Công Văn Hướng Dẫn Xét Nâng Lương Trước Thời Hạn hay nhất 2024

Công văn số: 01/CV-UBND ngày 10 tháng 05 năm 2023 được ban hành để hướng dẫn xét nâng lương trước thời hạn. Đây là một tài liệu quan trọng đối với các cơ quan, tổ chức và công chức tại Việt Nam. Qua đây, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về nội dung và quy trình xét nâng lương theo hướng dẫn này.

Giới Thiệu

Công văn hướng dẫn xét nâng lương trước thời hạn là một trong những tài liệu quan trọng được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Nhà nước cấp thành phố đặc biệt quan tâm. Đây là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn này nhằm giúp công chức có cơ hội được xem xét nâng lương trước thời hạn một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Nội Dung Công Văn Hướng Dẫn

Bảng Hướng Dẫn Xét Nâng Lương Trước Thời Hạn

Điều kiện xem xét Các bước thực hiện
Công chức đã xếp lương bậc 1 tại xếp lương chính thức thấp hơn 2 bậc hoặc xếp lương bậc 2 tại xếp lương chính thức thấp hơn 3 bậc so với xếp lương cao nhất của bậc lương đang hưởng. - Công chức tự nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan, đơn vị.
Đạt tiêu chuẩn xếp loại hằng năm loại giỏi hoặc khá 2 năm liền tính đến kỳ đánh giá xếp loại hằng năm gần đây nhất tại cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc; - Thẩm quyền xem xét quy định tại điểm 2 của hướng dẫn này chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và quyết định việc xét nâng lương trước thời hạn.
Đã qua thời gian chủ yếu của thời gian xét xếp lương bậc ngay sau xếp lương bậc đang hưởng (trừ trường hợp chuyển ngạch, chuyên môn từ trước thời điểm được xếp lương bậc đang hưởng). - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đủ điều kiện thì ra quyết định nâng lương trước thời hạn cho công chức; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo cho công chức biết.

Cơ Quan Thẩm Quyền Xem Xét, Quyết Định

 • Đối với công chức:
  • Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với công chức Thanh tra;
  • Thủ trưởng đơn vị đối với công chức còn lại.

Hồ Sơ Xét Nâng Lương Trước Thời Hạn

 • Đơn đề nghị của công chức;
 • Phiếu công nhận lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm;
 • Bản đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi công chức đang làm việc;
 • Quyết định xếp lương chính thức lần gần nhất.

Quy Trình Xét Nâng Lương Trước Thời Hạn

 • Công chức tự nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan, đơn vị.
 • Thẩm quyền xem xét quy định tại điểm 2 của hướng dẫn này chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và quyết định việc xét nâng lương trước thời hạn.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đủ điều kiện thì ra quyết định nâng lương trước thời hạn cho công chức; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo cho công chức biết.

Hiệu Lực Của Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn

 • Quyết định nâng lương trước thời hạn có hiệu lực kể từ ngày tháng ghi trên quyết định.

Trách Nhiệm Thực Hiện

 • Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện hướng dẫn này.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn này.
 • Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện hướng dẫn này sau 06 tháng và hằng năm.

Một Số Câu Hỏi Khác

Có Được Nâng Lương Trước Hạn 2 Lần Liên Tiếp?

Theo hướng dẫn, việc xét nâng lương trước thời hạn cần phải tuân thủ các điều kiện và quy trình quy định. Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể về việc được nâng lương trước hạn liên tiếp trong hướng dẫn này.

Thông Tư 08 Về Nâng Lương

Thông tư 08/2013/TT-BNV và thông tư 03/2021/TT-BNV cũng quy định về việc xét nâng lương, tuy nhiên, cần phải làm rõ các điểm tương đồng và khác biệt giữa các quy định này để áp dụng đúng và kịp thời.

Nghị Định 204 2004 NĐ-CP

Nghị định này đã có hiệu lực từ năm 2004 và có thể liên quan đến việc xét nâng lương, tuy nhiên cần phải cập nhật thông tin cụ thể về nội dung và áp dụng hiện tại.

Top 8 công văn hướng dẫn xét nâng lương trước thời hạn

 1. Công văn 42/BC-QLCC ngày 28/04/2020 của Bộ trưởng Công Thương về hướng dẫn xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan thuộc Bộ Công Thương.
  1. Công văn số 1519/BVHTTDL-TC, ngày 17 tháng 6 năm 2021, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v hướng dẫn chính sách xử lý về tiền lương, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thời gian dịch bệnh covid-19 tại các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL).
  2. Công văn số 1133/SLĐTBXH ngày 07/02/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2023.
  3. Công văn số 5970/BGDĐT-CNV ngày 19/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn về thực hiện nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS theo Nghị quyết 58/2022/UBTVQH15.
  4. Công văn số 1942/BTC-TCT ngày 31/03/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2022.
  5. Công văn số 3727/BNV-TC ngày 21/9/2021 của Ban Tài chính - Tiền lương, Công đoàn Viên chức Việt Nam về hướng dẫn chấm điểm thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021.
  6. Công văn số 454/SLĐTBXH ngày 10/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thẩm định trình độ chuyên môn, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.
  7. Công văn số 1365/ĐT-P về chế độ tăng lương, kê khai tiền lương năm 2023 của Đại học Ngoại Ngữ Đại Nam.

Kết Luận

Qua công văn hướng dẫn xét nâng lương trước thời hạn, chúng ta đã hiểu rõ hơn về quy trình, điều kiện và trách nhiệm thực hiện việc xét nâng lương. Đây là một bước quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức và người lao động phát triển trong sự nghiệp và đáp ứng nhu cầu trong công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.