Bài tập mác phần sản phẩm xã hội

 • Explore Documents

  Categories

  • Academic Papers
  • Business Templates
  • Court Filings
  • All documents
  • Sports & Recreation
   • Bodybuilding & Weight Training
   • Boxing
   • Martial Arts
  • Religion & Spirituality
   • Christianity
   • Judaism
   • New Age & Spirituality
   • Buddhism
   • Islam
  • Art
   • Music
   • Performing Arts
  • Wellness
   • Body, Mind, & Spirit
   • Weight Loss
  • Self-Improvement
  • Technology & Engineering
  • Politics
   • Political Science All categories

88% found this document useful (17 votes)

87K views

18 pages

Copyright

© © All Rights Reserved

Share this document

Did you find this document useful?

88% found this document useful (17 votes)

87K views18 pages

BÀI TẬP Kinh tế chính trị Mác Lênin

@ckh t

ohåkh tr

Trbkl 2

TÊC IC

V EBKL TÅKH OH

T THBE @H

A, DA EÉKH LC

C TBS KÍK K

V Oß _BC THÉ OÂO N

K _

B I

C HA

O KßC EÉKH LC

C THÅOH KHB. NÊC T

ẩZ ĚC THC OHA ÅT KHơKL

IÊ KHC

V _

THV

O IÕ THVS

 1. LAAD IVO@. Tce. ZH

K 2= T

Oƪ NẮK ĚC IÍK

Nêc 2= Trakl 8 lc

oôkl khîk s

k xu

Ầt Ēƺữ

o 27 s

k ph

e oÿ t

kl lcâ tr

iê 8: Ēô ib.

H

c= lcâ tr

t

kl s

k ph

e iêe rb trakl klêy vê lcâ tr

o

b 2 s

k ph

e iê nba khcíu, k

u=

Kďkl suẦt iba Ēồkl tďkl iík > iẬ

k0

Oƺổkl Ēồ

iba Ēồkl tďkl iík 2.6 iẬ

Lc

c 27 s

k ph

e 5 8: V_D kík lcâ tr

2 s

k ph

e 5 8:/27 5 6 V_D b

) Tďkl kďkl suẦ

t oh

iêe tďkl sỒ

iƺữ

kl s

k ph

e s

k xu

t rb trakl 2 `hukl th

c lcbk kh

Ầt ĒỀ

kh oh

`hôkl

iêe tďkl tỖ

kl lcâ tr

, vé vîy iýo kêy 8h s

s

k xu

Ầt Ēo ?> sắ

k ph

e W

y= Lcâ tr

2 s

k ph

e iýo kêy 5 8:/?> 5 >.6 V_D T

kl s

k ph

e v

k lc

kluyík n

) Tďkl oƺổkl Ēồ

iba Ēồ

kl t

ợo iê `ãa dêc klêy iba Ēồ

kl rb, khê TN nÿo i

t n

kl oâoh v

k lc

kluyík th

ổc lcbk iba Ēồ

kl t

t y

u vê oh

tďkl tl iba Ēồ

kl th

Ẽkl dƺ kík lcâ trỀ

2 sp v

k lc

kluyík Ruy t

o khîk ohãa ohcb klbkl= 2 th

ổc lcbk IĚ ‟

8:sp 2,6 th

ổc lcbk IĚ

- 1 sp Iýo kêy `ãa dêc klêy v

c t

s

2,6 t

ợo iê sô iƺữ

kl s

k ph

ảe tďkl iík = 8:.2,6 52>:sp Lcâ sp 5 6

V_D.

Nêc >= Trakl quâ trékh s

k xu

t s

k ph

e, hba eþk thc

t n

vê eây eÿo iê

2::.::: Ēô ib.

Ohc phå kluyík ic

u, v

t ic

u vê khcík ic

Ọu iê ?::.::: Ēô ib

.

Hïy xâo ĒỀkh ohc phå tƺ nắ

k `h

nc

k k

u nc

t r

kl lcâ tr

o

b 2 s

k ph

e iê 2.:::.

::: Ēô ib vê trékh Ēồ

nÿo i

t iê >::%.

Lc

c o 5 ?::.::: + 2::.::: 5 4::.::: V_D

e– 5 (e/v).2::% 5 >::% ↔ e/v 5 >

2.

:::.::: 5 4::.::: + v + >v ↔ 7::.::: 5 ?v ↔ v 5 >::.::: (V_D)

Nêc ?= Oÿ 2:: oôkl khîk iêe thuí, s

k xu

t

2 thâkl Ēƺữo 2>.6:: ĒƢk vỀ

s

k ph

e v

c ohc

phå tƺ nắ

k n

t nc

ằk iê >6:.::: Ēô ib.

Lcâ tr

s

ợo iba Ēồ

kl 2 thâkl o

b 2 oôkl khîk

iê >6: Ēô ib, e– 5 ?::%.

Hïy xâo ĒỀ

kh lcâ tr

o

Ửb 2 ĒƢk vỀ

s

k ph

e vê `

t o

u o

b kÿ.

Lc

c

OT \= \ 5 O + W + E (2)

ĚẼ

t ` iê lcâ tr

2 sp ↔ TỖ

kl lcâ tr

sp 5 2>.6::.:::

IƺƢkl/ thâkl 5 >6: V_D , oÿ 2:: OK ↔

W 5 >6:.2:: ( v

ohc phå tr

iƺƢkl oha OK ) e– 5 (

E/W

).2::% 5 ?::% ↔

E/W 5 ? I

p vêa (2) tb oÿ =

@ckh t

ohåkh tr

Trbkl >

2>,6::,::: 5 >6:,::: + >6:.

2:: + \>6:.2::.? ↔ ` 5 >8

Oâoh thc

t i

p `

t o

u o

b 2 sp, ohcb > v

oha t

kl s

sp = W

y w(2 sp) 5 >:o + >v + 7e

Nêc 4=

Kďe 23>?

, tc

k

iƺƢkl

trukl nékh o

b 2 oôkl khîk oôkl klhc

p oh

nc

k

E

2.>?8 Ēô ib/kďe

, oþk lcâ tr

th

Ẽkl dƺ da 2 oôkl khîk tẢa rb iê >.2?4 Ēô ib. Ěằ

k

kďe 23

, kh

kl oh

tcíu trík tďkl iík tƺƢkl ợ

kl iê

2.6>: Ēô ib vê 6.2?8 Ēô ib

.

Hïy xâo ĒỀ

kh trakl kh

ỡkl kďe Ēÿ thổ

c lcbk o

Ửb klƺổc oôkl khîk iba Ēồ

kl oha eékh vê oha

khê tƺ nắk thby ĒỖc khƺ thằ

kêa, k

u klêy iêe vc

o 8 lc

1

Lc

c

Kďe 23>?, tỼ

i

e/v 5 >.2?4 /2.>?8 5 2.<> (2)

T

i

trík oţkl nẲ

kl t

i

o

b th

ổc lcbk iba Ēồ

kl th

Ẽkl dƺ / thổc lcbk iba Ēồ

kl thc

t y

u kík e + v 5 8 (>) Lc

c (2,>) tb oÿ= e 5 6.:7 (h) , v 5 >.34 (h)

Iêe tƺƢkl tỲ

v

Ốc kďe 23

\=

TLIĚOT lcắ

e t

\>.34h xu

kl 2.8?h

TLIĚTD tďkl tỠ

6.:7 iík 7.2

Nêc 6=

Tƺ nắk ĒẬu tƺ 3::. ::: Ēô ib, trakl Ēÿ nề

vêa

tƺ icỌ

u s

k xu

Ầt iê <8:.::: Ēô ib.

_

oôkl khîk iêe thuí thu hýt vêa s

k xu

Ầt iê 4:: klƺổ

Hïy xâo ĒỀ

kh `h

Ồc iƺữ

kl lcâ tr

e

c da 2 oôkl khîk t

a rb, nc

t r

kl t

su

t lcâ tr

th

Ẽkl dƺ

iê >::%.

Lc

c

T

i

e/v 5 \> kík e 5 >v

TN `h

nc

k 5 TN n

rb

TN n

t nc

k 5 3::.:::

<8:.::: 5 2>:.::: W

y W 5 2>:.::: 5; E 5 >4:.::: 5; T

kl lcâ tr

e

c da OK iêe rb 5 E + W 5 ?7:.::: V_D

4:: klƺổ

c sx rb ?7:.::: V_D kík

2 klƺổ

c sx rb 3:: V_D

Nêc 7= Oÿ >:: oôkl khîk iêe vc

o trakl 2 khê eây. O

2 lc

iba Ēồ

kl, 2 oôkl khîk t

a rb

iƺữ

kl lcâ tr

e

c iê

6 Ēô ib

,

e–5 ?::%

. Lcâ tr

s

ợo iba Ēồ

kl e

c klêy o

b 2 oôkl khîk iê 2:

Ēô ib

.

Hïy xâo ĒỀkh Ēồ

dêc o

Ửb klêy iba Ēồ

kl. K

u lcâ tr

s

ợo iba Ēồkl `hôkl ĒỖc vê trékh Ēồ

nÿo i

ồt tďkl iík 2/? thé `hỒc iƺữ

kl lcâ tr

th

Ẽkl dƺ eê khê tƺ nắ

k ohc

ằe ĒaẢt trakl 2 klêy tďkl

iík nba khcíu1

Lc

c

Thfa ĒỂ

tb oÿ= e

2 lc

+ v

2 lc

56 vê e–5?::% hby e

2 lc

5?.v

2 lc

T

Ēÿ suy rb e

2 lc

5?,<6 vê v

2 lc

52,>6 Lcâ tr

s

ợo iba Ēồ

kl e

t klêy iêe vc

o iê tc

Ểk iƺƢkl v

x lc

52: W

y th

ổc lcbk iba Ēồ

kl e

t klêy iê x= v

x lc

/v

2 lc

52:/2,>658

@ckh t

ohåkh tr

Trbkl ?

Tb oÿ E 5 e–.W vỐc e– 5 ?

vê W 5 >::.2: 5 >::: $ ( W - Tc

Ểk iƺƢkl )

K

ằu tďkl e– iík 2/?

v

ấy E tďkl 2 iƺữ

kl

∇

5 2/? . e–.W 5

2/? . ?. >::: 5 >::: Nêc <=

Tƺ nắ

k

kl rb 2,:::,

::: Ēô ib, trakl Ēÿ

<::,

::: Ēô ib nề

vêa eây eÿo vê thc

t n

,

\>::.::: Ēô

ib n

vêa kluyík ic

Ọu, e–5 >::%.

Hïy xâo ĒỀ

kh= _

iƺữkl klƺổc iba Ēồ

kl s

lc

e xu

kl nba khcíu % k

u= @h

Ồc iƺữ

kl lcâ tr

th

Ẽkl dƺ `hôkl ĒỖ

c, tc

Ểk iƺƢkl oôkl khîk `hôkl ĒỖc, e– tďkl iík iê >6:%.

Lc

c

ĚỂ

oha= O53::0 W52::0 E5>::

(e–.W)

ĚỂ

oha=

E vê v `hôkl ĒỖc, e– >6:%

(v iê iƺƢkl 2 oôkl khîk)

L

c I iê s

oôkl khîk thc=

W 5 I.v hby 2::5v.I

\>:: 5

\>,6.W–

suy rb W–5

8: 5 v

.I–

I

p t

s

tb Ēƺữ

o= :.85

I–/I suy rb I–58:%.I

suy rb s

klƺổc IĚ

lc

e >:%

Nêc 8= Klêy iêe vc

o 8 lc

ổ, e– 5 ?::%. _bu Ēÿ khê tƺ nắk `ãa dêc klêy iba Ēồ

kl iík 2: lc

.

Trékh Ēồ

nÿo i

t s

ợo iba Ēồ

kl trakl xå klhc

Ọp thby ĒỖc khƺ thằ

kêa k

u lcâ tr

s

ợo iba Ēồ

kl

`hôkl ĒỖc. Khê tƺ nắk tďkl thíe lcâ trỀ

th

Ẽkl dƺ nẲkl phƺƢkl phâp kêa.

Lc

c T

kl tl iê 8 lc

ổ0 e–5?::%

T

kl tl* iê 2: lc

0 Lcâ tr

_IĚ

lc

kluyík0 h

ềc (e–)– 1

e–5(TLIĚTD / TLIĚTS) *2::% 5 ?::%

_uy rb TLIĚ thẼkl dƺ lẦ

p ? i

Ậk TLIĚ tẦ

t y

u W

c 8h iêe vc

o kík

TLIĚ tẦ

t y

ằu >h, TLIĚ thẼkl dƺ 7h.

Trakl ĒcỂ

u `c

k s

ợo iba Ēồkl `hôkl ĒỖc, khê tƺ nắk `ãa dêc TLIĚ iík 2:h

-

; TLIĚ tẦ

t y

u

`hôkl thby ĒỖ

c . (

e–)–

5 (8/>) * 2:: 5 4::%, pp LTTD tuy

Ọt ĒỒ

c

ZZ tďkl LTTD tuyỌt ĒỒ

c= i

ê phƺƢkl phâp sắ

k xu

t rb lcâ tr

th

Ẽkl dƺ Ēƺữ

o th

o hc

Ọk trík oƢ số

`ãa dêc tuy

Ọt ĒỒc klêy iba Ēồ

kl o

b oôkl

khîk trakl ĒcỂ

u `c

k th

ổc lcbk iba Ēồ

kl t

t y

u `hôkl

ĒỖ

c

ZZ tďkl LTTD tƺƢkl ĒỒ

c= `

thu

ất Ēï tcằ

k n

iêe oha kďkl suẦt iba Ēồkl tďkl iík khbkh ohÿkl, thé oâo khê tƺ nắ

k ohuy

ỏk sbkl phƺƢkl thợ

o nÿo i

t d

Ỳb trík oƢ số

tďkl kďkl suẦt iba Ēồ

kl xï h

c, t

o iê nÿo i

t lcâ tr

th

Ẽkl dƺ tƺƢkl ĒỒ

Nêc 3= Oÿ 4:: oôkl khîk iêe thuí. Tha

Ảt ĒẬ

u klêy iêe vc

o iê 2: lc

, trakl th

ổc lcbk Ēÿ

e

c

oôkl khîk Ēï tẢ

a rb lcâ tr

e

Ốc iê ?: Ēô ib, e– 5 >::%.

@h

Ồc iƺữ

kl vê t

su

t lcâ tr

th

Ẽkl dƺ klêy thby ĒỖc khƺ thằ

kêa k

u kl

êy iba Ēồ

kl lc

e 2 lc

khƺkl oƺổkl Ēồ

iba Ēồkl tďkl 6:%, tcỂk iƺƢkl vẠ

k lc

kluyík

1 Khê tƺ nắk tďkl thíe

lcâ tr

th

Ẽkl dƺ nẲkl phƺƢkl phâp kêa 1

Lc

c 4:: oôkl khîk0 TTL52: lc

0 lcâ tr

e

c e

c oôkl khîk

?: Ēô0 e–5>::%