Hướng dẫn how do i import html into html? - làm cách nào để nhập html vào html?


Tìm hiểu làm thế nào để bao gồm các đoạn trích HTML trong HTML.


HTML

Lưu HTML bạn muốn đưa vào tệp .html:

content.html

Google Maps Nút hoạt hình Box Modal Hộp hoạt hình Tiến trình Thanh treo lơ lửng nhấp vào Dropdowns Bảng đáp ứng bảng
Animated Buttons

Modal Boxes

Animations

Progress Bars

Hover Dropdowns

Click Dropdowns

Responsive Tables


Bao gồm HTML

Bao gồm HTML được thực hiện bằng cách sử dụng thuộc tính W3-Include-HTML:w3-include-html attribute:

Thí dụ

w3-include-html="content.html">


Thêm JavaScript

HTML bao gồm được thực hiện bởi JavaScript.

Thí dụ

Thêm JavaScriptHTML bao gồm được thực hiện bởi JavaScript.

hàm bao gồmHtml () {& nbsp; var z, i, elmnt, file, xhttp; & nbsp; / * Loop thông qua một bộ sưu tập tất cả các yếu tố HTML: */& nbsp; z = document.getElsByTagName ("*"); & nbsp; for (i = 0; i

Thí dụ


Thêm JavaScript


HTML bao gồm được thực hiện bởi JavaScript.

https://www.w3schools.com/lib/w3.js

hàm bao gồmHtml () {& nbsp; var z, i, elmnt, file, xhttp; & nbsp; / * Loop thông qua một bộ sưu tập tất cả các yếu tố HTML: */& nbsp; z = document.getElsByTagName ("*"); & nbsp; for (i = 0; i

w3-include-html

Cuộc gọi bao gồmhtml () ở cuối trang:

Bao gồm nhiều đoạn trích HTML

Bạn có thể bao gồm bất kỳ số lượng đoạn trích HTML nào:

// include.js

const INCLUDE_TAG_NAME = `data-include-html`

/**
 * @param {Element} node
 * @param {Function} cb callback
 * */
export async function includeHTML(node, {
 cb = undefined
}) {
 const nodeArray = node === undefined ?
  document.querySelectorAll(`[${INCLUDE_TAG_NAME}]`) :
  node.querySelectorAll(`[${INCLUDE_TAG_NAME}]`)

 if (nodeArray === null) {
  return
 }

 for (const node of nodeArray) {
  const filePath = node.getAttribute(`${INCLUDE_TAG_NAME}`)
  if (filePath === undefined) {
   return
  }

  await new Promise(resolve => {
   fetch(filePath
   ).then(async response => {
     const text = await response.text()
     if (!response.ok) {
      throw Error(`${response.statusText} (${response.status}) | ${text} `)
     }
     node.innerHTML = text
     const rootPath = filePath.split("/").slice(0, -1)
     node.querySelectorAll(`[${INCLUDE_TAG_NAME}]`).forEach(elem=>{
      const relativePath = elem.getAttribute(`${INCLUDE_TAG_NAME}`) // not support ".."
      if(relativePath.startsWith('/')) { // begin with site root.
       return
      }
      elem.setAttribute(`${INCLUDE_TAG_NAME}`, [...rootPath, relativePath].join("/"))
     })
     node.removeAttribute(`${INCLUDE_TAG_NAME}`)
     await includeHTML(node, {cb})
     node.replaceWith(...node.childNodes) // https://stackoverflow.com/a/45657273/9935654
     resolve()
    }
   ).catch(err => {
    node.innerHTML = `${err.message}`
    resolve()
   })
  })
 }

 if (cb) {
  cb()
 }
}
// popup.js

import * as include from "include.js"

window.onload = async () => {
 await include.includeHTML(undefined, {})
 // ...
}

Hãy tự mình thử »


Hello World