Đánh giá rủi ro chất lượng của thuốc

Rủi ro đến từ nhiều hình thức, kiểu dạng và kích thước. Nó cũng quan trọng trong việc tìm ra những rủi ro vốn có để xác nhận sự an toàn của sản phẩm.

Cách tiếp cận của bạn để quản lý rủi ro và cách bạn giảm thiểu rủi ro sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Giám sát rủi ro và đặt nền tảng cho sự thành công.

Bộ sưu tập của trí thông minh rất đơn giản

Xác định những rủi ro tiềm năng trong sản phẩm của bạn và học cách như thế nào để quản lý những rủi ro, đó là những điều dễ dàng và hiệu quả hơn những gì bạn mong đợi. Việc kiểm tra đánh giá rộng rãi sẽ cho bạn biết về xác suất rủi ro và mức độ nghiêm trọng của sản phẩm. Sử dụng nguồn dữ liệu đan xen về chấn thương& tử vong của chúng tôi cùng với những đánh giá về Sử dụng trước và Nhân tố con người, chúng tôi giới thiệu một báo cáo toàn diện về các mức độ rủi ro liên quan đến các sản phẩm được chỉ định của bạn.

Phương pháp của chúng tôi là tối ưu

Với việc truy cập vào dữ liệu phòng cấp cứu & giấy chứng tử khi chúng áp dụng cho sản phẩm của bạn hoặc danh mục của sản phẩm. Chúng tôi có thể dự đoán được, ngoài mục đích sử dụng thì người tiêu dùng tương tác với sản phẩm của bạn như thế nào. Chúng tôi cũng nghiên cứu và có hiểu biết sâu sắc về các trang trí vật lý của sản phẩm cũng như đặc điểm về người tiêu dùng của bạn.

Bạn có những tài liệu làm bằng chứng chứng minh cho sự tích cực. Chúng tôi giúp bạn loại trừ tính bất ổn định và mở đường cho sự thành công của bạn trên thương trường.

Intertek RAM cung cấp phương pháp tiết kiệm thời gian hợp lí trong việc đánh giá rủi ro sản phẩm. Tìm ra những rủi ro tiềm ẩn ngay từ những ngày đầu nhằm cho phép bạn tập trung vào sự hiệu quả, đầu tư một cách khôn ngoan và xác thực tính an toàn trên các sản phẩm của bạn.

Trong bối cảnh kinh doanh năng động và phát triển nhanh chóng ngày nay, rủi ro là một phần cố hữu của bất kỳ quá trình ra quyết định nào. Cho dù nó liên quan đến đầu tư tài chính, quản lý dự án hay thậm chí là nỗ lực cá nhân, thì khả năng xác định, đánh giá và quản lý rủi ro một cách hiệu quả có thể tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Đây là lúc thực hành đánh giá và phân tích rủi ro phát huy tác dụng. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi đi sâu vào những điểm phức tạp của việc đánh giá và phân tích rủi ro, khám phá tầm quan trọng, phương pháp luận và các ứng dụng trong thế giới thực của nó.

Tầm quan trọng của việc đánh giá và phân tích rủi ro

Xác định đánh giá và phân tích rủi ro

Đánh giá rủi ro có thể được định nghĩa là quá trình có hệ thống xác định, đánh giá và ưu tiên các sự kiện hoặc tình huống tiềm ẩn có thể có tác động bất lợi đến các mục tiêu, dự án hoặc tài sản của tổ chức. Nó liên quan đến một cách tiếp cận có cấu trúc để hiểu khả năng xảy ra của một sự kiện và những hậu quả tiềm tàng mà nó có thể mang lại. Mặt khác, phân tích rủi ro là quá trình định lượng và định tính các rủi ro đã xác định để hiểu sâu hơn về tác động tiềm ẩn của chúng.

Tầm quan trọng của việc đánh giá và phân tích rủi ro

 • Ra quyết định nâng cao: Bằng cách tiến hành đánh giá và phân tích rủi ro kỹ lưỡng, các tổ chức có thể đưa ra các quyết định sáng suốt có cân nhắc đến những cạm bẫy và sự không chắc chắn tiềm ẩn. Điều này cho phép phân bổ nguồn lực tốt hơn và lập kế hoạch chiến lược.
 • Quản lý rủi ro chủ động: Xác định rủi ro trước khi chúng trở thành hiện thực cho phép các tổ chức thực hiện các biện pháp chủ động để giảm thiểu hoặc loại bỏ những rủi ro đó, giảm khả năng xảy ra các kết quả bất lợi.
 • Tối ưu hóa tài nguyên: Thông qua phân tích rủi ro, các công ty có thể phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, tập trung nỗ lực vào các lĩnh vực có rủi ro tiềm ẩn lớn nhất đối với mục tiêu của họ.
 • Tuân thủ quy định: Nhiều ngành có các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt đòi hỏi phải đánh giá và phân tích rủi ro để đảm bảo tuân thủ và tránh các vấn đề pháp lý.

4 Phương pháp đánh giá rủi ro

Phân tích rủi ro là một quy trình cơ bản trong bối cảnh đánh giá rủi ro rộng lớn hơn. Nó liên quan đến việc đánh giá chuyên sâu các rủi ro đã xác định để hiểu tác động tiềm ẩn của chúng, đánh giá khả năng xảy ra và đưa ra quyết định sáng suốt về cách quản lý hoặc giảm thiểu chúng. Ở đây, chúng tôi đi sâu vào bốn phương pháp phân tích rủi ro chính:

Phân tích rủi ro định tính:

Phân tích rủi ro định tính bao gồm đánh giá chủ quan về rủi ro dựa trên đặc điểm, tác động và khả năng xảy ra của chúng. Phương pháp này thường được sử dụng khi dữ liệu hạn chế hoặc khi cần đánh giá nhanh, ban đầu. Nó dựa trên các thang đo mô tả, chẳng hạn như thấp, trung bình và cao để phân loại rủi ro. Đây là cách phân tích rủi ro định tính thường được thực hiện:

 • Xác định rủi ro: Bước đầu tiên là xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến dự án, quy trình hoặc mục tiêu.
 • Đánh giá rủi ro: Các rủi ro sau đó được đánh giá về tác động và khả năng xảy ra của chúng. Đánh giá này có thể liên quan đến đánh giá của chuyên gia, dữ liệu lịch sử và thông tin định tính khác.
 • Xếp hạng rủi ro: Sau khi được đánh giá, các rủi ro được xếp hạng hoặc ưu tiên dựa trên mức độ nghiêm trọng của chúng, xem xét cả hậu quả tiềm ẩn và khả năng xảy ra của chúng.
 • Xử lý rủi ro: Dựa trên thứ hạng của chúng, các rủi ro được chỉ định các chiến lược xử lý rủi ro phù hợp, chẳng hạn như tránh, giảm thiểu, chuyển giao hoặc chấp nhận.

Phân tích rủi ro định lượng:

Phân tích rủi ro định lượng liên quan đến cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và số học hơn để đánh giá rủi ro. Nó nhằm mục đích gán các giá trị cụ thể cho khả năng và tác động của rủi ro, cho phép phân tích chính xác hơn các kết quả tiềm ẩn. Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi có sẵn dữ liệu chi tiết và cần có hiểu biết sâu hơn về rủi ro. Đây là cách phân tích rủi ro định lượng hoạt động:

 • Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu liên quan, hồ sơ lịch sử và thông tin khác để định lượng khả năng xảy ra và tác động của rủi ro.
 • Lập mô hình rủi ro: Sử dụng các kỹ thuật thống kê, chẳng hạn như mô phỏng Monte Carlo, để lập mô hình kết quả tiềm ẩn của các tình huống rủi ro khác nhau.
 • Phân phối xác suất: Chỉ định phân phối xác suất cho các biến khác nhau có tác động đến rủi ro, chẳng hạn như chi phí, thời gian hoặc hiệu suất.
 • Mô phỏng: Chạy mô phỏng để tạo ra một loạt các kết quả có thể xảy ra, xem xét các kết hợp khác nhau của các yếu tố rủi ro. Điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng đạt được các mục tiêu khác nhau của dự án.
 • Phân tích độ nhạy: Phân tích mức độ thay đổi của các biến số ảnh hưởng đến kết quả tổng thể của dự án, giúp xác định các yếu tố rủi ro quan trọng.

Phân tích tình huống:

Phân tích kịch bản liên quan đến việc tạo và phân tích các kịch bản giả định khác nhau để hiểu các sự kiện rủi ro khác nhau có thể ảnh hưởng đến dự án hoặc quyết định như thế nào. Phương pháp này giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về tác động lẫn nhau tiềm tàng giữa nhiều rủi ro và tác động tích lũy của chúng. Đây là cách phân tích kịch bản được tiến hành:

 • Xác định kịch bản: Xác định một tập hợp các kịch bản rủi ro hợp lý và có liên quan có thể ảnh hưởng đến dự án hoặc mục tiêu.
 • Chuỗi sự kiện: Xác định chuỗi sự kiện, hành động và hậu quả cho từng kịch bản.
 • Đánh giá tác động: Định lượng tác động tiềm năng của từng kịch bản đối với kết quả của dự án, xem xét cả kết quả tích cực và tiêu cực.
 • Đánh giá xác suất: Chỉ định xác suất xảy ra các kịch bản khác nhau dựa trên dữ liệu có sẵn và phán đoán của chuyên gia.
 • Ra quyết định: Đánh giá và so sánh các kịch bản để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. Phương pháp này giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về phạm vi kết quả tiềm năng và đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Phân tích cây lỗi:

Phân tích cây lỗi (FTA) là một phương pháp tiếp cận có hệ thống được sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp mà độ an toàn và độ tin cậy là tối quan trọng, chẳng hạn như ngành hàng không vũ trụ và hạt nhân. Nó liên quan đến việc chia nhỏ sự kiện không mong muốn hoặc lỗi hệ thống thành các nguyên nhân góp phần gây ra nó và hiểu mối quan hệ qua lại của chúng. Đây là cách FTA hoạt động:

 • Xác định sự kiện không mong muốn: Bắt đầu với việc xác định sự kiện không mong muốn cụ thể, chẳng hạn như sự cố hoặc lỗi hệ thống.
 • Phân tích nguyên nhân: Tạo sơ đồ thể hiện các yếu tố và nguyên nhân góp phần khác nhau có thể dẫn đến sự kiện không mong muốn.
 • Cổng logic: Sử dụng các cổng logic, chẳng hạn như cổng AND và OR, để biểu thị cách các nguyên nhân và yếu tố khác nhau kết hợp để dẫn đến sự kiện không mong muốn.
 • Đánh giá xác suất: Chỉ định xác suất cho từng nguyên nhân góp phần dựa trên dữ liệu, ý kiến ​​chuyên gia hoặc hồ sơ lịch sử.
 • Phân tích và Giảm thiểu: Phân tích cây lỗi để xác định các đường dẫn quan trọng và các yếu tố chính góp phần nhiều nhất vào sự kiện không mong muốn. Phân tích này thông báo các chiến lược để giảm thiểu hoặc quản lý các yếu tố đó.

Các bước tiến hành đánh giá và phân tích rủi ro hiệu quả

Đánh giá và phân tích rủi ro là những công cụ không thể thiếu để điều hướng địa hình phức tạp và không chắc chắn của hoạt động kinh doanh và ra quyết định hiện đại. Bằng cách xác định, đánh giá và giải quyết các rủi ro tiềm ẩn một cách có hệ thống, các tổ chức có thể nâng cao khả năng đưa ra quyết định sáng suốt, bảo vệ tài sản và đạt được các mục tiêu của mình. Cho dù được áp dụng cho quản lý dự án, đầu tư tài chính hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, các nguyên tắc đánh giá và phân tích rủi ro đều cung cấp nền tảng vững chắc cho kết quả thành công và bền vững trong một thế giới luôn thay đổi.