Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử 2023 theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Quy định về số hóa đơn điện tử theo TT 78 và NĐ 123

Quy định về số hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Mẫu số hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78

Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-C...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Cách xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng - Tiêu dùng nội bộ

Quy định xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng: Cách xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng - cho nhân viên không thu tiền; Hướng dẫn xuất hóa đơn tiêu dùng n...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Cách xử lý và Xuất hóa đơn trả lại hàng

Hướng dẫn cách xuất hóa đơn trả lại hàng; Cách xử lý hàng bán trả lại theo quy định; Cách viết hóa đơn hàng bán trả lại khách hàng là cá nhân, doanh n...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo Thông tư 78 như: Hóa đơn điện tử viết sai tên hàng hóa, sai ngày, sai địa chỉ, sai thuế suất, sai mã số thuế,...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Cách xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và NĐ 123

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử mới nhất theo Thông tư 78 và NĐ 123 như: Cách viết hóa đơn điện tử khi bán hàng, dịch vụ, xây dựng, cho khách lẻ.

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Quy định về Hóa đơn điện tử Hợp pháp - Không hợp pháp

Quy định về Hóa đơn điện tử hợp pháp, hóa đơn điện tử hợp lệ; Mức phạt Sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp; Xử lý sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện t...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng, dịch vụ

Quy định về thời điểm xuất hóa đơn theo Thông tư 78 và Nghị định 123 mới nhất: Thời điểm xuất hóa đơn điện tử dịch vụ, xuất khẩu, xây dựng, bán hàng...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT theo Nghị định 123: Thông báo hủy hóa đơn điện tử khi hóa đơn điện tử có sai sót; Thời hạn nộp Mẫu...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Quy định về hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Quy định về hóa đơn điện tử có mã và không có mã: Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan ...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Nội dung trên hóa đơn điện tử (bắt buộc - không bắt buộc)

Quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử mới nhất: Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử; Các chỉ tiêu không bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo ...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Cách tra cứu hóa đơn điện tử GTGT hợp pháp hay không

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ, cách kiểm tra hóa đơn GTGT đầu vào thật giả, cách tra cứu hóa đơn VAT hợp pháp trên website thuế tra...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Các loại hóa đơn điện tử, bản thể hiện hóa đơn điện tử như: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử,...

Các thông tư quy định về hóa đơn năm 2024

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về hoá đơn điện tử

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn đơn điện tử: ký hiệu mẫu số, hóa đơn điện tử; xử lý hóa đ...