Hướng dẫn how do you print a list of elements in python? - làm cách nào để bạn in danh sách các phần tử trong python?

Cải thiện bài viết

Lưu bài viết

In danh sách trong Python có thể được thực hiện là theo cách sau:list in python can be done is following ways:

 • Sử dụng cho Loop: Traverse từ 0 đến LEN (Danh sách) và in tất cả các yếu tố của danh sách từng cái một bằng cách sử dụng một vòng lặp, đây là cách thực hành tiêu chuẩn của việc thực hiện nó. & NBSP;for loop : Traverse from 0 to len(list) and print all elements of the list one by one using a for loop, this is the standard practice of doing it. 

Python

Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
4
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
5
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
6
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
7
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
9
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
1__

1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
7
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
8
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
9
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
0
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
2
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
3

1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
4
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
5
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
6

 • Không sử dụng các vòng lặp: * Biểu tượng được sử dụng để in các phần tử danh sách trong một dòng duy nhất có không gian. Để in tất cả các phần tử trong các dòng mới hoặc được phân tách bằng dấu phẩy sử dụng sep =, \ n, hoặc sep =, tương ứng. & Nbsp; * symbol is use to print the list elements in a single line with space. To print all elements in new lines or separated by comma use sep=”\n” or sep=”, ” respectively. 

Python

Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
4
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
5
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
6
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
7
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
9
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
1__

1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
5
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
2
['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
3

1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
5
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
6
['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
7

1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
7
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
8
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
9
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
0
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
2
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
3

1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
5
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']

for i in range(0, len(sample_list)):

   print(sample_list[i])
7
['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
7

1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
4
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
5
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
6

Không sử dụng các vòng lặp: * Biểu tượng được sử dụng để in các phần tử danh sách trong một dòng duy nhất có không gian. Để in tất cả các phần tử trong các dòng mới hoặc được phân tách bằng dấu phẩy sử dụng sep =, \ n, hoặc sep =, tương ứng. & Nbsp;

1 2 3 4 5
printing lists separated by commas
1, 2, 3, 4, 5
printing lists in new line
1
2
3
4
5

 • 1 2 3 4 5 
  In new line
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  1 2 3 4 5 
  In new line
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  ['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
  
  22____61
  Geeks for Geeks
  1, 2, 3, 4, 5
  5
  sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']
  
  for i in range(0, len(sample_list)):
  
     print(sample_list[i])
  3
  ['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
  
  7
  If it is a list of strings we can simply join them using join() function, but if the list contains integers then convert it into string and then use join() function to join them to a string and print the string. 

Python

Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
4
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
5
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
6
sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']

for item in sample_list:

   print(item)
9
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']

print( .join(sample_list))
1
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']

for item in sample_list:

   print(item)
9
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
5
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']

print( .join(sample_list))
7
sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']

print( .join(sample_list))
8

Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
4
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
5
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
6
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
7
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
9
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
1__

1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
7
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
8
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
9
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
0
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
2
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
3

Hướng dẫn how do you print a list of elements in python? - làm cách nào để bạn in danh sách các phần tử trong python?

Không sử dụng các vòng lặp: * Biểu tượng được sử dụng để in các phần tử danh sách trong một dòng duy nhất có không gian. Để in tất cả các phần tử trong các dòng mới hoặc được phân tách bằng dấu phẩy sử dụng sep =, \ n, hoặc sep =, tương ứng. & Nbsp;

Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5

 • 1 2 3 4 5 
  In new line
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  1 2 3 4 5 
  In new line
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  ['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
  
  22____61
  Geeks for Geeks
  1, 2, 3, 4, 5
  5
  sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']
  
  for i in range(0, len(sample_list)):
  
     print(sample_list[i])
  3
  ['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
  
  7
  Use map() to convert each item in the list to a string if list is not a string, and then join them: 

Python

Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
4
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
5
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
6
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
7
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
9
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
1__

1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
5
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']

print( .join(sample_list))
7
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
26
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
27
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
03
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
30

1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
5
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
32

1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
7
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
8
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
9
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
0
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
2
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
3

Không sử dụng các vòng lặp: * Biểu tượng được sử dụng để in các phần tử danh sách trong một dòng duy nhất có không gian. Để in tất cả các phần tử trong các dòng mới hoặc được phân tách bằng dấu phẩy sử dụng sep =, \ n, hoặc sep =, tương ứng. & Nbsp;

1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5

 • 1 2 3 4 5 
  In new line
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  1 2 3 4 5 
  In new line
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  ['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
  
  22____61
  Geeks for Geeks
  1, 2, 3, 4, 5
  5
  sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']
  
  for i in range(0, len(sample_list)):
  
     print(sample_list[i])
  3
  ['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
  
  7
  Use list comprehension to go one by one to each element in list and print. 

Python3

Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
4
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
5
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
6
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
7
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
9
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
8
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
1__

1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
7
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
8
1 2 3 4 5
in new line
1
2
3
4
5
9
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
0
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
2
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
3

1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
5
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
1
Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
66
['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]
7

1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
4
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
5
1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5
6

Không sử dụng các vòng lặp: * Biểu tượng được sử dụng để in các phần tử danh sách trong một dòng duy nhất có không gian. Để in tất cả các phần tử trong các dòng mới hoặc được phân tách bằng dấu phẩy sử dụng sep =, \ n, hoặc sep =, tương ứng. & Nbsp;

1 2 3 4 5 
In new line
1
2
3
4
5


Khi bạn có sẵn với danh sách chỉ chứa các phần tử chuỗi, lựa chọn tốt nhất là in danh sách bằng hàm nối (). tham gia () là một hàm python trong xây dựng lấy danh sách của bạn làm tham số và in nó như trong ví dụ dưới đây.

Như đã đề cập trước đó, hàm tham gia () chỉ hoạt động khi danh sách chỉ chứa các phần tử chuỗi. Nhưng nếu có các yếu tố số nguyên trong danh sách? Trong tình huống này, bạn có thể chuyển đổi số nguyên thành chuỗi và sau đó sử dụng hàm Join () để in nó như trong ví dụ dưới đây: & nbsp;

Đầu rasquare brackets([]) separated by commas (,). A list can contain any number of elements of different data types such as integer, float, string, etc. Lists contain innumerable properties which make them different from other data structures. Let us see some of those properties below:

3) Sử dụng ký hiệu ‘**: & nbsp;

 • Khi bạn muốn in các phần tử danh sách trong một dòng duy nhất với các khoảng trống ở giữa, bạn có thể sử dụng toán tử "**" cho cùng. Sử dụng toán tử này, bạn có thể in tất cả các phần tử của danh sách trong một dòng riêng biệt mới với các khoảng trống ở giữa mọi phần tử bằng thuộc tính SEP như SEP =,/N, hoặc SEP = ,. Kiểm tra ví dụ dưới đây để biết hiểu rõ về toán tử "*". & NBSP; The items inside the list have a defined order, and that order will not change.
 • 4) Sử dụng bản đồ () The size of a dynamic list can be dynamically modified at runtime i.e. we can easily add or remove an item from the list during run time without specifying any size. 
 • Có thể thay thế: & nbsp; các yếu tố của danh sách có thể được sửa đổi, các yếu tố riêng lẻ có thể được thay thế và thứ tự của các yếu tố có thể được thay đổi ngay cả sau khi danh sách đã được tạo. The elements of the list can be modified, individual elements can be replaced, and the order of elements can be changed even after the list has been created.
 • Lập chỉ mục: & nbsp; các yếu tố danh sách có thể được truy cập bằng cách sử dụng chỉ mục số trong dấu ngoặc vuông. Lập chỉ mục danh sách cũng dựa trên không. List elements can be accessed using a numerical index in square brackets. List indexing is also zero-based.
 • Có thể chứa các bản sao: & nbsp; danh sách có thể chứa các yếu tố trùng lặp.The list can contain duplicate elements.

Danh sách đơn giản nhất là danh sách trống với dấu ngoặc vuông nhưng không có phần tử nào bên trong nó ([]). & Nbsp; đáng chú ý là danh sách trống đánh giá sai khi được sử dụng trong bối cảnh boolean. & NBSP; Liệt kê là một yếu tố, được biết đến rộng rãi như một danh sách lồng nhau. & nbsp; & nbsp;evaluates to False when used in a boolean context. Also, a list can also have another list as an element, widely known as a nested list.  

sample_list = ['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]

print(sample_list)

Output:

['FavTutor', 1, 2.3, ['Python', 'is', 'fun']]

4 Phương pháp để in danh sách trong Python

1) Sử dụng các vòng lặp

Khi bạn bắt gặp in danh sách trong khi lập trình, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn là in nó bằng các vòng lặp. Đây là một trong những phương pháp tiêu chuẩn được sử dụng bởi hầu hết các lập trình viên Python. Sử dụng cho vòng lặp, bạn có thể đi qua danh sách từ chỉ mục 0 và in tất cả các yếu tố trong chuỗi. Đối với điều này, bạn cũng có thể sử dụng hàm Len () và xác định độ dài của danh sách để in các phần tử như trong ví dụ dưới đây:

Ví dụ:

sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']

for i in range(0, len(sample_list)):

   print(sample_list[i])

Output:

Hơn nữa, sử dụng cho Loop, bạn cũng có thể in danh sách bằng phương pháp dưới đây:

Ví dụ:

sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']

for item in sample_list:

   print(item)

Output:

Hơn nữa, sử dụng cho Loop, bạn cũng có thể in danh sách bằng phương pháp dưới đây:

2) Sử dụng phương thức tham gia ()join() function. join() is an in-build python function that takes your list as a parameter and prints it as shown in the below example.

Ví dụ:

sample_list = ['Python', 'with', 'FavTutor']

print( .join(sample_list))

Output:

Hơn nữa, sử dụng cho Loop, bạn cũng có thể in danh sách bằng phương pháp dưới đây:works only when the list contains only string elements. But if there are integer elements in the list? In this situation, you can convert integers into strings and later use the join() function to print it as shown in the below example: 

Ví dụ:

sample_list = [1,2,3]

print(str(sample_list)[1:-1])

Hơn nữa, sử dụng cho Loop, bạn cũng có thể in danh sách bằng phương pháp dưới đây:

2) Sử dụng phương thức tham gia ()

Khi bạn có sẵn với danh sách chỉ chứa các phần tử chuỗi, lựa chọn tốt nhất là in danh sách bằng hàm nối (). tham gia () là một hàm python trong xây dựng lấy danh sách của bạn làm tham số và in nó như trong ví dụ dưới đây.sep attribute such as sep=”/n” or sep=”,”. Check out the below example for a clear understanding of the "*" operator. 

Ví dụ:

Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
0

Hơn nữa, sử dụng cho Loop, bạn cũng có thể in danh sách bằng phương pháp dưới đây:

Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
1

2) Sử dụng phương thức tham gia ()

Khi bạn có sẵn với danh sách chỉ chứa các phần tử chuỗi, lựa chọn tốt nhất là in danh sách bằng hàm nối (). tham gia () là một hàm python trong xây dựng lấy danh sách của bạn làm tham số và in nó như trong ví dụ dưới đây.map() function returns a map object(which is an iterator) after applying the given function to each item of a given iterable. Then use the join() function to join elements of the list using a separator as mentioned in the earlier method. The join() method creates and returns a new string by concatenating all the elements in the list, separated by a specified separator. Check out the below example for a better understanding of the map() method:

Ví dụ:

Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
2

Output:

Geeks for Geeks
1, 2, 3, 4, 5
3

Hơn nữa, sử dụng cho Loop, bạn cũng có thể in danh sách bằng phương pháp dưới đây:

2) Sử dụng phương thức tham gia ()get help in your python assignments.