Cách tạo vòng lặp javascript với các ví dụ

Trong JavaScript, bạn có thể sử dụng vòng lặp for để lặp lại một mảng hoặc một đối tượng

Đây là một ví dụ về vòng lặp for lặp qua một mảng.

const colors = ['red', 'green', 'blue'];

for (let i = 0; i < colors.length; i++) {
 console.log(colors[i]);
}

Vòng lặp này sẽ in ra từng phần tử của mảng colors, theo thứ tự chúng xuất hiện trong mảng. Vòng lặp sẽ kết thúc khi

const user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 email: '[email protected]'
};

for (const key in user) {
 console.log(`${key}: ${user[key]}`);
}
0 trở thành bằng với
const user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 email: '[email protected]'
};

for (const key in user) {
 console.log(`${key}: ${user[key]}`);
}
1

Đây là một ví dụ về vòng lặp for lặp qua một đối tượng.

const user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 email: '[email protected]'
};

for (const key in user) {
 console.log(`${key}: ${user[key]}`);
}

Vòng lặp này sẽ in ra từng thuộc tính của đối tượng

const user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 email: '[email protected]'
};

for (const key in user) {
 console.log(`${key}: ${user[key]}`);
}
3, theo thứ tự chúng xuất hiện trong đối tượng. Vòng lặp sẽ kết thúc khi không còn thuộc tính nào để lặp lại

Bạn cũng có thể sử dụng vòng lặp

const user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 email: '[email protected]'
};

for (const key in user) {
 console.log(`${key}: ${user[key]}`);
}
4 để lặp qua một mảng hoặc một đối tượng có thể lặp lại (có nghĩa là nó có một phương thức
const user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 email: '[email protected]'
};

for (const key in user) {
 console.log(`${key}: ${user[key]}`);
}
5 trả về một đối tượng lặp)

Đây là một ví dụ về vòng lặp

const user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 email: '[email protected]'
};

for (const key in user) {
 console.log(`${key}: ${user[key]}`);
}
4 lặp qua một mảng.
const colors = ['red', 'green', 'blue'];

for (const color of colors) {
 console.log(color);
}

Vòng lặp này sẽ in ra từng phần tử của mảng colors, theo thứ tự chúng xuất hiện trong mảng. Vòng lặp sẽ kết thúc khi không còn phần tử nào để lặp lại

Đây là một ví dụ về vòng lặp

const user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 email: '[email protected]'
};

for (const key in user) {
 console.log(`${key}: ${user[key]}`);
}
4 lặp qua một đối tượng.
const user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 email: '[email protected]'
};

const entries = Object.entries(user);

for (const [key, value] of entries) {
 console.log(`${key}: ${value}`);
}

Vòng lặp này sẽ in ra từng thuộc tính của đối tượng

const user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 email: '[email protected]'
};

for (const key in user) {
 console.log(`${key}: ${user[key]}`);
}
3, theo thứ tự chúng xuất hiện trong đối tượng. Vòng lặp sẽ kết thúc khi không còn thuộc tính nào để lặp lại

Tôi hy vọng những ví dụ này hữu ích. Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi

Cách tạo vòng lặp javascript với các ví dụ
for(let i = 0; i < 5; i++) {
	console.log("loop", i);
}
for (var i = 0; i < 9; i++) {
 console.log(i);
 // more statements
}
for (i = startValue; i <= endValue; i++) {
  // Before the loop: i is set to startValue
  // After each iteration of the loop: i++ is executed
  // The loop continues as long as i <= endValue is true
}

Làm thế nào để bạn bắt đầu một vòng lặp for trong JavaScript?

Biểu thức 1 đặt một biến trước khi vòng lặp bắt đầu (let i = 0) . Biểu thức 2 xác định điều kiện để vòng lặp chạy (i phải nhỏ hơn 5). Biểu thức 3 tăng một giá trị (i++) mỗi khi khối mã trong vòng lặp được thực thi.

Vòng lặp for hoạt động như thế nào trong JavaScript?

Một vòng lặp for lặp lại cho đến khi một điều kiện cụ thể được đánh giá là sai . Vòng lặp JavaScript tương tự như vòng lặp Java và C for. Khi một vòng lặp for thực thi, điều sau đây xảy ra. Biểu thức khởi tạo initialExpression , nếu có, được thực thi.

Làm cách nào để lặp một đối tượng trong JavaScript?

Các phương thức lặp qua các đối tượng bằng javascript .
vì. trong vòng lặp. Cách đơn giản nhất để lặp qua các thuộc tính của đối tượng là sử dụng lệnh for. trong tuyên bố. .
keys() Phương thức. Trước ES6, cách duy nhất để lặp qua một đối tượng là sử dụng lệnh for. trong vòng lặp. .
phương thức value(). đối tượng. .
các mục () Phương thức

Bạn sử dụng vòng lặp for như thế nào?

Vòng lặp "For" được sử dụng để lặp lại một khối mã cụ thể với số lần đã biết . Ví dụ muốn kiểm tra điểm từng học sinh trong lớp ta lặp từ 1 đến số đó. Khi không biết trước số lần, chúng ta sử dụng vòng lặp "While".