Hướng dẫn how do i check pip in python? - làm cách nào để kiểm tra pip trong python?


PIP là gì?

PIP là một trình quản lý gói cho các gói Python hoặc mô -đun nếu bạn thích.

Lưu ý: Nếu bạn có Python phiên bản 3.4 trở lên, PIP được bao gồm theo mặc định. If you have Python version 3.4 or later, PIP is included by default.


Gói là gì?

Một gói chứa tất cả các tệp bạn cần cho một mô -đun.

Các mô -đun là thư viện mã Python bạn có thể đưa vào dự án của mình.


Kiểm tra xem PIP có được cài đặt không

Điều hướng dòng lệnh của bạn đến vị trí của thư mục tập lệnh của Python và nhập các mục sau:

Thí dụ

Kiểm tra phiên bản PIP:

C: \ Users \ Your Name \ AppData \ Local \ Programs \ Python \ Python36-32 \ Scripts>


Cài đặt PIP

Nếu bạn chưa cài đặt PIP, bạn có thể tải xuống và cài đặt nó từ trang này: https://pypi.org/project/pip/


Tải xuống một gói

Tải xuống một gói rất dễ dàng.

Mở giao diện dòng lệnh và nói với PIP để tải xuống gói bạn muốn.

Điều hướng dòng lệnh của bạn đến vị trí của thư mục tập lệnh của Python và nhập các mục sau:

Thí dụ

Kiểm tra phiên bản PIP:

C: \ Users \ Your Name \ AppData \ Local \ Programs \ Python \ Python36-32 \ Scripts>

Cài đặt PIPNếu bạn chưa cài đặt PIP, bạn có thể tải xuống và cài đặt nó từ trang này: https://pypi.org/project/pip/

Tải xuống một gói

Tải xuống một gói rất dễ dàng.

Thí dụ

Kiểm tra phiên bản PIP:

C: \ Users \ Your Name \ AppData \ Local \ Programs \ Python \ Python36-32 \ Scripts>

Cài đặt PIP

Nếu bạn chưa cài đặt PIP, bạn có thể tải xuống và cài đặt nó từ trang này: https://pypi.org/project/pip/

Tải xuống một gói

Tải xuống một gói rất dễ dàng.


Mở giao diện dòng lệnh và nói với PIP để tải xuống gói bạn muốn.

Tải xuống một gói có tên "Camelcase":


C: \ Users \ Your Name \ AppData \ Local \ Program

Bây giờ bạn đã tải xuống và cài đặt gói đầu tiên của bạn!

Thí dụ

Kiểm tra phiên bản PIP:

C: \ Users \ Your Name \ AppData \ Local \ Programs \ Python \ Python36-32 \ Scripts>

Cài đặt PIP

Nếu bạn chưa cài đặt PIP, bạn có thể tải xuống và cài đặt nó từ trang này: https://pypi.org/project/pip/
  Would remove:
    c:\users\Your Name\appdata\local\programs\python\python36-32\lib\site-packages\camecase-0.2-py3.6.egg-info
    c:\users\Your Name\appdata\local\programs\python\python36-32\lib\site-packages\camecase\*
Proceed (y/n)?

Tải xuống một gói


Tải xuống một gói rất dễ dàng.

Mở giao diện dòng lệnh và nói với PIP để tải xuống gói bạn muốn.

Thí dụ

Kiểm tra phiên bản PIP:

C: \ Users \ Your Name \ AppData \ Local \ Programs \ Python \ Python36-32 \ Scripts>

Result:

Cài đặt PIP
-----------------------
camelcase       0.2
mysql-connector 2.1.6
pip             18.1
pymongo         3.6.1
setuptools      39.0.1Lưu ý khi chạy kiểm tra phiên bản gói cho Python:

python3 --version
2 và Python3:
python3 --version
3, hai phiên bản Django khác nhau sẽ hiển thị vì tôi đã cài đặt Django v3.0.11 với
pip --version
5 và Django v1.11.29 với
pip --version
2.

Nếu bạn đang sử dụng máy Linux chạy Python 2, bạn có thể chạy các lệnh này:

python2 --version

1st đảm bảo Python 2 được cài đặt:

pip --version

Kiểm tra thứ 2 để xem PIP có được cài đặt không:

1st đảm bảo Python 3 được cài đặt:

python3 --version

Kiểm tra thứ 2 để xem PIP3 có được cài đặt không:

pip3 --version

Nếu bạn chưa cài đặt PIP, bạn có thể chạy các lệnh này để cài đặt PIP (bạn nên cài đặt PIP cho Python 2 và Python 3):

Cài đặt PIP cho Python 2:

sudo apt install python-pip

Sau đó xác minh nếu nó được cài đặt chính xác:

pip --version

Cài đặt PIP cho Python 3:

sudo apt install python3-pip

Sau đó xác minh nếu nó được cài đặt chính xác:

pip3 --version

Cài đặt PIP cho Python 3:

Để biết thêm thông tin, xem: https://itsfoss.com/install-pip-ubuntu/ I would like to mention a few things. When working with Django I learned that my Linux install requires me to use python 2.7, so switching my default python version for the

pip --version
1 and
pip --version
2 command alias's to python 3 with
pip --version
3 is not recommended. Therefore I use the
pip --version
4 and
pip --version
5 commands when installing software like Django 3.0, which works better with Python 3. And I keep their alias's pointed towards whatever Python 3 version I want like so
pip --version
6.

Cập nhật tôi muốn đề cập đến một vài điều. Khi làm việc với Django, tôi đã học được rằng cài đặt Linux của tôi yêu cầu tôi sử dụng Python 2.7, vì vậy việc chuyển phiên bản python mặc định của tôi cho bí danh của

pip --version
1 và
pip --version
2 sang Python 3 với
pip --version
3 không được khuyến nghị. Do đó, tôi sử dụng các lệnh
pip --version
4 và
pip --version
5 khi cài đặt phần mềm như Django 3.0, hoạt động tốt hơn với Python 3. và tôi giữ bí danh của chúng hướng tới bất kỳ phiên bản Python 3 nào tôi muốn như vậy
pip --version
6.
When you are going to use your package in the future you will want to use the
pip --version
2 or
pip --version
5 command depending on which one you used to initially install the package. So for example if I wanted to change my change my Django package version I would use the
pip --version
5 command and not
pip --version
2 like so,
python3 --version
1.

Lưu ý khi chạy kiểm tra phiên bản gói cho Python:

python3 --version
2 và Python3:
python3 --version
3, hai phiên bản Django khác nhau sẽ hiển thị vì tôi đã cài đặt Django v3.0.11 với
pip --version
5 và Django v1.11.29 với
pip --version
2.
When running checking the packages version for python:
python3 --version
2 and python3:
python3 --version
3, two different versions of django will show because I installed django v3.0.11 with
pip --version
5 and django v1.11.29 with
pip --version
2.