Hướng dẫn how do i concatenate in javascript? - làm cách nào để nối trong javascript?

Ví dụ

Tham gia hai chuỗi:

Đặt văn bản1 = "biển"; Let Text2 = "thực phẩm"; Đặt kết quả = text1.concat (text2);
let text2 = "food";
let result = text1.concat(text2);

Hãy tự mình thử »

Tham gia hai chuỗi:

Đặt văn bản1 = "biển"; Let Text2 = "thực phẩm"; Đặt kết quả = text1.concat (text2);
let text2 = "world!";
let result = text1.concat(" ", text2);

Hãy tự mình thử »

Đặt TEXT1 = "Xin chào"; hãy để Text2 = "Thế giới!"; Đặt kết quả = text1.concat ("", text2);


Thêm ví dụ dưới đây.

Định nghĩa và cách sử dụng

Phương pháp

let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 tham gia hai hoặc nhiều chuỗi.

Phương pháp

let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 không thay đổi các chuỗi hiện có.


Phương thức let str = 'Hello'; str += ' '; str += 'World'; str; // 'Hello World'0 trả về một chuỗi mới.

Cú pháp

String.concat (String1, String2, ..., StringX)

Thông sốTham số
Sự mô tả
string2,
...
stringX
String1, String2, ... StringX
The strings to be joined.

Yêu cầu. Các chuỗi được tham gia.

Giá trị trả lạiTham số
Sự mô tảString1, String2, ... StringX


Yêu cầu. Các chuỗi được tham gia.

Giá trị trả lại

Loại hình
let text2 = "world!";
let text3 = "Have a nice day!";
let result = text1.concat(" ", text2, " ", text3);

Hãy tự mình thử »


Đặt TEXT1 = "Xin chào"; hãy để Text2 = "Thế giới!"; Đặt kết quả = text1.concat ("", text2);

Thêm ví dụ dưới đây.

Định nghĩa và cách sử dụng

Phương pháp
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 tham gia hai hoặc nhiều chuỗi.
Phương pháp
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 không thay đổi các chuỗi hiện có.
Phương thức
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 trả về một chuỗi mới.
Cú phápString.concat (String1, String2, ..., StringX)Thông số
Tham sốTham sốTham sốTham sốTham sốTham số


Ngày 29 tháng 7 năm 2019

Có 3 cách để nối các chuỗi trong JavaScript. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ là những cách khác nhau và sự đánh đổi giữa chúng.

Toán tử let str = 'Hello'; str += ' '; str += 'World'; str; // 'Hello World'4

Toán tử

let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
4 tương tự bạn sử dụng để thêm hai số có thể được sử dụng để kết hợp hai chuỗi.

const str = 'Hello' + ' ' + 'World';
str; // 'Hello World'

Bạn cũng có thể sử dụng

let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
6, trong đó
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
7 là tốc ký cho
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
8.

let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'

Nếu phía bên trái của toán tử

let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
4 là một chuỗi, JavaScript sẽ ép buộc phía bên tay phải thành một chuỗi. Điều đó có nghĩa là an toàn để nối các đối tượng, số,
let str = 'Values: ';
str += 42;
str += ' ';

str += {};
str += ' ';

str += null;

str; // 'Values: 42 [object Object] null'
0 và
let str = 'Values: ';
str += 42;
str += ' ';

str += {};
str += ' ';

str += null;

str; // 'Values: 42 [object Object] null'
1.

let str = 'Values: ';
str += 42;
str += ' ';

str += {};
str += ' ';

str += null;

str; // 'Values: 42 [object Object] null'

Các nhà khai thác

let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
4 và
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
6 nhanh chóng trên các động cơ JavaScript hiện đại, vì vậy không cần phải lo lắng về một cái gì đó như lớp StringBuilder của Java.

let str = 'Values: '; str += 42; str += ' '; str += {}; str += ' '; str += null; str; // 'Values: 42 [object Object] null'4

Hàm

let str = 'Values: ';
str += 42;
str += ' ';

str += {};
str += ' ';

str += null;

str; // 'Values: 42 [object Object] null'
4 tạo ra một chuỗi mới từ việc kết hợp tất cả các phần tử trong một mảng. Ví dụ:

['Hello', ' ', 'World'].join(''); // 'Hello World'

Tham số đầu tiên của

let str = 'Values: ';
str += 42;
str += ' ';

str += {};
str += ' ';

str += null;

str; // 'Values: 42 [object Object] null'
6 được gọi là dấu phân cách. Theo mặc định, dấu phân cách là một dấu phẩy duy nhất
let str = 'Values: ';
str += 42;
str += ' ';

str += {};
str += ' ';

str += null;

str; // 'Values: 42 [object Object] null'
7.

['a', 'b', 'c'].join(); // 'a,b,c'

Bạn có thể vượt qua bất kỳ dấu phân nào bạn muốn. Dấu tách thực hiện

let str = 'Values: ';
str += 42;
str += ' ';

str += {};
str += ' ';

str += null;

str; // 'Values: 42 [object Object] null'
4 lựa chọn ưa thích cho các chuỗi kết hợp nếu bạn thấy mình lặp đi lặp lại cùng một ký tự. Ví dụ: bạn có thể sử dụng
let str = 'Values: ';
str += 42;
str += ' ';

str += {};
str += ' ';

str += null;

str; // 'Values: 42 [object Object] null'
9 làm dấu phân cách để tham gia một loạt các từ:

// 'Twas the night before Christmas'
['Twas', 'the', 'night', 'before', 'Christmas'].join(' ');

Hoặc bạn có thể sử dụng

['Hello', ' ', 'World'].join(''); // 'Hello World'
0 để kết hợp các mảnh URL cùng nhau:

// 'masteringjs.io/tutorials/fundamentals/string-concat'
['masteringjs.io', 'tutorials', 'fundamentals', 'string-concat'].join('/');

Dấu tách làm cho

let str = 'Values: ';
str += 42;
str += ' ';

str += {};
str += ' ';

str += null;

str; // 'Values: 42 [object Object] null'
4 một cách rất linh hoạt để nối các chuỗi. Nếu bạn muốn kết hợp với nhau một số lượng chuỗi khác nhau, bạn thường nên sử dụng
let str = 'Values: ';
str += 42;
str += ' ';

str += {};
str += ' ';

str += null;

str; // 'Values: 42 [object Object] null'
6 thay vì vòng
['Hello', ' ', 'World'].join(''); // 'Hello World'
3 với
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
4.

['Hello', ' ', 'World'].join(''); // 'Hello World'5

Các chuỗi JavaScript có phương pháp

let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 tích hợp. Hàm
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 có một hoặc nhiều tham số và trả về chuỗi sửa đổi. Các chuỗi trong JavaScript là bất biến, vì vậy
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 không sửa đổi chuỗi tại chỗ.

const str1 = 'Hello';
const str2 = str1.concat(' ', 'World');

// 'Hello'. Strings are immutable, so `concat()` does not modify `str1`
str1;
// 'Hello World'
str2;

Nhược điểm của việc sử dụng

let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 là bạn phải chắc chắn
['a', 'b', 'c'].join(); // 'a,b,c'
0 là một chuỗi. Bạn có thể chuyển các tham số không chuỗi sang
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0, nhưng bạn sẽ nhận được một kiểu mẫu nếu
['a', 'b', 'c'].join(); // 'a,b,c'
2.

// If `str` is null or not a string, can't use `concat()`
const str = 'Values: ';

// 'Values: 42 null'
str.concat(42, ' ', null);

Hàm

let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 hiếm khi được sử dụng vì nó có nhiều trường hợp lỗi hơn toán tử
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
4. Ví dụ: bạn sẽ nhận được hành vi bất ngờ nếu bạn gọi
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 trên một giá trị xảy ra là một mảng. Bạn nên sử dụng
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
4 thay vì
let str = 'Hello';
str += ' ';
str += 'World';
str; // 'Hello World'
0 trừ khi bạn có lý do rất chính đáng.

Nếu bạn phải sử dụng ____10, tốt nhất nên gọi nó trên một chuỗi trống:

''.concat('Hello', ' ', 'World');

Hướng dẫn cơ bản hơn

  • Bỏ qua một chỉ mục trong bản đồ mảng javascript ()
  • Có điều kiện thêm một đối tượng vào một mảng trong javascript
  • Xác thực email bằng Regex trong JavaScript
  • Sao chép JavaScript vào Clipboard
  • Tính trung bình của một mảng trong JavaScript
  • Hàm encodeuricomponent () trong javascript
  • Cách kiểm tra xem một ngày nằm giữa hai ngày trong JavaScript

Chúng ta có thể sử dụng Concat trong JavaScript không?

Phương thức Concat () tham gia hai hoặc nhiều chuỗi. Phương thức Concat () không thay đổi các chuỗi hiện có. Phương thức Concat () trả về một chuỗi mới.. The concat() method does not change the existing strings. The concat() method returns a new string.

Làm thế nào để một chuỗi hai chuỗi trong JavaScript?

Toán tử + cùng một toán tử + bạn sử dụng để thêm hai số có thể được sử dụng để kết hợp hai chuỗi.Bạn cũng có thể sử dụng +=, trong đó a += b là tốc ký cho a = a +b.Nếu phía bên trái của toán tử + là một chuỗi, JavaScript sẽ ép buộc phía bên phải thành một chuỗi. The same + operator you use for adding two numbers can be used to concatenate two strings. You can also use += , where a += b is a shorthand for a = a + b . If the left hand side of the + operator is a string, JavaScript will coerce the right hand side to a string.

Concatenating trong JavaScript là gì?

Phương thức Concat () được sử dụng để hợp nhất hai hoặc nhiều mảng.Phương pháp này không thay đổi các mảng hiện có, mà thay vào đó trả về một mảng mới.used to merge two or more arrays. This method does not change the existing arrays, but instead returns a new array.

Bạn có thể += một chuỗi trong javascript không?

+= Toán tử JavaScript: Chuỗi JavaScript += toán tử có thể hợp nhất hai chuỗi với nhau.Toán tử này thuận tiện hơn so với biến số dài = x + y.Chẳng hạn, giả sử bạn có tên của người dùng và họ trong hai chuỗi.Bạn có thể sử dụng toán tử += để hợp nhất các giá trị này thành một chuỗi.The JavaScript += operator can merge two strings together. This operator is more convenient than the long-form “variable = x + y” syntax. For instance, say you have a user's forename and the surname in two strings. You could use the += operator to merge these values into one string.