Bạn có thể cài đặt 2 phiên bản Python khác nhau không?

Loại Hệ thống được sử dụng trong Windows 10 để xác định xem hệ điều hành là phiên bản 32 bit hay 64 bit. Nó có thể là phiên bản 32 bit sử dụng bộ xử lý 32 bit và bộ nhớ lên tới 4 gigabyte. Nó cũng có thể là phiên bản 64 bit sử dụng bộ xử lý 64 bit và bộ nhớ lên tới 128 gigabyte

 1. Nhấn “⊞ Windows”
 2. Nhập “Giới thiệu” vào thanh tìm kiếm
 3. Nhấp vào “Giới thiệu về PC của bạn”

Tải xuống Python

Python là một ngôn ngữ hướng đối tượng được biết đến với cú pháp đơn giản, dễ đọc mã, tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Nó chủ yếu được sử dụng để phát triển các ứng dụng web và phần mềm. Nó cũng đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất cho trí tuệ nhân tạo, máy học và khoa học dữ liệu

 1. Truy cập trang web chính thức. [3. 5] [3. 6] [3. 7] [3. 8][3. 9]
 2. Cuộn đến phần “Bạn đang tìm kiếm một bản phát hành cụ thể?”
 3. Cuộn đến phần “Tệp”
 4. Tải xuống “Trình cài đặt thực thi” phù hợp với loại hệ thống
 5. Lặp lại

Mở tệp thực thi

Tệp thực thi (exe) là định dạng tệp được sử dụng để chạy các chương trình và tập lệnh sau khi được mở. Nó thực hiện một tác vụ hoặc nhóm tác vụ theo mã nguồn hoặc hướng dẫn có trong chương trình hoặc tập lệnh. Nó cũng có thể chứa vi-rút dựa trên việc nó đến từ một nguồn đáng tin cậy hay không

 1. Bấm đúp vào tệp Python
 2. Chọn hộp “Thêm Python ** vào PATH”
 3. Nhấp vào “Cài đặt ngay”
 4. Lặp lại

Mở PowerShell

PowerShell là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng và dòng lệnh được sử dụng để tự động hóa các tác vụ quản trị và định cấu hình cài đặt hệ thống. Nó có thể được sử dụng để tự động hóa thực tế mọi thứ trong hệ điều hành. Nó cũng thay thế Command Prompt làm shell hệ thống mặc định cho Windows 10

 1. Nhấn “⊞ Windows”
 2. Nhập “PowerShell” vào thanh tìm kiếm
 3. Nhấp vào “Chạy với tư cách quản trị viên”

Mở thư mục Python

Lệnh Change Directory (cd) được sử dụng để thay đổi thư mục làm việc hiện tại thành thư mục được chỉ định. Nó có thể điều hướng đến các đường dẫn tuyệt đối và tương đối bắt đầu từ thư mục gốc và thư mục làm việc hiện tại, tương ứng. Nó cũng có thể điều hướng đến các đường dẫn được lưu trữ trong và các biến môi trường

 1. Sao chép lệnh từ bên dưới các hướng dẫn này
 2. Dán lệnh vào PowerShell
 3. Bấm phím Enter"
cd $HOME\appdata\local\programs\python

Sao chép tệp thực thi

Lệnh Copy được sử dụng để nhân bản một tệp hoặc một nhóm tệp đã chỉ định vào vị trí đã chỉ định trên máy tính. Nó có thể tạo các bản sao hoàn hảo của tệp và lưu chúng dưới dạng tên tệp gốc hoặc tên tệp khác. Nó cũng tự động ghi đè lên các tệp có cùng tên mà không yêu cầu xác nhận

 1. Tìm phiên bản từ bên dưới các hướng dẫn này
 2. Sao chép lệnh được cung cấp
 3. Dán lệnh vào PowerShell
 4. Bấm phím Enter"
 5. Lặp lại
Python 3.5:
copy python35\python.exe python35\python35.exe
Python 3.6:
copy python36\python.exe python36\python36.exe
Python 3.7:
copy python37\python.exe python37\python37.exe
Python 3.8:
copy python38\python.exe python38\python38.exe
Python 3.9:
copy python39\python.exe python39\python39.exe

Mở các biến môi trường

Biến môi trường là một biến được máy tính tự động tạo và duy trì. Nó giúp hệ thống biết nơi cài đặt tệp, tìm chương trình và kiểm tra cài đặt hệ thống và người dùng. Nó cũng có thể được sử dụng bởi các chương trình đồ họa và dòng lệnh từ mọi nơi trên máy tính

 1. Nhấn “⊞ Windows”
 2. Nhập “Biến môi trường” vào thanh tìm kiếm
 3. Nhấp vào "Chỉnh sửa các biến môi trường hệ thống"
 4. Nhấp vào “Biến môi trường…”

mở ĐƯỜNG

PATH là một biến môi trường chứa danh sách các thư mục mà máy tính sử dụng để tìm các tệp thực thi. Nó tìm kiếm tệp thực thi được yêu cầu trong từng thư mục trong danh sách từ trên xuống dưới. Nó cũng ngừng tìm kiếm khi tìm thấy tệp thực thi phù hợp và chạy chương trình hoặc lệnh

 1. Chọn “Đường dẫn” trong phần “Biến người dùng”
 2. Nhấp vào "Chỉnh sửa"

Đặt Phiên bản Mặc định

Phiên bản mặc định là phiên bản của chương trình được thực thi khi lệnh của nó được gọi. Nó chọn tệp thực thi đầu tiên khớp với lệnh từ các thư mục trong biến môi trường PATH. Nó cũng phụ thuộc vào thứ tự của các thư mục nhưng nó cũng có thể được đặt thủ công

 1. Tìm phiên bản từ bên dưới các hướng dẫn này
 2. Chọn các đường dẫn được cung cấp trong PATH
 3. Nhấp vào "Di chuyển lên"
 4. Nhấp vào "Di chuyển lên" cho đến khi các đường dẫn được cung cấp là hai mục trên cùng
 5. Nhấp vào “OK”
 6. Nhấp vào “OK”
 7. Nhấp vào “OK”
Python 3.5:
c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python35\scripts\
c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python35\
Python 3.6:
c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python36\scripts\
c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python36\
Python 3.7:
c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python37\scripts\
c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python37\
Python 3.8:
c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python38\scripts\
c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python38\
Python 3.9:
c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python39\scripts\
c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python39\

Kiểm tra phiên bản mặc định

Tùy chọn Phiên bản (V) được sử dụng để kiểm tra xem phiên bản Python nào hiện được chọn làm phiên bản mặc định. Nó bao gồm ba số được phân tách bằng dấu chấm đại diện cho , và số phiên bản. Nó cũng hiển thị thông báo lỗi nếu Python chưa được cài đặt trên máy tính

 1. Sao chép lệnh từ bên dưới các hướng dẫn này
 2. Dán lệnh vào PowerShell
 3. Bấm phím Enter"
python --version

Sử dụng Trình thông dịch Python cụ thể

Trình thông dịch là một chương trình đọc qua các hướng dẫn được viết bằng ngôn ngữ lập trình mà con người có thể đọc được và thực hiện các hướng dẫn từ trên xuống dưới. Nó dịch từng lệnh sang ngôn ngữ máy mà phần cứng có thể hiểu, thực thi nó và chuyển sang lệnh tiếp theo

 1. Tìm phiên bản từ bên dưới các hướng dẫn này
 2. Sao chép lệnh được cung cấp
 3. Dán lệnh vào PowerShell
 4. Bấm phím Enter"
Python 3.5:
python35
Python 3.6:
python36
Python 3.7:
python37
Python 3.8:
python38
Python 3.9:
python39

Thoát khỏi Trình thông dịch Python

Lệnh Thoát là một hàm tích hợp sẵn trong Python được sử dụng để chấm dứt trình thông dịch Python từ bên trong trình bao tương tác của nó. Nó làm tăng ngoại lệ "Thoát hệ thống" thoát khỏi trình thông dịch mà không in dấu vết ngăn xếp. Nó cũng chỉ nên được sử dụng trong shell tương tác chứ không phải trong mã sản xuất

 1. Sao chép lệnh từ bên dưới các hướng dẫn này
 2. Dán lệnh được cung cấp vào PowerShell
 3. Bấm phím Enter"
exit()

Mở thư mục máy tính để bàn

Lệnh Change Directory (cd) được sử dụng để thay đổi thư mục làm việc hiện tại thành thư mục được chỉ định. Nó có thể điều hướng đến các đường dẫn tuyệt đối và tương đối bắt đầu từ thư mục gốc và thư mục làm việc hiện tại, tương ứng. Nó cũng có thể điều hướng đến các đường dẫn được lưu trữ trong các biến và biến môi trường

 1. Sao chép lệnh từ bên dưới các hướng dẫn này
 2. Dán lệnh được cung cấp vào PowerShell
 3. Bấm phím Enter"
cd $HOME\desktop

Tạo môi trường ảo

Môi trường ảo là một thư mục cài đặt Python bị cô lập có trình thông dịch, gói trang web và tập lệnh riêng. Nó chủ yếu được sử dụng để ngăn xung đột phiên bản giữa các dự án khác nhau. Nó cũng được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu phụ thuộc của các chương trình khác nhau từ GitHub

 1. Tìm phiên bản từ bên dưới các hướng dẫn này
 2. Sao chép lệnh được cung cấp
 3. Dán lệnh vào PowerShell
 4. Bấm phím Enter"
Python 3.5:
python35 -m venv venv35
Python 3.6:
python36 -m venv venv36
Python 3.7:
python37 -m venv venv37
Python 3.8:
python38 -m venv venv38
Python 3.9:
python39 -m venv venv39

Kích hoạt môi trường ảo

Tập lệnh Kích hoạt được sử dụng để khởi động môi trường ảo. Nó thêm đường dẫn môi trường ảo vào biến môi trường PATH, biến này đặt trình thông dịch Python và trình quản lý gói mới làm phiên bản mặc định. Nó cũng đặt các gói để cài đặt trong thư mục cài đặt môi trường ảo

 1. Tìm phiên bản từ bên dưới các hướng dẫn này
 2. Sao chép lệnh được cung cấp
 3. Dán lệnh vào PowerShell
 4. Bấm phím Enter"
________số 8_______

Kiểm tra tệp thực thi

Lệnh Get-Command (gcm) được sử dụng để tìm tất cả các lệnh ghép ngắn, bí danh, chức năng, bộ lọc, tập lệnh và chương trình được cài đặt trên máy tính. Nó tìm kiếm theo loại lệnh, mô-đun, tên, động từ, danh từ và tham số. Điều này sẽ hiển thị dữ liệu về loại lệnh, tên, phiên bản và nguồn

 1. Sao chép lệnh từ bên dưới các hướng dẫn này
 2. Dán lệnh vào Terminal
 3. Nhấn quay lại"
$(get-command python).path

Vô hiệu hóa môi trường ảo

Lệnh Deactivate được sử dụng để dừng môi trường ảo. Nó xóa đường dẫn môi trường ảo khỏi biến môi trường PATH, biến này đặt trình thông dịch Python và trình quản lý gói cuối cùng làm phiên bản mặc định. Nó cũng đặt các gói để cài đặt trong thư mục cài đặt Python của hệ thống

 1. Sao chép lệnh từ bên dưới các hướng dẫn này
 2. Dán lệnh vào PowerShell
 3. Bấm phím Enter"
Python 3.5:
copy python35\python.exe python35\python35.exe
Python 3.6:
copy python36\python.exe python36\python36.exe
Python 3.7:
copy python37\python.exe python37\python37.exe
Python 3.8:
copy python38\python.exe python38\python38.exe
Python 3.9:
copy python39\python.exe python39\python39.exe
0

“Hy vọng bài viết này đã giúp bạn nhận được 👯‍♀️🏆👯‍♀️, nhớ đăng ký để nhận thêm nội dung 🏅”

Bước tiếp theo

Bài viết này là một phần của loạt bài nhỏ giúp người đọc thiết lập mọi thứ họ cần để bắt đầu tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu và khoa học dữ liệu. Nó bao gồm các bài viết có hướng dẫn sao chép và dán mã và ảnh chụp màn hình để giúp người đọc có được kết quả sớm nhất có thể. Nó cũng bao gồm các bài viết có hướng dẫn kèm theo giải thích và ảnh chụp màn hình để giúp người đọc tìm hiểu về những gì đang xảy ra

Tôi có thể có các phiên bản khác nhau của Python không?

Có, bạn có thể chuyển đổi giữa các phiên bản python . Theo tiêu chuẩn, nên sử dụng lệnh python3 hoặc python3. 7 để chọn một phiên bản cụ thể. các py. exe launcher sẽ tự động chọn phiên bản Python mới nhất mà bạn đã cài đặt.

Chúng tôi có thể cài đặt 2 phiên bản Python trong Windows không?

Cài đặt nhiều phiên bản Python . 10 và Trăn 2. 7. Bạn có thể tải xuống trình cài đặt cho Python 2. 7 ở đây. Bạn có thể tìm hiểu cách cài đặt python2 trên Windows tại đây . Bạn có thể tải xuống trình cài đặt cho Python 3. 10 ở đây.

Tôi có thể cài đặt Python 2 và 3 cùng lúc không?

bạn có thể cài đặt cả python 2 và python 3 trong máy của mình nhưng bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một trình chỉnh sửa mã đơn lẻ . Để sử dụng cả hai cùng lúc, bạn phải mở một IDE với python 2 và một IDE khác với python 3.

Tôi có thể cài đặt các phiên bản Python khác nhau vào môi trường ảo không?

Mô-đun được sử dụng để tạo và quản lý môi trường ảo được gọi là venv. venv thường sẽ cài đặt phiên bản Python mới nhất mà bạn có sẵn. Nếu bạn có nhiều phiên bản Python trên hệ thống của mình, bạn có thể chọn một phiên bản Python cụ thể bằng cách chạy python3 hoặc bất kỳ phiên bản nào bạn muốn .