Hướng dẫn how do i generate a python password authentication? - làm cách nào để tạo xác thực mật khẩu python?

import random

import array

MAX_LEN = 12

Các

array0= [array3___

Các

MAX_LEN 9127random1129random1DIGITS 1random1DIGITS 3random1DIGITS 5random1DIGITS 7random1DIGITS 9random1=1MAX_LEN 8

MAX_LEN 9=4=5

Các

MAX_LEN 9random06random1random08random1random10random1random12random1random14random1random16random1random18random1random20MAX_LEN 8

Các

MAX_LEN 9random40=5

random42= [random45random1random47random1____149random1____151

random69random70random1random72random1random74random1random76=5

random78= DIGITS random81 =6random81 array0random81 random86

random87= random89

random90= random92

random93= random95

random96= random98

random99= random87random81 random90random81 random93random81 import07

import08 import09import10 import11import1212

import16random99= random99random81 import21

import16import23= import25DIGITS 3import27

import16import29

import30= import32

import08 import09import10 import36

import37import30= import30random81 import42

import43import44