Bài luyện tập chung trang 128 lớp 5

Luyện tập chung tiết 120 – giải bài 1,2,3 trang 128 Toán 5.

Bài 1: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

 1. Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).
 1. Tính thể tích bể cá đó.
 1. Mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)
  Bài luyện tập chung trang 128 lớp 5

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

 1. Diện tích xung quanh của bể kính là: (10 + 5) x 2 x 6 = 180 (cm2)

Diện tích đáy của bể kính là: 10 x 5 = 50 (cm2)

Diện tích kính dùng làm bể cá là: 180 + 50 = 230 (dm3)

 1. Thể tích bể cá là: 10 x 5 x6 = 300 (dm3)

300dm3 = 300l

 1. Số lít nước có trong bể cá là: 300 x 3/4 = 225l

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: a) 230dm3; b) 300l ; c) 225l.


Bài 2: Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

 1. Diện tích xung quanh của hình lập phương;
 1. Diện tích toàn phần của hình lập phương;
 1. Thể tích của hình lập phương;

Đáp án: a) Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

Advertisements (Quảng cáo)

 1. Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)

 1. Thể tích hình lập phương là: 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2; b) 13,5m2; c) 3,375m3


Bài 3 trang 128 Toán 5: Có hai hình lập dài phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.

Bài luyện tập chung trang 128 lớp 5

 1. Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?
 1. Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?

Giải : Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.

 1. Diện tích toàn phần của:

Hình N là : a x a x 6

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9

Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần của hình N.

 1. Thể tích của:

Hình N là: a x a x a

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)= (a x a x a) x 27

Vậy thể tích hình M gấp 27 lần hình N.

Bài 1 trang 128 sgk toán 5

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

 1. Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).
 1. Tính thể tích bể cá đó.
 1. Mức nước trong bể cao bằng
  Bài luyện tập chung trang 128 lớp 5
  chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)

Bài luyện tập chung trang 128 lớp 5

Bài giải:

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

 1. Diện tích xung quanh của bể kính là: (10 + 5) x 2 x 6 = 180 (cm2)

Diện tích đáy của bể kính là: 10 x 5 = 50 (cm2)

Diện tích kính dùng làm bể cá là: 180 + 50 = 230 (cm2)

 1. Thể tích bể cá là: 10 x 5 x6 = 300 (dm3)

300dm3 = 300l

 1. Số lít nước có trong bể cá là: 300 x
  Bài luyện tập chung trang 128 lớp 5
  \= 225 (l)

Đáp số: a) 230 cm2; b) 300l ; c) 225l.


Bài 2 trang 128 sgk toán 5

Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

 1. Diện tích xung quanh của hình lập phương;
 1. Diện tích toàn phần của hình lập phương;
 1. Thể tích của hình lập phương;

Bài giải:

 1. Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

 1. Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)

 1. Thể tích hình lập phương là: 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2; b) 13,5m2; c) 3,375m3


Bài 3 trang 128 sgk toán 5

Có hai hình lập dài phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.

Bài luyện tập chung trang 128 lớp 5

 1. Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?
 1. Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?

Bài giải:

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.

 1. Diện tích toàn phần của:

Hình N là : a x a x 6

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9

Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần của hình N.

 1. Thể tích của:

Hình N là: a x a x a

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)= (a x a x a) x 27

Vậy thể tích hình M gấp 27 lần hình N.

Giaibaitap.me