m is in Jan=1 format). I keep trying different ...

Hướng dẫn dùng australian timezones trong PHP
Hướng dẫn dùng australian timezones trong PHP

- Dưới đây là danh sách những múi giờ (time zone) được hỗ trợ trong PHP, những múi giờ này tương đối quan trọng bởi vì chúng rất thường được sử dụng ...

Hướng dẫn dùng eventhandler JavaScript
Hướng dẫn dùng eventhandler JavaScript

Events! Một phần không thể thiếu của một trang web. Thứ giúp người dùng có cảm giác rằng đang thực sự giao tiếp trang web chứ không chỉ đơn thuần như đọc ...

Can we change background color of image in html?
Can we change background color of image in html?

ExampleSet a background-image for the <body> element: body { background-image: url(paper.gif); background-color: #cccccc; } Try it Yourself »ExampleSet two background images for ...

Hướng dẫn bootstrap pagination js
Hướng dẫn bootstrap pagination js

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Does javascript date have timezone?
Does javascript date have timezone?

I have a C# application that return in JSON an expiration date of an authentication token like this:expirationDate:Fri, 27 Mar 2015 09:12:45 GMT In my TypeScript I check that the date is still ...