Hướng dẫn what is \n use in python? - \n sử dụng trong python là gì?

\ n Định nghĩa cho Python

Trong Python, \ n là một loại ký tự thoát sẽ tạo ra một dòng mới khi được sử dụng. Chúng bao gồm \ t, sẽ tab trong văn bản của bạn và \ ", sẽ thêm & nbsp; một trích dẫn trong câu lệnh in của bạn. & Nbsp;

Đây là một bản tóm tắt trực quan:

Hướng dẫn what is n use in python? - n sử dụng trong python là gì?

Chuỗi là các biến có thể giữ dữ liệu bên cạnh các số, bao gồm các từ. & Nbsp; Khi tạo các biến chuỗi, giá trị của chúng phải ở bên trong các dấu ngoặc kép, như thế này: & nbsp; a_word = "giữa các trích dẫn" & nbsp;

& nbsp; doughnut_name = "kepler" & nbsp; & nbsp; in (Doughnut_name) & nbsp;
 print(doughnut_name) 

Quay trở lại các điểm trên, & NBSP; ký tự thoát có thể được sử dụng để giúp định dạng đầu ra chuỗi.

Điều đó nói rằng, & nbsp; bạn có thể tạo một chuỗi nhiều dòng với ba dấu ngoặc kép. (Bạn sẽ không cần các ký tự \ n với tùy chọn này!)

my_multiple_line_string = "" "Đây là dòng đầu tiên & nbsp; đây là dòng thứ hai & nbsp; Đây là dòng thứ ba" "" & nbsp;
This is the second line 
This is the third line""" 

Hướng dẫn what is n use in python? - n sử dụng trong python là gì?

Ryan

Ryan quản lý nội dung blog tại ID Tech, bắt đầu với công ty vào năm 2008. Anh ấy đã lấy bằng MBA từ Đại học Santa Clara sau khi lấy bằng cử nhân của anh ấy từ bang Arizona. & NBSP; Kết nối trên LinkedIn!

Trong hướng dẫn ngắn này, chúng tôi xem xét cách thêm một dòng Python mới. Chúng tôi nhìn vào ký tự dòng mới Python và cách các phương pháp khác có thể được sử dụng.

Mục lục - Python Dòng mới:

 • Python dòng mới
 • Nhân vật Newline trong Python
 • Chuỗi đa dòng
 • Đóng cửa suy nghĩ - Python New Line

Python New Line:

Trong lập trình, đó là một thực tế phổ biến để phá vỡ các dòng và hiển thị nội dung trong một dòng mới. Điều này cải thiện khả năng đọc của đầu ra. Ngoài ra, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp ký tự dòng mới rất nhiều trong khi làm việc với các tệp.

Do đó, điều khá quan trọng là bạn hiểu cách thêm một dòng mới và làm quen với cách hoạt động của nhân vật dòng mới. Hướng dẫn này nhằm mục đích làm điều tương tự.

Nhân vật Newline trong Python:

Trong Python, ký tự dòng mới \ n, được sử dụng để tạo ra một dòng mới. Khi được chèn vào một chuỗi, tất cả các ký tự sau khi ký tự được thêm vào một dòng mới. Về cơ bản, sự xuất hiện của các \ n, chỉ ra rằng dòng kết thúc ở đây và các ký tự còn lại sẽ được hiển thị trong một dòng mới.

Mã và giải thích:

str_1 = "Hire the top \n1% freelance developers"

print(str_1)
‘’’Output - Hire the top 
1% freelance developers’’’

Như đã nói ở trên, nhân vật sau ký tự dòng mới được in trong một dòng mới. Các cách khác nhau để thực hiện điều này sẽ bao gồm việc thêm nó vào chuỗi trực tiếp hoặc kết nối nó trước khi in nó. Một câu hỏi phổ biến mà người mới bắt đầu có trong khi học cách áp dụng một dòng mới là - vì chúng ta đang thêm nó vào một chuỗi - tại sao không phải là python in \ niêu như vậy? Và làm thế nào để nó biết rằng một dòng mới phải được thêm vào?
Different ways to implement this would include either adding it to string directly, or concatenating it before printing it. A common question that beginners have while learning how to apply a new line is - since we are adding it to a string - Why doesn’t Python print “\n” as it is? And how does it know that a new line must be added?

Chà, dấu gạch chéo ngược (\ \) trong ký tự dòng mới được gọi là chuỗi thoát. Trình tự thoát được sử dụng để thêm bất cứ điều gì bất hợp pháp vào một chuỗi. Bằng cách này, Python hiểu rằng ký tự sau không phải là một phần của chuỗi và thực thi nó.

Chuỗi đa dòng:

Chuỗi đa dòng là một cách dễ dàng khác để in văn bản trong một dòng mới. Như tên cho thấy chuỗi kéo dài trên nhiều dòng. Các chuỗi này có thể được gán bằng cách sử dụng 3 trích dẫn kép hoặc 3 trích dẫn đơn. Python hiểu rằng chuỗi là một chuỗi đa dòng và in nó như vậy.

Mã và giải thích:

str_1 = """Hire the top 
1% freelance 
developers"""

print(str_1)

'''Output - Hire the top 
1% freelance 
developers'''

Như đã nói ở trên, nhân vật sau ký tự dòng mới được in trong một dòng mới. Các cách khác nhau để thực hiện điều này sẽ bao gồm việc thêm nó vào chuỗi trực tiếp hoặc kết nối nó trước khi in nó. Một câu hỏi phổ biến mà người mới bắt đầu có trong khi học cách áp dụng một dòng mới là - vì chúng ta đang thêm nó vào một chuỗi - tại sao không phải là python in \ niêu như vậy? Và làm thế nào để nó biết rằng một dòng mới phải được thêm vào?

Chà, dấu gạch chéo ngược (\ \) trong ký tự dòng mới được gọi là chuỗi thoát. Trình tự thoát được sử dụng để thêm bất cứ điều gì bất hợp pháp vào một chuỗi. Bằng cách này, Python hiểu rằng ký tự sau không phải là một phần của chuỗi và thực thi nó.

Chuỗi đa dòng:

Chuỗi đa dòng là một cách dễ dàng khác để in văn bản trong một dòng mới. Như tên cho thấy chuỗi kéo dài trên nhiều dòng. Các chuỗi này có thể được gán bằng cách sử dụng 3 trích dẫn kép hoặc 3 trích dẫn đơn. Python hiểu rằng chuỗi là một chuỗi đa dòng và in nó như vậy.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng ký tự dòng mới của Python và cách in mà không cần Newlines. Có thể kiểm soát cách chương trình của bạn in chuỗi là một kỹ năng quan trọng, đặc biệt là khi làm việc với các tệp văn bản hoặc giao diện dòng lệnh (CLI). Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học các cách khác nhau để bao gồm một nhân vật mới trong chương trình Python của bạn, bao gồm cả nhân vật \n và chuỗi nhiều dòng.

Có thể in trên các dòng mới làm tăng khả năng đọc của đầu ra chương trình của bạn. Tương tự, các ký tự Newline thường được tìm thấy trong các tệp văn bản. Có thể hiểu cách các nhân vật này hoạt động trong Python sẽ cho phép bạn tạo các chương trình đáp ứng cách bạn mong đợi.

Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ học được:

 • Nhân vật dòng mới của Python là gì
 • Cách in mà không có dòng mới trong Python
 • Cách sử dụng chuỗi đa dòng để in trên nhiều dòng

Bắt đầu nào!

 • Nhân vật Python Newline
 • In trong Python mà không có dòng mới
 • Newlines trong chuỗi đa dòng Python
 • Cách xóa các dòng mới trong Python
 • Sự kết luận
 • Tài nguyên bổ sung

Nhân vật Python Newline

In trong Python mà không có dòng mới

Newlines trong chuỗi đa dòng Python

# Printing on Multiple Lines in Python
string = "Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!
# Learn Python and Data Science!

Trong Python, nhân vật để tạo một dòng mới là ký tự \ n. Bất cứ nơi nào ký tự này được chèn vào một chuỗi, một dòng mới sẽ được tạo khi chuỗi được in ra. Về bản chất, ký tự này cho biết nơi một dòng kết thúc - bất kỳ ký tự nào sẽ được in trên một dòng mới.

Hãy cùng xem một ví dụ về cách bạn có thể sử dụng ký tự Python Newline, \n, để in trên nhiều dòng trong Python:

# Escaping the Newline Character in Python
string = "Welcome to datagy!\\nLearn Python and Data Science!"
print(string)

# Returns:
# Welcome to datagy!\nLearn Python and Data Science!

Chúng ta có thể thấy rằng bằng cách bao gồm ký tự \n mới, khi chuỗi được in, văn bản được chia trên nhiều dòng.

In trong Python mà không có dòng mới

Khi bạn in nhiều câu lệnh bằng Python, theo mặc định, chúng in trên nhiều dòng. Hãy xem mã bên dưới làm ví dụ:

# Printing Multiple Statements in Python
print("Hello!")
print("Welcome to datagy!")

# Returns:
# Hello!
# Welcome to datagy!

Lý do mà các câu lệnh này in trên các dòng khác nhau là do hàm

str_1 = """Hire the top 
1% freelance 
developers"""

print(str_1)

'''Output - Hire the top 
1% freelance 
developers'''
3 có tham số
str_1 = """Hire the top 
1% freelance 
developers"""

print(str_1)

'''Output - Hire the top 
1% freelance 
developers'''
4 mặc định cho ký tự dòng mới,
str_1 = """Hire the top 
1% freelance 
developers"""

print(str_1)

'''Output - Hire the top 
1% freelance 
developers'''
1.

Chúng ta thực sự có thể thay đổi kết thúc của các câu lệnh in này bằng cách truyền trong một chuỗi khác. Ví dụ: nếu chúng tôi muốn tiếp tục in nhiều câu lệnh trên cùng một dòng đầu ra, chúng tôi chỉ có thể viết:

# Printing in Python Without Newlines
print("Hello!", end=' ')
print("Welcome to datagy!")

# Returns:
# Hello! Welcome to datagy!

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã sửa đổi tham số

str_1 = """Hire the top 
1% freelance 
developers"""

print(str_1)

'''Output - Hire the top 
1% freelance 
developers'''
4 để chỉ là một ký tự không gian. Bởi vì điều này, hai câu được in trên cùng một dòng, chỉ được phân tách bằng một không gian duy nhất.

Newlines trong chuỗi đa dòng Python

Một cách khác mà bạn có thể dễ dàng in trên nhiều dòng trong Python là sử dụng các chuỗi nhiều dòng. Các chuỗi nhiều dòng trong Python được tuyên bố bằng ba trích dẫn đơn hoặc trích dẫn gấp đôi. Điều này cho phép bạn sử dụng ngắt dòng trong chuỗi mà không khai báo rõ ràng chúng.

Hãy cùng xem cách chúng ta có thể sao chép ví dụ trước đó bằng cách sử dụng các chuỗi nhiều dòng:

# Printing on Multiple Lines in Python
string = """Hello!
Welcome to datagy!"""

print(string)

# Returns:
# Hello!
# Welcome to datagy!

Bởi vì chúng tôi đã tuyên bố chuỗi là một chuỗi nhiều dòng, chúng tôi đã có thể xử lý các dòng phá vỡ một cách ngầm!

Cách xóa các dòng mới trong Python

Chúng ta có thể sử dụng các phương thức chuỗi khác nhau để loại bỏ các ký tự dòng hàng đầu và theo dõi. Các phương pháp

str_1 = """Hire the top 
1% freelance 
developers"""

print(str_1)

'''Output - Hire the top 
1% freelance 
developers'''
7 và
str_1 = """Hire the top 
1% freelance 
developers"""

print(str_1)

'''Output - Hire the top 
1% freelance 
developers'''
8 để loại bỏ khoảng trắng hàng đầu và dấu vết (bao gồm cả các ký tự mới). Hãy để xem cách chúng ta có thể sử dụng phương thức
str_1 = """Hire the top 
1% freelance 
developers"""

print(str_1)

'''Output - Hire the top 
1% freelance 
developers'''
8 để xóa ký tự dòng hàng đầu:

# Removing a Trailing Newline Character in Python
string = "\nHello! Welcome to datagy!"
print(string)
print(string.lstrip())

# Returns:
# 
# Hello! Welcome to datagy!
# Hello! Welcome to datagy!

Trong ví dụ, trước tiên chúng tôi đã in chuỗi với ký tự mới hàng đầu. Sau đó, chúng tôi đã in dòng bằng cách bỏ ra bất kỳ khoảng trắng nào.

Sự kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách làm việc với nhân vật Newline trong Python. Bạn đã học cách hoạt động của ký tự dòng mới, cách thoát khỏi ký tự dòng mới và cách in mà không cần đối số dòng mới mặc định. Sau đó, bạn đã học cách sử dụng các chuỗi nhiều dòng để mô phỏng in trên các dòng mới. Cuối cùng, bạn đã học được cách loại bỏ các dòng mới khỏi các chuỗi trong Python.

Tài nguyên bổ sung

Để tìm hiểu về các chủ đề liên quan, hãy xem các hướng dẫn dưới đây:

 • Python: Sắp xếp một chuỗi (4 cách khác nhau)
 • Python Zfill & rjust: Pad a String in Python
 • Python: int sang nhị phân (chuyển đổi số nguyên thành chuỗi nhị phân)
 • Python: Xóa các ký tự đặc biệt khỏi chuỗi
 • Python: Xóa dấu câu từ một chuỗi (3 cách khác nhau!)
 • Chức năng in Python: Tài liệu chính thức

Làm thế nào để \ n hoạt động trong Python?

Trong Python, ký tự dòng mới \ n, được sử dụng để tạo ra một dòng mới. Khi được chèn vào một chuỗi, tất cả các ký tự sau khi ký tự được thêm vào một dòng mới. Về cơ bản, sự xuất hiện của các \ n, chỉ ra rằng dòng kết thúc ở đây và các ký tự còn lại sẽ được hiển thị trong một dòng mới.the new line character “\n” is used to create a new line. When inserted in a string all the characters after the character are added to a new line. Essentially the occurrence of the “\n” indicates that the line ends here and the remaining characters would be displayed in a new line.

\ N trong python được gọi là gì?

Trong các chuỗi Python, dấu gạch chéo ngược "\" là một nhân vật đặc biệt, còn được gọi là nhân vật "Escape". Nó được sử dụng để thể hiện các ký tự khoảng trắng nhất định: "\ t" là một tab, "\ n" là một dòng mới và "\ r" là một sự trở lại vận chuyển.a newline, and "\r" is a carriage return.

Có phải ở đó trong Python không?

Trong Python, \ n là một loại ký tự thoát sẽ tạo ra một dòng mới khi được sử dụng.\n is a type of escape character that will create a new line when used.

Việc sử dụng \ n trong hàm in () là gì?

Hàm python print () có bất kỳ số lượng tham số nào và in chúng ra trên một dòng văn bản.Các mục được chuyển đổi thành mẫu văn bản, được phân tách bằng khoảng trắng và có một '\ n' ở cuối (char "newline").Khi được gọi với các tham số bằng không, print () chỉ in '\ n' và không có gì khác.When called with zero parameters, print() just prints the '\n' and nothing else.