Hướng dẫn substring php - chuỗi con php

Hàm

Class:TINK32
Id: 1061016
0 giúp chúng ta cắt một phần của chuỗi ban đầu trong php.

Cú pháp

substr ( string $string , int $start [, int $length ] )

Input:

 • Class:TINK32
  Id: 1061016
  1 là chuỗi ban đầu
 • Class:TINK32
  Id: 1061016
  2 là vị trí cắt
 • Class:TINK32
  Id: 1061016
  3 là số ký tự cần cắt

Output: Một phần của chuỗi ban đầu được cắt, nếu thông số cắt không hợp lệ hàm trả về FALSE.

Chú ý:

 • Nếu
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  2 có giá trị dương thì vị trí bắt đầu được đếm từ đầu đến cuối chuỗi và xuất phát từ 0. Ví dụ với chuỗi “abc” với vị trí 0 là bắt đầu ký tự “a”, vị trí 1 là “b”…
 • Nếu
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  2 có giá trị âm thì đếm ngược từ cuối chuỗi và bắt đầu bằng giá trị 0. Vị trí ký tự cuối cùng của chuỗi là -1 ví thứ 2 từ sau đến là -2…
 • Nếu
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  3 là số dương sẽ lấy tối đa các ký tự kể từ vị trí
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  2
 • Nếu
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  3 là số âm sẽ loại bỏ
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  3 ký tự từ cuối chuỗi.
 • Nếu
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  3 bằng 0 hàm trả về False.

Ví dụ hàm substr()

Ví dụ 1: Tách chuỗi

substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
1 trong chuỗi
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
2

Giải thích: Chuỗi

substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
1 vị trí đầu tiên nên
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
4. Ngoài ra độ dài chuỗi này có 6 ký tự nên
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
5.
: Chuỗi
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
1 vị trí đầu tiên nên
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
4. Ngoài ra độ dài chuỗi này có 6 ký tự nên
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
5.

Kết quả sau khi chạy chương trình

Unitop

Với lấy chuỗi này chúng ta có thể sử dụng những tham số sau vẫn có kết quả tương tự.

Giải thích: Lấy từ vị trí đầu tiên và loại bỏ 15 ký tự sau cùng của chuỗi.

Kết quả vẫn trả về chuỗi con

Unitop

Ví dụ 2: Tác thông tin của mã sinh viên.

Giả sử mã sinh viên được tạo ra bởi 2 phần.

 • Mã của lớp: ví dụ “TINK32”
 • Id của của sinh viên là chuỗi 7 ký tự cuối cùng

Nhiệm vụ cần xác định sinh viên thuộc lớp nào và id bao nhiêu.

 Id: {$student_id} ";

?>

Kết quả

Class:TINK32
Id: 1061016

Tổng kết

Qua 2 ví dụ trên bạn đã được hướng dẫn cách để sử dụng hàm substr() tách một phần của chuỗi trong php. Nội dung này cần tư duy khác nhiều nên bạn cần ghi chép và thực hành lại để nắm chắc bài học.

1. Chức năng của hàm substr()

– Unitop95 là vị trí bắt đầu lấy chuỗi con trong chuỗi cha.

substr ( string $string , int $start [, int $length ] )

Input:

 • Nếu offset là số không âm (>=0) thì chuỗi con trả về sẽ bắt đầu ở vị trí của offset. Vị trí các ký tự trong chuỗi bắt đầu từ 0. Ví dụ, chuỗi “abcdef” thì ‘a’ có vị trí là 0, ‘b’ là 1, ‘c’ là 2,…
 • Nếu offset là số âm thì chuỗi con trả về sẽ bắt đầu ở vị trí của offset nhưng được đánh vị trí từ cuối chuỗi. Ví dụ, chuỗi “abcdef” thì ‘f’ có vị trí -1, ‘e’ là -2, ‘d’ là -3,…
 • Nếu offset là số lớn hơn hoặc bằng độ dài của chuỗi thì chuỗi rỗng (empty) sẽ được trả về.

Unitop
96 là độ dài chuỗi con muốn lấy ra. $length là tham số tùy chọn, có thể có hoặc không.

Nếu $lengthkhông có thì chuỗi con trả về sẽ bắt đầu từ vị trí của offset đến cuối chuỗi cha ban đầu.

 • Nếu $length có thì:
 • Hàm 
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  0 sẽ trích xuất một phần của chuỗi, phần chuỗi được trích xuất sẽ tùy thuộc vào tham số truyền vào.
 • Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nếu
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  3 là số âm sẽ loại bỏ
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  3 ký tự từ cuối chuỗi.
 • Nếu
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  3 bằng 0 hàm trả về False.

Ví dụ hàm substr()

Ví dụ 1: Tách chuỗi

substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
1 trong chuỗi
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
2

Giải thích: Chuỗi

substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
1 vị trí đầu tiên nên
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
4. Ngoài ra độ dài chuỗi này có 6 ký tự nên
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
5.
: Chuỗi
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
1 vị trí đầu tiên nên
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
4. Ngoài ra độ dài chuỗi này có 6 ký tự nên
substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
5.

Kết quả sau khi chạy chương trình

Unitop

Với lấy chuỗi này chúng ta có thể sử dụng những tham số sau vẫn có kết quả tương tự.

Giải thích: Lấy từ vị trí đầu tiên và loại bỏ 15 ký tự sau cùng của chuỗi.

Kết quả vẫn trả về chuỗi con

Unitop

Ví dụ 2: Tác thông tin của mã sinh viên.

Giả sử mã sinh viên được tạo ra bởi 2 phần.

 • Mã của lớp: ví dụ “TINK32”
 • Id của của sinh viên là chuỗi 7 ký tự cuối cùng

Nhiệm vụ cần xác định sinh viên thuộc lớp nào và id bao nhiêu.

 Id: {$student_id} ";

?>

Kết quả

Class:TINK32
Id: 1061016

Tổng kết

Qua 2 ví dụ trên bạn đã được hướng dẫn cách để sử dụng hàm substr() tách một phần của chuỗi trong php. Nội dung này cần tư duy khác nhiều nên bạn cần ghi chép và thực hành lại để nắm chắc bài học.

Hàm 

Class:TINK32
Id: 1061016
0 sẽ trích xuất một phần của chuỗi, phần chuỗi được trích xuất sẽ tùy thuộc vào tham số truyền vào.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: 

Unitop
3
Unitop
3

Trong đó::

 • Unitop
  4 là chuỗi ban đầu.
 • Class:TINK32
  Id: 1061016
  2 là vị trí bắt đầu cắt trong chuỗi
  Unitop
  4.
 • Unitop
  7 là độ dài chuỗi con tính từ vị trí
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  2, nếu
  Unitop
  7 âm hàm 
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  0 sẽ trích xuất từ
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  2 đến vị trí
  Unitop
  7( tính từ cuối chuỗi). Nếu vị trí
  Unitop
  7 xuất hiện trước
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  2 trong chuỗi
  Unitop
  4 hàm sẽ trả về FALSE.FALSE.

Ví dụ

Một số trường hợp sử dụng hàm

Class:TINK32
Id: 1061016
0:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code

4

Kết quả

5

Tổng kết

Hàm 

Class:TINK32
Id: 1061016
0 sẽ trích xuất một phần của chuỗi, phần chuỗi được trích xuất sẽ tùy thuộc vào tham số truyền vào.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: 

Unitop
3
Unitop
3

Trong đó::

 • Unitop
  4 là chuỗi ban đầu.
 • Class:TINK32
  Id: 1061016
  2 là vị trí bắt đầu cắt trong chuỗi
  Unitop
  4.
 • Unitop
  7 là độ dài chuỗi con tính từ vị trí
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  2, nếu
  Unitop
  7 âm hàm 
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  0 sẽ trích xuất từ
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  2 đến vị trí
  Unitop
  7( tính từ cuối chuỗi). Nếu vị trí
  Unitop
  7 xuất hiện trước
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  2 trong chuỗi
  Unitop
  4 hàm sẽ trả về FALSE.FALSE.

Ví dụ

Một số trường hợp sử dụng hàm

Class:TINK32
Id: 1061016
0:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code

4

Kết quả

5

Tổng kết

Qua 2 ví dụ trên bạn đã được hướng dẫn cách để sử dụng hàm substr() tách một phần của chuỗi trong php. Nội dung này cần tư duy khác nhiều nên bạn cần ghi chép và thực hành lại để nắm chắc bài học.

Hàm 

Class:TINK32
Id: 1061016
0 sẽ trích xuất một phần của chuỗi, phần chuỗi được trích xuất sẽ tùy thuộc vào tham số truyền vào.substr() trong PHP có chức năng lấy ra một chuỗi con trong chuỗi cha ban đầu. Chuỗi con được lấy ra phụ thuộc vào đối số truyền vào hàm
Class:TINK32
Id: 1061016
0
.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Unitop
9

Trong đó:

Unitop
4 là chuỗi ban đầu.0 là chuỗi ban đầu. là chuỗi cha ban đầu muốn lấy chuỗi con ra. Tham số này phải có kiểu là string.
01 là vị trí bắt đầu cắt trong chuỗi 
50.
là vị trí bắt đầu lấy chuỗi con trong chuỗi cha.
53 là độ dài chuỗi con tính từ vị trí 
51, nếu 
53 âm
hàm 
Class:TINK32
Id: 1061016
0 sẽ trích xuất từ
51 đến vị trí 
53( tính từ cuối chuỗi). Nếu vị trí 
53 xuất hiện trước 
51 trong chuỗi 
50 hàm sẽ trả về FALSE.>=0) thì chuỗi con trả về sẽ bắt đầu ở vị trí của offset. Vị trí các ký tự trong chuỗi bắt đầu từ 0. Ví dụ, chuỗi “abcdef” thì ‘a’ có vị trí là 0, ‘b’ là 1, ‘c’ là 2,…

Class:TINK32
Id: 1061016
2 là vị trí bắt đầu cắt trong chuỗi
Unitop
4.được đánh vị trí từ cuối chuỗi. Ví dụ, chuỗi “abcdef” thì ‘f’ có vị trí -1, ‘e’ là -2, ‘d’ là -3,…

Unitop
1

Một số trường hợp sử dụng hàm

Class:TINK32
Id: 1061016
0:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net] là độ dài chuỗi con muốn lấy ra. $length là tham số tùy chọn, có thể có hoặc không.

Code$length không có thì chuỗi con trả về sẽ bắt đầu từ vị trí của offset đến cuối chuỗi cha ban đầu.

Tham khảo: php.net$length có thì:

  • Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.$length0, false hoặc null thì chuỗi rỗng sẽ được trả về.
  • Cú pháp: 
   Unitop
   3: 
   Unitop
   3$length là số dương thì chuỗi con trả về sẽ chứa tối đa $length ký tự bắt đầu từ vị trí offset.
  • Trong đó::$length là số âm thì chuỗi con trả về bắt đầu từ vị trí offset đến cuối chuỗi cha ban đầu nhưng bỏ đi $length ký tự từ cuối chuỗi.
Unitop
2

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Unitop
3

Unitop
44 là chuỗi cha ban đầu muốn lấy chuỗi con ra. Tham số này phải có kiểu là string.: Hàm
Class:TINK32
Id: 1061016
0 không làm thay đổi chuỗi cha ban đầu.4 là chuỗi cha ban đầu muốn lấy chuỗi con ra. Tham số này phải có kiểu là string.: Hàm
Class:TINK32
Id: 1061016
0 không làm thay đổi chuỗi cha ban đầu.
 • Unitop
  95 là vị trí bắt đầu lấy chuỗi con trong chuỗi cha.
 • Nếu offset là số không âm (>=0) thì chuỗi con trả về sẽ bắt đầu ở vị trí của offset. Vị trí các ký tự trong chuỗi bắt đầu từ 0. Ví dụ, chuỗi “abcdef” thì ‘a’ có vị trí là 0, ‘b’ là 1, ‘c’ là 2,…
 • Nếu offset là số âm thì chuỗi con trả về sẽ bắt đầu ở vị trí của offset nhưng được đánh vị trí từ cuối chuỗi. Ví dụ, chuỗi “abcdef” thì ‘f’ có vị trí -1, ‘e’ là -2, ‘d’ là -3,…
 • Nếu offset là số lớn hơn hoặc bằng độ dài của chuỗi thì chuỗi rỗng (empty) sẽ được trả về.
 • Unitop
  96 là độ dài chuỗi con muốn lấy ra. $length là tham số tùy chọn, có thể có hoặc không.

Nếu $lengthkhông có thì chuỗi con trả về sẽ bắt đầu từ vị trí của offset đến cuối chuỗi cha ban đầu.

Nếu $length có thì:

Hàm 

Class:TINK32
Id: 1061016
0 sẽ trích xuất một phần của chuỗi, phần chuỗi được trích xuất sẽ tùy thuộc vào tham số truyền vào.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: 

Unitop
3: 
Unitop
3
Unitop
3

Trong đó:::

 • 50 là chuỗi ban đầu.
 • 51 là vị trí bắt đầu cắt trong chuỗi 
  50.
 • 53 là độ dài chuỗi con tính từ vị trí 
  51, nếu 
  53 âm hàm 
  Class:TINK32
  Id: 1061016
  0 sẽ trích xuất từ
  51 đến vị trí 
  53( tính từ cuối chuỗi). Nếu vị trí 
  53 xuất hiện trước 
  51 trong chuỗi 
  50 hàm sẽ trả về FALSE.FALSE.FALSE.

Ví dụ

Một số trường hợp sử dụng hàm

Class:TINK32
Id: 1061016
0:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code

4

Kết quả

5

Tham khảo: php.net