down n dirty là gì - Nghĩa của từ down n dirty

down n dirty có nghĩa là

Thực hiện một hành động tâm lý hung hăng / ngông cuồng trong thể thao

Thí dụ

"Slide Home. Hãy xuống n bẩn lần sau!"