Htmlinputelement onclick

Phương thức HTMLInputElement.select() chọn tất cả văn bản trong phần tử