Hướng dẫn how do i open a file with write only in python? - làm cách nào để mở một tệp chỉ ghi bằng python?

Để thực hiện các hoạt động đầu vào/đầu ra (I/O) trong các tệp, bạn phải mở một tệp. Hàm python open () được sử dụng để mở tệp được chỉ định nơi bạn có thể thực hiện đọc, viết và các hoạt động khác.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách mở tệp, đọc nội dung của một tệp, ghi vào tệp và những thứ liên quan khác liên quan đến các hoạt động tệp.

Làm thế nào để mở các tệp trong Python?

Cú pháp sử dụng hàm Open () là:

Mở (FILE, MODE = Hiện R, bộ đệm = -1, Mã hóa = Không, Lỗi = Không, NEWLINE = Không có)

Các tham số của hàm mở được giải thích dưới đây:

 • Tệp - Tham số tệp chỉ định đường dẫn tương đối đến thư mục làm việc hiện tại hoặc đường dẫn tuyệt đối của tệp mà bạn muốn mở và thực hiện một số thao tác. Nếu tệp không thể được mở, xảy ra lỗi (Oserror).– The file parameter specifies the relative path to the current working directory or absolute path of the file that you want to open and perform some operation. If file cannot be opened an error occurs (OSError).
 • Chế độ - Đây là nơi bạn sẽ chỉ định mục đích mở tệp. Ví dụ: giá trị R R R (mặc định) mở một tệp trong chế độ đọc cho các tệp văn bản. Nếu bạn yêu cầu ghi vào một tệp văn bản, thì hãy sử dụng chế độ W W. Để mở một tệp trong chế độ ghi để nối thêm văn bản, hãy sử dụng giá trị ‘A. Danh sách chi tiết của các chế độ được đưa ra trong phần cuối cùng. – This is where you will specify the purpose of opening a file. For example, ‘r’ (the default) value opens a file in reading mode for text files. If you require writing to a text file, then use ‘w’ mode. For opening a file in write mode for appending text, use the ‘a’ value. The detailed list of modes is given in the last section.
 • Bộ đệm - Đặt bộ đệm TẮT hoặc BẬT bằng cách sử dụng giá trị số nguyên. Giá trị 1 là bộ đệm dòng chế độ văn bản. Để tắt bộ đệm ở chế độ nhị phân, sử dụng giá trị 0. Đây là một tham số tùy chọn. Vì vậy, nếu không được cung cấp, chính sách đệm mặc định được áp dụng. – Set the buffering off or on by using an Integer value. The value 1 is text-mode line buffering. For switching off the buffering in binary mode, use the 0 value. This is an optional parameter. So, if not provided, the default buffering policy is applied.
 • NEWLINE-Tham số này chỉ áp dụng cho chế độ văn bản và được sử dụng để chỉ định các dòng mới phổ quát. Các giá trị sau có thể được sử dụng: \ n, \ r, \ r \ n, không có và ‘. – This parameter applies to text-mode only and used to specify the universal newlines. The following values can be used: \n, \r, \r\n, None and ‘’.

Một ví dụ về việc đọc một tệp theo hàm đọc của hàm Open ()

Trong ví dụ này, một tệp văn bản được mở ở chế độ chỉ đọc bằng cách sử dụng giá trị ‘R, cho tham số chế độ trong hàm tệp python open (). Văn bản của tệp readme.txt được hiển thị trên màn hình. Tệp readme.txt được đặt tại cùng một vị trí đặt tệp nguồn Python được đặt:‘r’ value for the mode parameter in Python open() file function. The text of the readme.txt file is displayed on the screen. The readme.txt file is placed at the same location where Python source file is placed:

Xem bản demo và mã trực tuyến

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

# Ví dụ về functio mở () để đọc tệp văn bản

objFile=open("readme.txt","r")=open("readme.txt","r")

fileContent=objFile.read();=objFile.read();

print ("Tệp văn bản chứa::", fileContent)("The text file contains: : ",fileContent)

# Sau khi thực hiện thao tác, hãy đóng tệp

objFile.close().close()

Hướng dẫn how do i open a file with write only in python? - làm cách nào để mở một tệp chỉ ghi bằng python?

Những điều sau đây cần được ghi nhận trong chương trình:

 • Trước hết, đối tượng tệp được tạo và mở hàm () được sử dụng.
 • Trong hàm Open (), đường dẫn tương đối được cung cấp cho tệp readme.txt.
 • Tham số chế độ là ‘r, có nghĩa là mở tệp ở chế độ chỉ đọc.
 • Nội dung tệp được đọc bằng cách sử dụng hàm python read () Open ().
 • Chức năng in hiển thị nội dung của tệp.
 • Cuối cùng, hàm đóng () được sử dụng để đóng tệp.close() function is used for closing the file.

Ví dụ về ghi vào tệp bằng phương thức write ()

Ví dụ sau đây hiển thị bằng cách sử dụng phương thức python write () sau khi tạo đối tượng tệp. Trong hàm Open (), tham số ‘W W được đưa ra cho đối số chế độ. Điều này & nbsp; cho phép chúng tôi viết trong một tệp văn bản, tuy nhiên, tệp văn bản sẽ bị cắt cụt như sử dụng giá trị này. Điều đó có nghĩa là, văn bản hiện tại sẽ bị xóa.

Để chứng minh rằng, nội dung trong tệp readme.txt, ban đầu là Hello Hello World Python. Điều này được hiển thị trước khi mở tệp ở chế độ chỉ đọc.

Sau đó, tệp được mở lại ở chế độ chỉ ghi và phương thức write () được sử dụng để thêm văn bản mới. Tệp được đóng lại và mở lại ở chế độ chỉ đọc để hiển thị nội dung:write() method is used for adding new text. The file is closed again and reopened in read-only mode for displaying the content:

Xem bản demo và mã trực tuyến

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

# Ví dụ về functio mở () để đọc tệp văn bản

objRead1=open("readme.txt","r")=open("readme.txt","r")

ContFile=objRead1.read();=objRead1.read();

print ("Tệp văn bản chứa::", fileContent)("Content before write() : ",ContFile)

# Sau khi thực hiện thao tác, hãy đóng tệp

objRead1.close().close()

Những điều sau đây cần được ghi nhận trong chương trình:

objWrite=open("readme.txt","w")=open("readme.txt","w")

Trước hết, đối tượng tệp được tạo và mở hàm () được sử dụng..write ("Using 'w' for writing text in file")

Trong hàm Open (), đường dẫn tương đối được cung cấp cho tệp readme.txt.

objWrite.close().close()

Tham số chế độ là ‘r, có nghĩa là mở tệp ở chế độ chỉ đọc.

objRead2=open("readme.txt","r")=open("readme.txt","r")

ContAfterWrite=objRead2.read(); =objRead2.read();

Nội dung tệp được đọc bằng cách sử dụng hàm python read () Open ().("The content after write() : ",ContAfterWrite)

objRead2.close().close()

Hướng dẫn how do i open a file with write only in python? - làm cách nào để mở một tệp chỉ ghi bằng python?

Chức năng in hiển thị nội dung của tệp.

Cuối cùng, hàm đóng () được sử dụng để đóng tệp.

Ví dụ về ghi vào tệp bằng phương thức write ()append mode. For that, use the ‘a’ value for the mode parameter. This will append the new text to the end of existing content.

Ví dụ sau đây hiển thị bằng cách sử dụng phương thức python write () sau khi tạo đối tượng tệp. Trong hàm Open (), tham số ‘W W được đưa ra cho đối số chế độ. Điều này & nbsp; cho phép chúng tôi viết trong một tệp văn bản, tuy nhiên, tệp văn bản sẽ bị cắt cụt như sử dụng giá trị này. Điều đó có nghĩa là, văn bản hiện tại sẽ bị xóa.

Xem bản demo và mã trực tuyến

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

# Ví dụ về chế độ phụ lục

objRead1=open("readme.txt","r")=open("readme.txt","r")

ContFile=objRead1.read();=objRead1.read();

In ("Nội dung trước khi nối thêm văn bản:", Contfile)("Content before appending text : ", ContFile)

# Đóng trường hợp đầu tiên

objRead1.close().close()

Tệp #open ở chế độ phụ lục

objAppend=open("readme.txt","a")=open("readme.txt","a")

objappend.write ("Vui lòng không xóa văn bản .. \ njust Thêm trước văn bản hiện có! Cảm ơn").write("Please dont remove the text..\nJust add ahead of existing text! Thanks")

#Bao gồm tệp ở chế độ phụ lục

objAppend.close().close()

#Open và đọc sau khi nối (0

objRead2=open("readme.txt","r")=open("readme.txt","r")

ContAfterAppend=objRead2.read();= objRead2.read();

in ("Nội dung sau khi nối ():", ContafterAppend)("The content after append() : ",ContAfterAppend)

objRead2.close().close()

Hướng dẫn how do i open a file with write only in python? - làm cách nào để mở một tệp chỉ ghi bằng python?

Bạn có thể thấy, nội dung mới được thêm vào trước văn bản hiện có. Đường mới ‘\ n, được sử dụng để viết văn bản trong dòng tiếp theo.

Chỉ đọc các ký tự giới hạn trong ví dụ tệp văn bản

Trong tất cả các ví dụ trên, nội dung hoàn chỉnh của tệp văn bản được đọc và hiển thị bằng cách sử dụng phương thức open () function read (). Nếu bạn chỉ yêu cầu một phần của & nbsp; văn bản từ tệp thì bạn có thể chỉ định kích thước trong phương thức read () như sau:the size in the read() method as follows:

# Đọc tệp với kích thước

objFile=open("readme.txt","r")=open("readme.txt","r")

fileContent=objFile.read(10);=objFile.read(10);

In ("Đọc dữ liệu giới hạn:", FileContent)("Reading limited data: ", fileContent)

objFile.close().close()

Đầu ra:

Đọc dữ liệu giới hạn: & NBSP; Python Hel

>>>

Theo mặc định, toàn bộ nội dung được đọc và trả về (nếu kích thước được để lại như trong các ví dụ trên).

Ngoài ra, lưu ý rằng & nbsp; dữ liệu được trả về là chuỗi cho các tệp văn bản và đối tượng byte cho chế độ nhị phân.string for the text files and bytes object for binary mode.

Python đọc từng dòng ví dụ

Bạn có thể sử dụng một vòng lặp để lặp qua một đối tượng tệp để đọc từng dòng. Hãy xem ví dụ này, nơi tôi đã viết một vài dòng văn bản trong tệp readme.txt:

# Đọc từng dòng tệp

objFile=open("readme.txt","r")=open("readme.txt","r")

forlineByline inobjfile:linebyline inobjFile:

print(linebyline,end='')(linebyline,end= '')

objFile.close().close()

Đầu ra:

Đọc dữ liệu giới hạn: & NBSP; Python Hel

>>>

Theo mặc định, toàn bộ nội dung được đọc và trả về (nếu kích thước được để lại như trong các ví dụ trên).

Ngoài ra, lưu ý rằng & nbsp; dữ liệu được trả về là chuỗi cho các tệp văn bản và đối tượng byte cho chế độ nhị phân.

Python đọc từng dòng ví dụ

Bạn có thể sử dụng một vòng lặp để lặp qua một đối tượng tệp để đọc từng dòng. Hãy xem ví dụ này, nơi tôi đã viết một vài dòng văn bản trong tệp readme.txt:

# Đọc từng dòng tệpreadline() method can also be used for reading a single line from the file. In that case, the new line character is left at the end of the string. The new line is omitted at the last line.

forlineByline inobjfile:

objFile=open("readme.txt","r")=open("readme.txt","r")

print(objFile.readline());(objFile.readline());

print(objFile.readline()); (objFile.readline());

objFile.close().close()

Dòng 1- Python rất tuyệt

Hướng dẫn how do i open a file with write only in python? - làm cách nào để mở một tệp chỉ ghi bằng python?

Dòng 2- python là tuyệt vời

Dòng 3- Python thật tuyệt vời

Dòng 4- Yêu nó !!!

objFile=open("readme.txt","r")=open("readme.txt","r")

a_list=list(objFile)=list(objFile)

print(a_list)(a_list)

objFile.close().close()

Đầu ra:

Đọc dữ liệu giới hạn: & NBSP; Python Hel

>>>

 • Theo mặc định, toàn bộ nội dung được đọc và trả về (nếu kích thước được để lại như trong các ví dụ trên). – is the default that is used to open a file in read-mode only.
 • Ngoài ra, lưu ý rằng & nbsp; dữ liệu được trả về là chuỗi cho các tệp văn bản và đối tượng byte cho chế độ nhị phân. opens the file in read and write mode.
 • Python đọc từng dòng ví dụ A text file is opened in write-only mode. Truncates the content of the text file.
 • Bạn có thể sử dụng một vòng lặp để lặp qua một đối tượng tệp để đọc từng dòng. Hãy xem ví dụ này, nơi tôi đã viết một vài dòng văn bản trong tệp readme.txt: – opens the file in binary format – read-only.
 • # Đọc từng dòng tệp – binary mode. Read and write.
 • forlineByline inobjfile: – binary mode – write only.
 • Dòng 1- Python rất tuyệt – It creates a new file if it does not exist. Used to append at the end of the file. So existing contents remain in place.
 • Dòng 2- python là tuyệt vời – it will open the file for read and appending.

Dòng 3- Python thật tuyệt vời The with keyword as doing I/O operations in files.

Làm cách nào để mở tệp python ở chế độ ghi?

Có 6 chế độ truy cập trong Python ...
Chỉ đọc ('r'): Mở tệp văn bản để đọc. ....
Đọc và viết ('R+'): Mở tệp để đọc và viết. ....
Chỉ viết ('W'): Mở tệp để viết. ....
Viết và đọc ('W+'): Mở tệp để đọc và viết. ....
Chỉ nối thêm ('A'): Mở tệp để viết ..

Làm cách nào để mở một tệp trong chế độ đọc chỉ trong Python?

Xử lý tập tin trong Python..
Chỉ đọc ('r'): Chế độ này chỉ mở các tệp văn bản để đọc.....
Đọc và viết ('R+'): Phương thức này mở tệp cho cả đọc và viết.....
Chỉ viết ('W'): Chế độ này chỉ mở tệp để viết.....
Viết và đọc ('W+'): Chế độ này mở tệp cho cả đọc và viết ..

Làm cách nào để mở một tệp trong chế độ ghi đọc?

Mở một tập tin..
R - Mở tệp ở chế độ đọc ..
W - Mở hoặc tạo tệp văn bản ở chế độ ghi ..
A - Mở một tệp ở chế độ Phụ lục ..
R+ - Mở một tệp ở cả chế độ đọc và ghi ..
A+ - Mở một tệp ở cả chế độ đọc và ghi ..
W+ - Mở một tệp ở cả chế độ đọc và ghi ..

Tham số để mở một tệp ở chế độ viết là gì?

Hàm fopen () mở tệp được chỉ định bởi tên tệp.Tham số chế độ là một chuỗi ký tự chỉ định loại truy cập được yêu cầu cho tệp.