Chức năng nào được sử dụng để tải tệp lên trong PHP Mcq?

Dưới đây là bộ sưu tập 20 câu hỏi MCQ hàng đầu về xử lý tệp trong PHP bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm về nguyên tắc cơ bản của xử lý tệp trong PHP. Nó bao gồm các câu hỏi MCQ về truy xuất tên tệp và thư mục của đường dẫn, xác định đường dẫn tuyệt đối, tính toán kích thước tệp, thư mục và ổ đĩa, xác định thời gian truy cập và sửa đổi, mở và đóng tệp, đọc nội dung tệp thành biến chuỗi và di chuyển con trỏ tệp vào . đọc thêm. 20 câu hỏi MCQ hàng đầu về xử lý chuỗi trong PHP

20 câu hỏi MCQ hàng đầu về quản lý tệp

Vui lòng bật JavaScript

1) Hàm pathinfo() tạo một mảng kết hợp chứa thành phần nào sau đây của đường dẫn
i. Tên thư mục
ii. tên cơ sở
iii. Phần mở rộng tệp
A. tôi và ii chỉ
B. chỉ ii và iii
C. tôi và iii chỉ
D. Tất cả i, ii và iii

2) Hàm … chuyển đổi tất cả các liên kết tượng trưng và tham chiếu đường dẫn tương đối nằm trong đường dẫn thành các liên kết tuyệt đối của chúng
A. đường dẫn thực()
B. đường dẫn tương đối()
C. đường dẫn tuyệt đối()
D. đường dẫn()

3) Hàm … trả về thời gian truy cập cuối cùng của tệp ở định dạng dấu thời gian UNIX hoặc FALSE do lỗi
A. unixtime()
B. fileatime()
C. thời gian tập tin()
D. filectime()

4) Hàm … trả về thời gian thay đổi lần cuối của tệp ở định dạng dấu thời gian UNIX hoặc FALSE do lỗi
A. unixtime()
B. fileatime()
C. thời gian tập tin()
D. filectime()

5) Hàm … trả về thời gian sửa đổi cuối cùng của tệp ở định dạng dấu thời gian UNIX hoặc FALSE nếu không thì
A. unixtime()
B. fileatime()
C. thời gian tập tin()
D. filectime()

6) Chế độ nào sau đây được chỉ định tại thời điểm tài nguyên được mở trong khi đọc và thao tác với tệp bằng hàm fopen()
i. r
ii. r
iii. một +
iv. X
A. chỉ i, ii và iii
B. chỉ ii, iii và iv
C. chỉ i, iii và iv
D. Tất cả i, ii, iii và iv

7) Cho biết các câu sau đây về việc mở tệp bằng hàm fopen() là ĐÚNG hay SAI
i. Chế độ X sẽ tạo và mở tệp chỉ để ghi
ii. Ở chế độ a+, con trỏ tệp được đặt ở phần hiếm hoi của tệp có bật tính năng đọc và ghi
iii. Ở chế độ X+, nếu tệp tồn tại, fopen() sẽ không thành công và sẽ tạo ra lỗi cấp độ E_WARNING
A. i-Đúng, ii-Đúng, iii-Sai
B. i-Sai, ii-Đúng, iii-Đúng
C. i-Đúng, ii-Sai, iii-Đúng
D. i-Sai, ii-Sai, iii-Đúng

8) Hàm … có khả năng đọc tệp thành một mảng, tách từng phần tử bằng ký tự xuống dòng
A. tập tin()
B. fgets()
C. fgetc()
D. Đọc tài liệu()

9) Hàm … đọc nội dung của tệp thành một chuỗi
A. tập tin()
B. fgets()
C. file_get_contents()
D. Đọc tài liệu()

10) Hàm … trả về một số ký tự nhất định được đọc thông qua bộ điều khiển tài nguyên đã mở hoặc mọi thứ nó đã đọc cho đến khi gặp một dòng mới hoặc một ký tự EOF
A. tập tin()
B. fgets()
C. file_get_contents()
D. Đọc tài liệu()

11) Hàm … trả về một số ký tự nhất định được đọc thông qua bộ điều khiển tài nguyên đã mở hoặc mọi thứ nó đã đọc cho đến khi gặp một dòng mới hoặc một ký tự EOF
A. file_get_contents()
B. fgets()
C. fgetc()
D. Đọc tài liệu()

12) Hàm … đọc toàn bộ tệp được chỉ định bởi tên tệp và ngay lập tức xuất nó vào bộ đệm đầu ra, trả về số byte đã đọc
A. fscanf()
B. fgets()
C. sợ hãi()
D. Đọc tài liệu()

13) Hàm … cung cấp một phương tiện thuận tiện để phân tích cú pháp tài nguyên theo định dạng được xác định trước
A. fscanf()
B. fgets()
C. sợ hãi()
D. Đọc tài liệu()

14) Hàm … truy xuất vị trí hiện tại của phần bù con trỏ tệp trong tài nguyên
A. fscanf()
B. ftell()
C. fseek()
D. tua lại()

15) Hàm … trả về một mảng bao gồm các tệp và thư mục được tìm thấy trong thư mục hoặc trả về FALSE nếu có lỗi
A. fscanf()
B. scandir()
C. readdir()
D. tua lại()

16) Hàm … đặt tên tệp được sửa đổi lần cuối và lần truy cập cuối cùng, trả về TRUE nếu thành công hoặc FALSE nếu có lỗi
A. fscanf()
B. ftell()
C. setf()
D. chạm()

17) Bạn có thể sử dụng chức năng… để liệt kê tất cả các tệp và thư mục con trong một thư mục nhất định
A. fscanf()
B. scandir()
C. readdir()
D. tua lại()

18) Hàm … di chuyển con trỏ đến vị trí được chỉ định bởi giá trị offset được cung cấp
A. fscanf()
B. ftell()
C. fseek()
D. tua lại()

19) Hàm … trả về tổng kích thước, tính bằng byte, được sử dụng bởi phân vùng đĩa chứa một thư mục đã chỉ định
A. tổng_dấu cách()
B. disk_space()
C. disk_space_total()
D. disk_total_space()

20) Hàm … hoạt động tương tự như fgets(), ngoại trừ việc if cũng loại bỏ bất kỳ thẻ HTML và PHP nào khỏi đầu vào
A. fgetss()
B. fgetsh()
C. fgetsp()
D. fgetst()

câu trả lời

 1. D. Tất cả i, ii và iii
 2. A. đường dẫn thực()
 3. B. fileatime()
 4. D. filectime()
 5. C. thời gian tập tin()
 6. B. chỉ ii, iii và iv
 7. C. i-Đúng, ii-Sai, iii-Đúng
 8. A. tập tin()
 9. C. file_get_contents()
 10. B. fgets(0
 11. C. fgetc()
 12. D. Đọc tài liệu()
 13. A. fscanf()
 14. B. ftell()
 15. B. scandir()
 16. D. chạm()
 17. C. readdir()
 18. C. fseek()
 19. D. disk_total_space()
 20. A. fgetss()

Chức năng nào được sử dụng để tải tệp lên trong PHP?

Giải thích tập lệnh PHP. $target_dir = "uploads/" - chỉ định thư mục nơi tệp sẽ được đặt. $ target_file chỉ định đường dẫn của tệp sẽ được tải lên. $uploadOk=1 chưa được sử dụng (sẽ được sử dụng sau)

Làm cách nào để tải lên tệp bằng PHP?

Tiếp cận. Trong “php” của bạn. ini”, tìm kiếm tham số “file_uploads” và đặt thành “Bật” như được đề cập bên dưới. Trong “chỉ số. html”, kiểu mã hóa phải là dữ liệu nhiều phần/biểu mẫu và phương thức phải là POST

Hàm nào được sử dụng để lấy kích thước của tệp đã tải lên trong PHP Mcq?

Hàm filesize() trong PHP là một hàm có sẵn dùng để trả về kích thước của một tệp đã chỉ định. Hàm filesize() chấp nhận tên tệp làm tham số và trả về kích thước của tệp theo byte nếu thành công và Sai nếu không thành công.

Làm cách nào để tải lên tệp hình ảnh trong PHP?

Chương trình hoàn thành nhiệm vụ .
Bước 1. Tạo biểu mẫu bằng HTML để tải lên tệp hình ảnh. Mã HTML sau đây sẽ tạo một biểu mẫu đơn giản trên trang web của bạn, với tùy chọn “chọn tệp” và một nút để tải tệp đã chọn lên. .
Bước 2. Kết nối với cơ sở dữ liệu để chèn tệp hình ảnh