Danh sách trong HTML lớp 10

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem Danh sách HTML & các loại của chúng cùng với cách triển khai của chúng. Danh sách có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin ngắn gọn, ở dạng dấu đầu dòng hoặc ở dạng đánh số, giúp nhìn thoáng qua một cách trực quan. Nói cách khác, nó được sử dụng để nhóm các mục hoặc danh sách có liên quan lại với nhau và được sử dụng để cấu trúc và hiển thị thông tin quan trọng nơi mỗi mục danh sách được hiển thị trên dòng mới.  

Danh sách HTML cho phép nội dung tuân theo cấu trúc ngữ nghĩa phù hợp. Tất cả các thẻ trong danh sách yêu cầu mở và đóng thẻ. Có 3 loại danh sách trong HTML, cụ thể là

 • Danh sách không có thứ tự
 • Danh sách được yêu cầu
 • Danh sách mô tả

Chúng ta sẽ khám phá tất cả các loại Danh sách trong HTML, cùng với cách triển khai chúng thông qua các ví dụ

Unordered List: An Unordered list is used to create a list of related items, in bulleted or unordered format. It starts with the

  tag, followed by the
 • tag to show list items inside
   tag. 

   cú pháp

   • Item1
   • ...

   Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thuộc tính CSS khác nhau để tạo danh sách với các kiểu khác nhau. Nó có thể có một trong các giá trị sau

   • vòng tròn. Nó đưa ra một điểm đánh dấu mục danh sách vòng kết nối
   • Quảng trường. Nó cho hình vuông làm điểm đánh dấu mục danh sách
   • đĩa. Đây là điểm đánh dấu mục dấu đầu dòng hình tròn được điền mặc định
   • không ai. Điều này được sử dụng để bỏ đánh dấu các mục danh sách

   ví dụ 1. Ví dụ này mô tả Danh sách không có thứ tự trong HTML

   HTML
   <html>

    

   <head>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0<
   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   2
   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   3
   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   2>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   6head>

    

   <

   Contents..
   0>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0<
   Contents..
   4
   Contents..
   5
   Contents..
   4>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0<010>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0<07_______108_______0>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0<<2>

   <4_______109_______109_______6<7<6>

   <4_______109_______109_______6html3_______109_______6>

   <4_______109_______109_______6html9_______109_______6>

   <4_______109_______109_______6>5<6>

   <4_______109_______109_______6<1_______109_______6>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0
   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   6<2>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   6
   Contents..
   0>

    

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   6html>

   đầu ra

   Danh sách trong HTML lớp 10

   Danh sách không có thứ tự

   ví dụ 2. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo một danh sách không có thứ tự với điểm đánh dấu mục danh sách hình vuông

   HTML
   <html>

    

   <head>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0<
   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   2
   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   3
   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   2>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   6head>

    

   <

   Contents..
   0>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0<
   Contents..
   4
   Contents..
   5
   Contents..
   4>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0<010>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0<07_______108_______0>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0<<2
   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   24
   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   25
   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   26>

   <4_______109_______109_______6<7<6>

   <4_______109_______109_______6html3_______109_______6>

   <4_______109_______109_______6html9_______109_______6>

   <4_______109_______109_______6>5<6>

   <4_______109_______109_______6<1_______109_______6>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   0
   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   6<2>

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   6
   Contents..
   0>

    

   1. Item1
   2. Item2
   3. Item3
   6html>

   đầu ra

   Danh sách trong HTML lớp 10

   Danh sách không có thứ tự với loại hình vuông

   Ordered Lists: The Ordered lists have an order which is either numerical or alphabetical. The

    tag is used to create ordered lists in HTML and just like unordered list, we use
   1. tag to define or show lists inside
     tag.

     cú pháp

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3

     Danh sách có thứ tự có một toán tử loại xác định loại thứ tự mà danh sách sẽ có, chẳng hạn như danh sách sẽ bắt đầu bằng giá trị số hay giá trị theo thứ tự bảng chữ cái. Các cách khác nhau để sử dụng danh sách có thứ tự, được đưa ra dưới đây

     • loại = “1”. Danh sách sẽ bắt đầu từ 1
     • loại = "A". Ở đây danh sách sẽ bắt đầu từ A
     • gõ = “a”. Ở đây danh sách sẽ bắt đầu từ chữ thường a
     • gõ = “tôi”. Danh sách sẽ bắt đầu từ số La Mã
     • gõ = “tôi”. TheList sẽ bắt đầu ở dạng số La Mã viết thường

     ví dụ 1. Ví dụ này mô tả Danh sách có thứ tự trong HTML

     HTML
     <html>

      

     <head>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     2
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     3
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     2>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6head>

      

     <

     Contents..
     0>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<
     Contents..
     4
     Contents..
     5
     Contents..
     4>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<0
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     960>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<07_______108_______0>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<
     Contents..
     07>

     <4_______109_______109_______6<7<6>

     <4_______109_______109_______6html3_______109_______6>

     <4_______109_______109_______6html9_______109_______6>

     <4_______109_______109_______6>5<6>

     <4_______109_______109_______6<1_______109_______6>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6
     Contents..
     07>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6
     Contents..
     0>

      

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6html>

     đầu ra

     Danh sách trong HTML lớp 10

     Danh sách được yêu cầu

     ví dụ 2. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo một danh sách được sắp xếp theo số la mã

     HTML
     <html>

      

     <head>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     2
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     3
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     2>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6head>

      

     <

     Contents..
     0>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<
     Contents..
     4
     Contents..
     5
     Contents..
     4>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<0
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     960>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<07_______108_______0>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<___
     Contents..
     07
     Contents..
     89
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     25
     Contents..
     91>

     <4_______109_______109_______6<7<6>

     <4_______109_______109_______6html3_______109_______6>

     <4_______109_______109_______6html9_______109_______6>

     <4_______109_______109_______6>5<6>

     <4_______109_______109_______6<1_______109_______6>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6
     Contents..
     07>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6
     Contents..
     0>

      

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6html>

     đầu ra

     Danh sách trong HTML lớp 10

     Danh sách theo thứ tự với kiểu chữ la mã

     Danh sách có thứ tự có một thuộc tính khác gọi là “bắt đầu”, nơi bạn có thể chỉ định điểm bắt đầu cho thứ tự của danh sách

     • bắt đầu. Điều này được sử dụng để chỉ định điểm bắt đầu cho điểm đánh dấu mục danh sách

     ví dụ 3. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một danh sách có thứ tự với các số bắt đầu khác nhau bằng cách sử dụng thuộc tính start

     HTML
     <html>

      

     <head>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     2
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     3
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     2>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6head>

      

     <

     Contents..
     0>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<
     Contents..
     4
     Contents..
     5
     Contents..
     4>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<0
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     960>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<07_______108_______0>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0<
     Contents..
     07 73
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     2575>

     <4_______109_______109_______6<7<6>

     <4_______109_______109_______6html3_______109_______6>

     <4_______109_______109_______6html9_______109_______6>

     <4_______109_______109_______6>5<6>

     <4_______109_______109_______6<1_______109_______6>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     0
     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6
     Contents..
     07>

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6
     Contents..
     0>

      

     1. Item1
     2. Item2
     3. Item3
     6html>

     đầu ra

     Danh sách trong HTML lớp 10

     Danh sách có thứ tự với thuộc tính bắt đầu

     Danh sách mô tả. Danh sách mô tả là một loại danh sách trong đó mỗi mục có một mô tả. Nó còn được gọi là danh sách định nghĩa. Thẻ được sử dụng để tạo danh sách mô tả, thẻ xác định mục và thẻ mô tả từng mục trong danh sách

     Danh sách trong HTML là gì?

     Danh sách HTML cho phép nhà phát triển web nhóm một tập hợp các mục có liên quan trong danh sách .

     Danh sách trong HTML là gì và giải thích nó bằng một ví dụ?

     The
    1. element in HTML is used to define a list item. Lists are used to group similar items together. Every list can have one or more list elements. List items must be contained within a parent element, such as an ordered list (
      ), an unordered list (
       ), etc. List Syntax:
      • List Element
    2. Làm cách nào để tạo danh sách trong HTML?

     In HTML, we can create an ordered list using the
      tag. The ol in the tag stands for an ordered list. Inside each of the ordered list elements
       and
        , we have to define the list items. We can define the list items using the
       1. tag.