Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở mới 2024

Đại hội Công đoàn cơ sở là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự tập trung của toàn bộ đoàn viên Công đoàn trong đơn vị để tổ chức, triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của Công đoàn cơ sở trong thời gian tới. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về quá trình chuẩn bị, tiến hành và các công việc sau Đại hội Công đoàn cơ sở.

Chuẩn bị

Thành lập Ban tổ chức Đại hội

Việc thành lập Ban tổ chức Đại hội là bước quan trọng để chuẩn bị cho sự kiện này. Ban tổ chức Đại hội cần được thành lập từ 10-15 người, trong đó có Chủ tịch Công đoàn cơ sở làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở làm Phó Trưởng ban, và các thành viên khác là cán bộ Công đoàn cơ sở và đại diện các đoàn thể trong đơn vị.

Lập kế hoạch tổ chức Đại hội

Kế hoạch tổ chức Đại hội cần bao gồm nhiều nội dung như thời gian, địa điểm, chương trình cụ thể, danh sách khách mời, phương tiện phục vụ, và kinh phí tổ chức. Đồng thời, cần xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và cán bộ hoạt động công đoàn trong đơn vị.

Tổ chức triển lãm thành tích hoạt động và in ấn tài liệu Đại hội

Ngoài ra, cần tổ chức triển lãm thành tích hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ. Việc in ấn tài liệu Đại hội cũng là một phần không thể thiếu, bao gồm báo cáo tổng kết hoạt động, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, danh sách ứng cử viên, chương trình Đại hội và các văn bản khác liên quan.

Tiến hành

Khai mạc Đại hội và phiên họp làm việc

Khi đến ngày tổ chức, sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội, trong đó Chủ tịch Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội điều khiển phiên họp khai mạc, phát biểu khai mạc Đại hội, và triển khai nội dung chương trình Đại hội. Sau đó, sẽ diễn ra phiên họp làm việc, trong đó báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và cán bộ hoạt động công đoàn trong đơn vị.

Thảo luận, đóng góp ý kiến và bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Trong phiên họp, các thành viên sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung như báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và cán bộ hoạt động công đoàn trong đơn vị về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ tới. Cuối cùng, sẽ diễn ra việc bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ tới.

Phiên họp tổng kết

Sau khi hoàn thành các nội dung trên, sẽ diễn ra phiên họp tổng kết, trong đó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo kết quả Đại hội, và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Cuối cùng, Chủ tịch Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Sau Đại hội

Công bố kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Sau khi Đại hội kết thúc, cần công bố kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, cần tiến hành việc trao quyết định bổ nhiệm Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ tới.

Tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội và phát động phong trào thi đua

Cuối cùng, sau Đại hội, cần tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội và phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Một số câu hỏi khác

Đại hội công đoàn Việt Nam được tổ chức theo hình thức nào?

Đại hội Công đoàn Việt Nam được tổ chức theo hình thức tự do, bí mật, trực tiếp và dân chủ.

Đại hội Công đoàn, Đại hội công đoàn 2023, đại hội công đoàn việt nam lần thứ i diễn ra vào năm nào?

Đại hội Công đoàn, Đại hội công đoàn 2023 và các đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ i diễn ra vào các năm khác nhau tùy theo đơn vị, cấp bậc.

Công đoàn việt nam được tổ chức thành mấy cấp?

Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành 3 cấp: Cấp cơ sở, cấp trung ương và cấp địa phương.

Tổ chức công đoàn việt nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày 28/7/1929.

Đại hội nào quyết định đổi tên tổng liên đoàn lao động việt nam thành tổng công đoàn việt nam?

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III (năm 1955) quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức đại diện cho lợi ích chung của người lao động, thành viên làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã và người lao động tự do.

Một trong những điểm mới về nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

Một trong những điểm mới về nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là việc thảo luận và xác định chủ trương về chung tay xây dựng cơ chế tăng thu nhập cho người lao động.

Từ khi ra đời đến nay tổ chức công đoàn việt nam đã mấy lần đổi tên?

Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã đổi tên một lần từ "Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam" thành "Tổng Công đoàn Việt Nam".

Luật Công đoàn, một giải thưởng của tổ chức công đoàn mang tên đồng chí được trao cho đối tượng nào?

Giải thưởng "Luật Công đoàn" được trao cho những đối tượng có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện, tôn vinh và bảo vệ pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn.

9 hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở

  1. Xác định mục đích, nhiệm vụ của đại hội: Xác định rõ mục đích và nhiệm vụ của đại hội, bao gồm việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn trong nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

  1. Chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung: Chuẩn bị các văn kiện đại hội một cách chi tiết và cụ thể, bao gồm báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, dự thảo điều lệ công đoàn cơ sở.

  1. Soạn thảo các quy chế, quy định và chương trình nghị sự của đại hội: Soạn thảo các quy chế, quy định về đại hội, chương trình nghị sự của đại hội một cách rõ ràng và chi tiết, đảm bảo việc đại hội diễn ra đúng trình tự, thủ tục và đạt hiệu quả cao nhất.

  1. Chọn địa điểm và thời gian tổ chức đại hội: Lựa chọn địa điểm tổ chức đại hội thuận tiện cho đại biểu tham dự, đảm bảo đủ không gian và trang thiết bị cần thiết. Thời gian tổ chức đại hội phải được lựa chọn hợp lý, tránh trùng với các sự kiện khác.

  1. Tổ chức phổ biến văn kiện đại hội: Phổ biến rộng rãi các văn kiện đại hội đến đoàn viên, người lao động trong đơn vị, tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội.

  1. Triển khai công tác vận động đoàn viên, người lao động tham dự đại hôị: Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham dự đại hội với tinh thần nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm cao.

  1. Tổ chức bầu cử đại biểu dự đại hội: Tổ chức bầu cử đại biểu dự đại hội theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Các đại biểu tham dự đại hội phải là những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trong đơn vị.

  1. Tổ chức đại hội: Đại hội được tổ chức theo đúng quy chế, quy định đã ban hành. Các đại biểu tham dự đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra các quyết định về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

  1. Thực hiện các Nghị quyết của đại hội: Sau khi đại hội kết thúc, công đoàn cơ sở cần thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của đại hội, triển khai các hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong Nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Kết luận

Qua bài viết trên, hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về quy trình tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở cũng như những vấn đề liên quan. Quá trình chuẩn bị, tiến hành và các hoạt động sau Đại hội đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự chủ động nhiệt huyết từ các thành viên trong tổ chức Công đoàn. Chúng ta hy vọng rằng thông qua sự hướng dẫn này, Đại hội Công đoàn cơ sở sẽ diễn ra suôn sẻ và hiệu quả hơn trong tương lai.