Chuỗi ở định dạng mảng thành mảng PHP

Ví dụ, để lặp lại một phần tử của mảng, bạn có thể chuyển đổi mảng thành chuỗi và in ra màn hình

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một mảng PHP thành một chuỗi

Sử dụng hàm PHP Implode()

Hàm implode() trong PHP là một phương thức phổ biến khi làm việc với mảng. Nó cho phép bạn tham gia các phần tử trong một mảng bằng cách sử dụng một dấu phân cách được chỉ định. Hàm trả về các phần tử được nối ở định dạng chuỗi. Do đó, hàm này rất hữu ích khi chuyển đổi một mảng thành một chuỗi

GHI CHÚ. Hàm này cũng cung cấp phương thức tham gia () dưới dạng bí danh

Cú pháp của hàm như hình bên dưới

implode( chuỗi $delimiter, array $array);

Hàm trên có hai đối số. một dấu phân cách (còn được gọi là dấu phân cách) và một mảng tương ứng

Ví dụ sau đây cho bạn thấy cách chuyển đổi một mảng thành một chuỗi bằng cách sử dụng hàm implode


    $mean = mảng("MongoDB", "Express", "Angular", "NodeJS");
    echo $mean;
    $imploded = implode(" ", $mean);
    echo " \n ", $imploded, "\n";
?>

Điều này cho phép hàm trả về từng phần tử trong mảng dưới dạng một câu

Đầu ra ví dụ như được hiển thị

Thông báo PHP .   Mảng để chuyển đổi chuỗi trong /home/ubuntu/strings. php trực tuyến 4
Mảng
MongoDB Express Angular NodeJS

GHI CHÚ. PHP sẽ trả về một thông báo nếu bạn chạy phương thức echo đối với một mảng

Bạn cũng có thể sử dụng một dấu phân cách khác trong phương thức như


    $mean = mảng("MongoDB", "Express", "Angular", "NodeJS");
    $imploded = implode(", ", $mean);
    echo " \n ", $imploded, "\n";
?>

Đầu ra kết quả là như được hiển thị

MongoDB , Express , Góc , NodeJS

Sử dụng hàm PHP json_encode()

Một cách khác để chuyển đổi một mảng thành một chuỗi là hàm json_encode(). Phương thức tích hợp này cho phép bạn chuyển đổi một mảng thành chuỗi JSON

Hãy xem ví dụ hiển thị bên dưới


    $mean = mảng("MongoDB", "Express", "Angular", "NodeJS");
    $json_data = json_encode($mean);
    print_r ($json_data);
?>

Khi chúng ta chạy đoạn mã trên, chúng ta sẽ thấy mảng ở định dạng JSON như được hiển thị

["MongoDB","Express","Angular","NodeJS"]

Sử dụng Phương thức tuần tự hóa PHP ()

Phương thức serialize() cho phép bạn chuyển đổi một mảng thành chuỗi byte-stream. Xem xét ví dụ hiển thị bên dưới

Khi làm việc với PHP, chúng ta gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến mảng, không thể thao tác trực tiếp trên mảng. Để giải quyết nó, trước tiên chúng ta phải chuyển đổi một mảng thành một chuỗi, sau đó chúng ta có thể làm việc hiệu quả trên một phần tử

Một chuỗi được sử dụng để lưu trữ các ký tự trong một chuỗi và biểu diễn nó dưới dạng một thực thể duy nhất với một kiểu dữ liệu duy nhất. Do đó, việc lưu trữ dữ liệu linh hoạt, giúp dễ dàng làm việc, trong khi Array lưu trữ dữ liệu dưới dạng một thực thể cụ thể và việc lưu trữ dữ liệu là cố định

Chúng ta sẽ nghiên cứu ba cách để chuyển đổi các phần tử mảng thành chuỗi trong PHP

1) Hàm Implode() trong PHP

Hàm IMPLODE() là một hàm có sẵn trong PHP được sử dụng chủ yếu để nối tất cả các phần tử của một mảng đã khai báo. Khi tất cả các phần tử của mảng được nối với nhau, chúng tạo thành một chuỗi, hàm implode() hoạt động tương tự như hàm joint() trong PHP và trả về giá trị dưới dạng chuỗi

GHI CHÚ. - Mảng được biểu diễn dưới dạng chuỗi nhưng kiểu dữ liệu cơ sở vẫn là mảng. Nếu chúng ta sử dụng hàm gettype() trên chuỗi đã chuyển đổi, nó vẫn sẽ hiển thị một mảng

Ở đây dấu phân cách đề cập đến những gì chúng ta phải thêm vào giữa các phần tử của một mảng trong khi chuyển đổi nó thành một chuỗi. Giá trị mặc định là một chuỗi rỗng "", nhưng chúng ta có thể thêm nhiều giá trị khác nhau như "," "-" "_" "+" ";" . " vân vân

Mảng là viết tắt của mảng sẽ được nối thành một chuỗi

Ví dụ. Để chuyển đổi một mảng thành chuỗi

Khi chúng tôi thực thi mã như đã đề cập ở trên, trình biên dịch sẽ đưa ra đầu ra -

Array ( [0] = > This [1] = > Array [2] = > Will [3] = > Be [4] = > Converted [5] = > To [6] = > A [7] = > String ) 
converted array 
This Array Will Be Converted To A String

 • Trong đoạn mã trên, đầu tiên, chúng ta đã khai báo một mảng có tên $arra và gán một số giá trị cho nó. Ở đây mỗi phần tử được coi là một bản sắc riêng biệt
 • Để hiển thị bản gốc, chúng tôi đã sử dụng chức năng Print_r, hiển thị từng mảng riêng biệt
 • Và cuối cùng, chúng ta đã sử dụng hàm implode() sẽ chuyển đổi tất cả các phần tử của một mảng thành một chuỗi. Chúng tôi đã khởi tạo cả dấu phân cách tham số "" để thêm khoảng cách giữa các phần tử và tên mảng để xác định mảng

Ví dụ. Để chuyển đổi một mảng thành chuỗi với các tham số khác nhau

Khi chúng tôi thực thi mã như đã đề cập ở trên, trình biên dịch sẽ đưa ra đầu ra -

Default array
Array ( [0] => This [1] => Is [2] => An [3] => ARRAY [4] => ! ) 
Array to string
This Is An ARRAY ! 
This _ Is _ An _ ARRAY_ ! 
This - Is - An - ARRAY- ! 
This / Is / An / ARRAY/ ! 
Data type: -
Array

 • Trong đoạn mã trên, đầu tiên chúng ta khai báo một mảng có tên $arra và gán một số giá trị. Ở đây mỗi phần tử được coi là một bản sắc riêng biệt
 • Để hiển thị bản gốc, chúng tôi đã sử dụng hàm Print_r, hiển thị riêng từng phần tử của mảng
 • Và sau đó, chúng tôi đã sử dụng hàm implode() sẽ chuyển đổi tất cả các phần tử mảng thành một chuỗi. Cuối cùng, chúng tôi đã khởi tạo các dấu phân cách khác nhau để thêm khoảng cách giữa các phần tử
 • Cuối cùng, chúng tôi đã sử dụng hàm gettype() trên mảng đã chuyển đổi của mình để chỉ ra rằng ngay cả sau khi chuyển đổi thành chuỗi, kiểu dữ liệu ban đầu của mảng vẫn giữ nguyên

GHI CHÚ. Chúng ta lại có thể chuyển đổi chuỗi trở lại mảng bằng cách sử dụng hàm phát nổ ()

Ví dụ -> để chuyển đổi chuỗi trở lại mảng

Khi chúng tôi thực thi mã như đã đề cập ở trên, trình biên dịch sẽ đưa ra đầu ra -

original string -> we will convert the string back to an array 
converted array -> Array ( [0] = > we [1] = > will [2] = > convert [3] = > string [4] = > back [5] = > to [6] = > array )

 • Trong đoạn mã trên, đầu tiên chúng ta khai báo một mảng có tên $strng và gán một số giá trị cho nó
 • Và sau đó, chúng tôi đã sử dụng hàm phát nổ () sẽ chuyển đổi tất cả các phần tử chuỗi trở lại mảng. Cuối cùng, chúng tôi đã lưu trữ chuỗi đã chuyển đổi thành một biến $array
 • Để hiển thị bản gốc, chúng tôi đã sử dụng chức năng Print_r, hiển thị từng mảng riêng biệt

2) Hàm Join() trong PHP

Hàm Join() là một hàm có sẵn trong PHP thường được sử dụng để nối các mảng và trả về một chuỗi

Dấu phân cách đề cập đến những gì chúng ta phải thêm vào giữa các phần tử của một mảng trong khi chuyển đổi nó thành một chuỗi. Giá trị mặc định là một chuỗi rỗng "", nhưng chúng ta có thể thêm nhiều giá trị khác nhau như "," "-" "_" "+" ";" . " vân vân

Mảng là viết tắt của mảng sẽ được nối thành một chuỗi

Ví dụ. Để chuyển đổi một mảng thành chuỗi bằng phép nối

Khi chúng tôi thực thi mã như đã đề cập ở trên, trình biên dịch sẽ đưa ra đầu ra -

original array 
Array ( [0] = > This [1] = > Array [2] = > Will [3] = > Be [4] = > Converted [5] = > To [6] = > A [7] = > String ) 
converted array 
This Array Will Be Converted To A String 
This _ Array _ Will _ Be _ Converted _ To _ A _ String

 • Trong đoạn mã trên, đầu tiên, chúng ta đã khai báo một mảng có tên $arra và gán một số giá trị cho nó. Ở đây mỗi phần tử được coi là một bản sắc riêng biệt
 • Để hiển thị bản gốc, chúng tôi đã sử dụng chức năng Print_r, hiển thị từng mảng riêng biệt
 • Và cuối cùng, chúng tôi đã sử dụng hàm nối () sẽ chuyển đổi tất cả các phần tử của một mảng thành một chuỗi. Chúng tôi đã khởi tạo cả dấu tách tham số "" và " _ " để thêm khoảng trắng giữa các phần tử và tên mảng để xác định mảng

3) Hàm json_encode() trong PHP

Hàm Json_encode() là một hàm có sẵn trong PHP thường được sử dụng để chuyển đổi mảng và đối tượng trong PHP thành biểu diễn chuỗi JSON (JavaScript Object Notation)

Làm cách nào để chuyển đổi một chuỗi thành mảng?

Cách 1. Sử dụng phương pháp ngây thơ .
lấy chuỗi
Tạo một mảng ký tự có cùng độ dài với chuỗi
Duyệt qua chuỗi để sao chép ký tự ở chỉ mục thứ i của chuỗi sang chỉ mục thứ i trong mảng
Trả về hoặc thực hiện thao tác trên mảng ký tự

Làm cách nào để chuyển đổi mảng chuỗi thành mảng số nguyên trong PHP?

chỉ cần sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi int thành chuỗi. int=mảng("1","2","3");

Làm cách nào để trả về mảng dưới dạng chuỗi trong PHP?

Bằng cách sử dụng hàm implode() , chúng ta có thể chuyển đổi tất cả các phần tử mảng thành một chuỗi. Hàm này trả về chuỗi. Tham số dấu tách trong hàm implode() là tùy chọn. Nhưng thật tốt khi sử dụng hai đối số.

Làm cách nào để chuyển đổi chuỗi thành mảng trong PHP mà không cần sử dụng hàm?