Hướng dẫn dùng plt.text python

Hướng dẫn dùng plt.text python

Nội dung chính

 • Văn bản Matplotlib
 • Tranh luận
 • Giá trị trả lại
 • Chương trình tạo một phiên bản văn bản trong biểu đồ bằng cách sử dụng matplotlib.pyplot.text
 • Chương trình tạo văn bản trong biểu đồ đường bằng matplotlib.pyplot.text

Đến cộng chữ bên trong kịch bản Trong Pythonsử dụng matplotlib.pyplot.text () hàm số.

 • Văn bản Matplotlib
  • Cú pháp
  • Tranh luận
  • Giá trị trả lại
  • Chương trình tạo một phiên bản văn bản trong biểu đồ bằng cách sử dụng matplotlib.pyplot.text
   • Đầu ra
  • Chương trình tạo văn bản trong biểu đồ đường bằng matplotlib.pyplot.text
   • Đầu ra

Văn bản Matplotlib

Matplotlib.pyplot.text () là một chức năng thư viện được tích hợp sẵn để thêm văn bản vào các trục.

Cú pháp

matplotlib.pyplot.text(x, y, s, fontdict=None, **kwargs)

Tranh luận

Các matplotlib.pyplot.text () hàm có ba đối số bắt buộc làm tham số:

 1. x, y: Tham số này có hai giá trị là x và y. Các điểm được chuyển trong đối số x và y. X và y này có thể có các giá trị như số hoặc danh sách các số. Đây là những đối số bắt buộc.
 2. S: Tham số này chấp nhận một chuỗi làm giá trị cho đối số này. Văn bản được thêm vào cốt truyện được chuyển dưới dạng giá trị cho đối số này. Đây là đối số bắt buộc.
 3. phông chữ: Thuộc tính văn bản được chuyển vào từ điển cho đối số này. Nếu không có gì được thông qua, thì thuộc tính văn bản mặc định sẽ được sử dụng.

Giá trị trả lại

Các matplotlib.pyplot.text () hàm trả về cá thể văn bản đã tạo. Phiên bản văn bản được tạo trong một biểu đồ và phiên bản đã tạo đó được trả về dưới dạng đầu ra.

Chương trình tạo một phiên bản văn bản trong biểu đồ bằng cách sử dụng matplotlib.pyplot.text

# Importing matplotlib.pyplot as plt. import matplotlib.pyplot as plt # Plotting the text in the point of ( 0.2, 0.2 ) plt.text(0.2, 0.2, "HI") # Displaying the created graph plt.show()

Đầu ra

Trong chương trình này, chúng tôi đã nhập matplotlib.pyplot để vẽ biểu đồ. Các matplotlib thư viện bao gồm tất cả các hàm để vẽ các loại đồ thị khác nhau. Chúng tôi đã vẽ biểu đồ HI trong các điểm 0,2 và 0,2. Hàm text () thêm văn bản vào biểu đồ.

Các điểm được thông qua như là đối số đầu tiên. Sau đó, văn bản được đưa ra. Chúng tôi đã chuyển các điểm và văn bản vào hàm văn bản. Sau đó, chúng tôi hiển thị biểu đồ bằng cách sử dụng hàm hiển thị. Chương trình này vẽ văn bản Hi ở vị trí 0,2, 0,2.

Chương trình tạo văn bản trong biểu đồ đường bằng matplotlib.pyplot.text

# Importing matplotlib.pyplot as plt. import matplotlib.pyplot as plt # Importing numpy as np import numpy as np # create a numpy array for storing the x coordinates x = np.array([2, 3, 4]) # create a numpy array for storing the y coordinates y = np.array([3, 4, 6]) # pass the x coordinates and y coordinates into the plot() function plt.plot(x, y, "o") plt.xticks([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]) plt.yticks([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]) # Plotting the point above each points for i in range(len(x)): a = "("+str(x[i])+","+str(y[i])+")" plt.text(x[i], int(y[i])+0.1, a) # displaying the created graph using the show method plt.show()

Đầu ra

Trong chương trình này, chúng tôi đã nhập matplotlib.pyplot thư viện để vẽ biểu đồ. Thư viện matplotlib bao gồm tất cả các hàm để vẽ các loại đồ thị khác nhau.

Chúng tôi đã nhập numpy để tạo mảng numpy. Chúng tôi đã tạo hai mảng được gọi là x và y. Chúng tôi đã lưu trữ các tọa độ x và y trong các mảng này.

Mảng x bao gồm 2, 3 và 4 là các giá trị. Khi đó, mảng y gồm 3, 4 và 6 giá trị.

Chúng tôi vẽ các điểm vào biểu đồ bằng cách sử dụng hàm đồ thị. Hàm plot () nhận các giá trị tọa độ x và y rồi chuyển định dạng.

Trong chương trình này, chúng tôi đã vượt qua o như định dạng. Do đó, các điểm được vẽ với định dạng o.

Hàm plot () vẽ biểu đồ các điểm trên trục x và y. Sau đó, chúng ta đã giữ các dấu x từ 0 đến 7 và đánh dấu y từ 0 đến 7. Sau đó, chúng ta sử dụng vòng lặp for để lặp lại các điểm x và y.

Chúng tôi đã tạo một biến để lưu trữ các điểm trong kiểu chuỗi. Chúng tôi đã tạo chuỗi của điểm. Sau đó, chúng tôi gọi hàm text (). Hàm text () lấy tọa độ x và y làm đối số bắt buộc. Chúng tôi vẽ biểu đồ điểm cao hơn 0,1 điểm so với điểm thực tế. Sau đó, chúng tôi vẽ biểu đồ văn bản dưới dạng các điểm. Cuối cùng, chúng tôi đã hiển thị đồ thị bằng cách sử dụng hàm show ().

Đó là nó cho hướng dẫn này.

The post Matplotlib text: The Complete Guide appeared first on Guidesy.