Cách lấy nguồn gốc cho yêu cầu symfony với các ví dụ

Trong Symfony, bạn có thể lấy nguồn gốc của yêu cầu bằng cách sử dụng phương thức getClientIp() của đối tượng Request. Phương thức này trả về địa chỉ IP của máy khách đã thực hiện yêu cầu

Đây là một ví dụ về cách sử dụng phương thức getClientIp() trong một hành động của bộ điều khiển.

use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

public function indexAction(Request $request)
{
  $clientIp = $request->getClientIp();

  // do something with the client IP address
}

Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp getClientIp() trong mẫu Twig bằng cách truy cập biến request, có sẵn trong tất cả các mẫu.

{{ request.clientIp }}

Lưu ý rằng phương thức getClientIp() có thể trả về địa chỉ IP proxy đáng tin cậy nếu ứng dụng của bạn sử dụng proxy ngược. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng phương pháp

{{ request.clientIp }}
0 để lấy danh sách tất cả các địa chỉ IP trong yêu cầu, với địa chỉ IP của máy khách là thành phần cuối cùng trong danh sách

Đây là một ví dụ về cách sử dụng phương pháp

{{ request.clientIp }}
0 để lấy địa chỉ IP của máy khách.
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

public function indexAction(Request $request)
{
  $clientIps = $request->getClientIps();
  $clientIp = end($clientIps);

  // do something with the client IP address
}

Tôi hi vọng cái này giúp được. Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi

Cách lấy nguồn gốc cho yêu cầu symfony với các ví dụ - lấy nguồn gốc cho yêu cầu symfony
if (array_key_exists('HTTP_ORIGIN', $_SERVER)) {
  $origin = $_SERVER['HTTP_ORIGIN'];
}
else if (array_key_exists('HTTP_REFERER', $_SERVER)) {
  $origin = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
} else {
  $origin = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
}

Làm cách nào để lấy dữ liệu từ yêu cầu trong Symfony?

Nếu chúng ta gửi một yêu cầu POST với tiêu đề Kiểu nội dung được đặt thành application/json và phần nội dung yêu cầu được đặt thành chuỗi JSON , thì bộ điều khiển Symfony của chúng ta sẽ nhận được .

Làm cách nào để nhận nguồn gốc yêu cầu HTTP trong PHP?

$request_headers = getallheaders(); . If you are using php via something like fastcgi then I believe it would be made available in the environment - usually capitalised and prefixed by "HTTP_" so it should be $_SERVER['HTTP_ORIGIN'] .

Nguồn gốc yêu cầu là gì?

Tiêu đề yêu cầu Gốc cho biết nguồn gốc (lược đồ, tên máy chủ và cổng) đã gây ra yêu cầu . Ví dụ: nếu tác nhân người dùng cần yêu cầu các tài nguyên có trong một trang hoặc được tìm nạp bởi các tập lệnh mà tác nhân đó thực thi, thì nguồn gốc của trang có thể được đưa vào yêu cầu.

Làm cách nào để đặt kiểm soát truy cập cho phép tiêu đề gốc trong PHP?

Bạn có thể thêm nguồn gốc của yêu cầu vào danh sách các miền được phép truy cập tài nguyên của máy chủ bằng cách thêm nó vào các giá trị của tiêu đề Access-Control-Allow-Origin. Bạn có thể thiết lập nó thông qua hàm header() của PHP (https. //www. php. mạng/thủ công/fr/chức năng. tiêu đề. php).