Hướng dẫn how do i run a python script in laravel? - làm cách nào để chạy tập lệnh python trong laravel?

Hướng dẫn how do i run a python script in laravel? - làm cách nào để chạy tập lệnh python trong laravel?
Chinweuba Elijah Azubuike

Python cung cấp một số chức năng có thể giúp cải thiện tính hữu ích của các ứng dụng của bạn. Python giúp xử lý các chức năng như kiểm tra độ mờ hình ảnh.

Bước 1

Chạy lệnh Composer để cài đặt gói như sau:

composer require symfony / process

Bước 2

Nhận kịch bản Python của bạn. Trong ảnh này, chúng tôi giả sử Test.py là tập lệnh Python 3 mà chúng tôi muốn chạy.

Bước 3

Trong bức ảnh này, chúng tôi sẽ sử dụng lớp Process. Laravel vận chuyển với một lớp Process cho phép Laravel chạy tập lệnh.

Thí dụ

Mã bên dưới tạo ra một thể hiện mới của lớp Process, lấy hai tham số:

 1. Tên của kịch bản
 2. Kịch bản chính nó

Tập lệnh sau đó được thực thi với phương thức

use Symfony\ Component\ Process\ Process;

use Symfony\ Component\ Process\ Exception\ ProcessFailedException;

public function testPythonScript()

{

$process = new Process(['python', '/path/to/your_script.py']);

$process->run();

if (!$process->isSuccessful()) {

throw new ProcessFailedException($process);

}

$data = $process->getOutput();

dd($data);

}

0 trên

use Symfony\ Component\ Process\ Process;

use Symfony\ Component\ Process\ Exception\ ProcessFailedException;

public function testPythonScript()

{

$process = new Process(['python', '/path/to/your_script.py']);

$process->run();

if (!$process->isSuccessful()) {

throw new ProcessFailedException($process);

}

$data = $process->getOutput();

dd($data);

}

1.

use Symfony\ Component\ Process\ Process;

use Symfony\ Component\ Process\ Exception\ ProcessFailedException;

public function testPythonScript()

{

$process = new Process(['python', '/path/to/your_script.py']);

$process->run();

if (!$process->isSuccessful()) {

throw new ProcessFailedException($process);

}

$data = $process->getOutput();

dd($data);

}

1 được kiểm tra nếu nó chạy thành công. Trong bức ảnh này, chúng tôi chỉ cần đổ đầu ra bằng phương pháp

use Symfony\ Component\ Process\ Process;

use Symfony\ Component\ Process\ Exception\ ProcessFailedException;

public function testPythonScript()

{

$process = new Process(['python', '/path/to/your_script.py']);

$process->run();

if (!$process->isSuccessful()) {

throw new ProcessFailedException($process);

}

$data = $process->getOutput();

dd($data);

}

3.

use Symfony\ Component\ Process\ Process;

use Symfony\ Component\ Process\ Exception\ ProcessFailedException;

public function testPythonScript()

{

$process = new Process(['python', '/path/to/your_script.py']);

$process->run();

if (!$process->isSuccessful()) {

throw new ProcessFailedException($process);

}

$data = $process->getOutput();

dd($data);

}

THẺ LIÊN QUAN

Laravel

PHP

Python

cộng đồng

Người đóng góp

Chinweuba Elijah Azubuike

Vì vậy, tôi đang cố gắng chạy một kịch bản Python trong Laravel 5.3 của tôi.

Hàm này nằm trong bộ điều khiển của tôi. Điều này chỉ đơn giản là truyền dữ liệu cho tập lệnh Python của tôi

public function imageSearch(Request $request) {
  $queryImage = 'c:\\\xampp\\\htdocs\\\identificare_api\\\public\\\gallery\\\herbs\\\query.png'; //queryImage
  $trainImage = 'c:\\\xampp\\\htdocs\\\identificare_api\\\public\\\gallery\\\herbs\\\2nd.png'; //trainImage
  $trainImage1 = 'c:\\\xampp\\\htdocs\\\identificare_api\\\public\\\gallery\\\herbs\\\3rd.png';
  $trainImage2 = 'c:\\\xampp\\\htdocs\\\identificare_api\\\public\\\gallery\\\herbs\\\4th.jpg';
  $trainImage3 = 'c:\\\xampp\\\htdocs\\\identificare_api\\\public\\\gallery\\\herbs\\\1st.jpg';

  $data = array
    (
      array(0, $queryImage),
      array(1, $trainImage),
      array(3, $trainImage1),
      array(5, $trainImage2),
      array(7, $trainImage3),
    );

  $count= count($data);
  $a = 1;
  $string = "";

  foreach( $data as $d){
    $string .= $d[0] . '-' . $d[1];

    if($a < $count){
      $string .= ","; 
    }
    $a++;

  }

  $result = shell_exec("C:\Python27\python c:\xampp\htdocs\identificare_api\app\http\controllers\ORB\orb.py " . escapeshellarg($string));

  echo $result;
}

Kịch bản Python của tôi là một thuật toán quả cầu trong đó nó trả về khoảng cách nhỏ nhất và ID của nó sau khi so sánh hình ảnh tàu với hình ảnh truy vấn. Vì vậy, đây là kịch bản Python của tôi:

import cv2
import sys
import json
from matplotlib import pyplot as plt

arrayString = sys.argv[1].split(",")

final = []

for i in range(len(arrayString)):
  final.append(arrayString[i].split("-"))

img1 = cv2.imread(final[0][1], 0)

for i in range(1, len(arrayString)):

  img2 = cv2.imread(final[i][1], 0)

  # Initiate STAR detector
  orb = cv2.ORB_create()

  # find the keypoints and descriptors with SIFT
  kp1, des1 = orb.detectAndCompute(img1,None)
  kp2, des2 = orb.detectAndCompute(img2,None)

  # create BFMatcher object
  bf = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING, crossCheck=True)

  # Match descriptors.
  matches = bf.match(des1,des2)

  # Sort them in the order of their distance.
  matches = sorted(matches, key = lambda x:x.distance)

  # Draw first 10 matches.
  img3 = cv2.drawMatches(img1,kp1,img2,kp2,matches[:10], None, flags=2)

  if i == 1:
    distance = matches[0].distance
  else:
    if distance > matches[0].distance:
      distance = matches[0].distance
      smallestID = final[i][0]

print str(smallestID) + "-" + json.dumps(distance)

Tôi đã thử chạy cả hai tệp mà không sử dụng Laravel và nó đang hoạt động tốt. Nhưng khi tôi cố gắng tích hợp mã PHP vào Laravel của tôi, nó không hiển thị gì. Mã trạng thái là 200 OK.

Chỉnh sửa: Vấn đề đã được giải quyết. Trong mã PHP, chỉ cần thay đổi: Problem Solved. In PHP code, just change

$result = shell_exec("C:\Python27\python c:\xampp\htdocs\identificare_api\app\http\controllers\ORB\orb.py " . escapeshellarg($string));

đến

$result = shell_exec("python " . app_path(). "\http\controllers\ORB\orb.py " . escapeshellarg($string));

Sau đó, bạn cũng có thể làm như thế này

$queryImage = public_path() . "\gallery\herbs\query.png";

Làm cách nào để chạy một tệp python trong laravel?

Python giúp xử lý các chức năng như kiểm tra độ mờ hình ảnh ...
Chạy lệnh Composer để cài đặt gói như sau: Trình soạn thảo yêu cầu Symfony / Process ..
Nhận kịch bản Python của bạn.Trong ảnh này, chúng tôi giả sử Test.py là tập lệnh Python 3 mà chúng tôi muốn chạy ..
Trong bức ảnh này, chúng tôi sẽ sử dụng lớp quy trình.....
Example..

Laravel có thể chạy kịch bản Python không?

Phiên bản đơn giản nhất.Giải pháp ban đầu của tôi chuyển một chuỗi được vệ sinh duy nhất từ Laravel sang tập lệnh Python bằng dòng lệnh và ứng dụng Laravel sau đó phân tích đầu ra từ dòng lệnh.Nó không được ghi chép rõ ràng, nhưng Laravel thực sự bao gồm một thành phần quy trình giao hưởng để chạy các lệnh.Laravel actually does include a Symphony Process component for running commands.

Tôi có thể sử dụng Python với PHP không?

Khoa học dữ liệu thực tế Sử dụng Python để gọi tệp Python từ trong tệp PHP, bạn cần gọi nó bằng hàm shell_exec.To call a Python file from within a PHP file, you need to call it using the shell_exec function.