Không thể khởi động mysqldservice: Không tìm thấy đơn vị

由于MySQL在CentOS7中收费了,所以已经不支持MySQL了,取而代之在CentOS7内部集成了mariadb,而安装MySQL的话会和MariaDB的文件冲突。所以本文建议直接安装mariadb。

具体讨论的详情大家可以参考知乎讨论:https. //www. chi hồ. com/question/41832866,本文不再赘述。

# 输入命令
systemctl start mysql.service

# 要启动MySQL数据库是却是这样的提示
Failed to start mysqld.service: Unit not found
解决方法如下:

解决方法如下

# 首先需要安装mariadb-server
yum install -y mariadb-server

# 启动服务
systemctl start mariadb.service

# 添加到开机启动
systemctl enable mariadb.service
# 进行一些安全设置,以及修改数据库管理员密码
[zhaojq@localhost]$ mysql_secure_installation

Không thể khởi động mysqldservice: Không tìm thấy đơn vị

3、解决办法一:使用MariaDB代替mysql数据库(MariaDB数据库管理系统是MySQL的一个分支,主要由开源社区在维护,采用GPL授权许可。开发这个分支的原因之一是:甲骨文公司收购了MySQL后,有将MySQL闭源的潜在风险,因此社区采用分支的方式来避开这个风险。)

# yum install mariadb-server -y //如果已安装可以省略
# systemctl start mariadb.service //启动服务
# systemctl enable mariadb.service //开机启动服务
# mysql -u root -p //登录mysql

  解决办法二:这个方法就是在 /etc/systemd/system/mysqld. service 添加Unit,既然错误提示找不到Unit那我们添加一个就好了。在 /etc/systemd/system/mysqld. service下添加如下内容

[Unit]
Description=MySQL Server
After=network.target
 
[Service]
ExecStart=/usr/bin/mysqld --defaults-file=/etc/mysql/my.cnf --datadir=/var/lib/mysql --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock User=mysql
Group=mysql
WorkingDirectory=/usr
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target

然后运行

systemctl daemon-tải lại
使用重启命令:

systemctl bắt đầu mysql. dịch vụ

人要耐得住寂寞,才能守得住繁华。人生最痛苦的就是拿不起放不下,不属于自己的快乐,及时放手也许是一种解脱,生活中没有谁对谁错,只有适不适合。当发现很多已经改变,更要面对的是事实。

đã đăng @ 2018-10-06 23. 51   晴空~万里  阅读( 62593 )  评论( 3 )  编辑  收藏  举报

由于MySQL在CentOS7中收费了,所以已经不支持MySQL了,取而代之在CentOS7内部集成了mariadb,而安装MySQL的话会和MariaDB的文件冲突。所以本文建议直接安装mariadb。

具体讨论的详情大家可以参考知乎讨论:https. //www. chi hồ. com/question/41832866,本文不再赘述。

输入命令

 systemctl start mysql.service

要启动MySQL数据库是却是这样的提示

________số 8_______

解决方法如下

首先需要安装mariadb和mariadb-server

yum -y install mariadb mariadb-devel mariadb-server

启动服务

systemctl start mariadb.service

添加到开机启动

systemctl enable mariadb.service

进行一些安全设置,以及修改数据库管理员密码

[zhaojq@localhost]$ mysql_secure_installation

Không thể khởi động mysqldservice: Không tìm thấy đơn vị

mysql给root开启远程访问权限

use mysql;
select User,authentication_string,Host from user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
flush privileges;

Vì thế. có khả năng tôi là một thằng ngốc, nhưng tôi bị mắc kẹt. Tôi vừa thiết lập CentOS 7 trên Digital Ocean và dường như tôi không thể chạy máy chủ MariaDB/MySQL

một số đầu ra

[root@hostname ~]# yum list installed |grep maria
mariadb.x86_64            1:5.5.37-1.el7_0        @updates 
mariadb-libs.x86_64          1:5.5.37-1.el7_0        @updates 
mariadb-server.x86_64         1:5.5.37-1.el7_0        @updates 

Vì vậy, nó đã được cài đặt, ít nhất chúng ta có thể nhìn thấy ứng dụng khách không?

[root@hostname ~]# which mysql
/bin/mysql

Hãy thử và khởi động máy chủ, chỉ để cho vui

[root@hostname ~]# service mysqld start
Redirecting to /bin/systemctl start mysqld.service
Failed to issue method call: Unit mysqld.service failed to load: No such file or directory.
[root@hostname ~]# mysqld
-bash: mysqld: command not found
[root@hostname ~]# mysql.server start
-bash: mysql.server: command not found
[root@hostname ~]# 

Và đây là nơi tôi bị lạc. Nhìn vào những gì thực sự được cài đặt, không có máy chủ/daemon

[root@hostname ~]# ls -la /bin/my*
-rwxr-xr-x 1 root root 3419136 Jun 24 10:27 /bin/myisamchk
-rwxr-xr-x 1 root root 3290760 Jun 24 10:27 /bin/myisam_ftdump
-rwxr-xr-x 1 root root 3277032 Jun 24 10:27 /bin/myisamlog
-rwxr-xr-x 1 root root 3320200 Jun 24 10:27 /bin/myisampack
-rwxr-xr-x 1 root root 2914904 Jun 24 10:27 /bin/my_print_defaults
-rwxr-xr-x 1 root root 3533016 Jun 24 10:27 /bin/mysql
-rwxr-xr-x 1 root root 111587 Jun 24 10:24 /bin/mysqlaccess
-rwxr-xr-x 1 root root 3089712 Jun 24 10:27 /bin/mysqladmin
-rwxr-xr-x 1 root root 3253112 Jun 24 10:27 /bin/mysqlbinlog
lrwxrwxrwx 1 root root   26 Sep 8 03:06 /bin/mysqlbug -> /etc/alternatives/mysqlbug
-rwxr-xr-x 1 root root 3090832 Jun 24 10:27 /bin/mysqlcheck
-rwxr-xr-x 1 root root  4247 Jun 24 10:24 /bin/mysql_convert_table_format
-rwxr-xr-x 1 root root  24558 Jun 24 10:24 /bin/mysqld_multi
-rwxr-xr-x 1 root root  27313 Jun 24 10:24 /bin/mysqld_safe
-rwxr-xr-x 1 root root 3173968 Jun 24 10:27 /bin/mysqldump
-rwxr-xr-x 1 root root  7913 Jun 24 10:24 /bin/mysqldumpslow
-rwxr-xr-x 1 root root  3315 Jun 24 10:24 /bin/mysql_find_rows
-rwxr-xr-x 1 root root  1261 Jun 24 10:24 /bin/mysql_fix_extensions
-rwxr-xr-x 1 root root  34826 Jun 24 10:24 /bin/mysqlhotcopy
-rwxr-xr-x 1 root root 3082072 Jun 24 10:27 /bin/mysqlimport
-rwxr-xr-x 1 root root  16204 Jun 24 10:24 /bin/mysql_install_db
-rwxr-xr-x 1 root root 2923136 Jun 24 10:27 /bin/mysql_plugin
-rwxr-xr-x 1 root root  11578 Jun 24 10:24 /bin/mysql_secure_installation
-rwxr-xr-x 1 root root  17473 Jun 24 10:24 /bin/mysql_setpermission
-rwxr-xr-x 1 root root 3084760 Jun 24 10:27 /bin/mysqlshow
-rwxr-xr-x 1 root root 3104240 Jun 24 10:27 /bin/mysqlslap
-rwxr-xr-x 1 root root 3442464 Jun 24 10:27 /bin/mysqltest
-rwxr-xr-x 1 root root 2918416 Jun 24 10:27 /bin/mysql_tzinfo_to_sql
-rwxr-xr-x 1 root root 2995400 Jun 24 10:27 /bin/mysql_upgrade
-rwxr-xr-x 1 root root 2913960 Jun 24 10:27 /bin/mysql_waitpid
-rwxr-xr-x 1 root root  3888 Jun 24 10:24 /bin/mysql_zap

Bất cứ ai quan tâm để chỉ ra những gì tôi đang làm sai ở đây?

Dịch vụ MySQL nằm ở đâu?

Vị trí đã cài đặt . máy chủ có thể được tìm thấy trong thư mục tệp hỗ trợ trong thư mục cài đặt MariaDB của bạn hoặc trong bản phân phối nguồn MariaDB .

Làm cách nào để khởi động máy chủ MySQL trong Ubuntu?

Đây là các bước liên quan đến Cài đặt MySQL Ubuntu 20. 04. .
Cài đặt MySQL trên Ubuntu. Cập nhật kho lưu trữ gói và cài đặt MySQL
Cài đặt MySQL trên Ubuntu. Cấu hình cài đặt MySQL
Cài đặt MySQL trên Ubuntu. Thêm người dùng MySQL chuyên dụng
Cài đặt MySQL trên Ubuntu. Cấp đặc quyền để bảo mật MySQL

Làm cách nào để cài đặt MySQL với yum?

Sử dụng lệnh cài đặt yum sau để cài đặt MySQL. Sudo yum cài đặt máy chủ mysql
Tập lệnh sẽ trở lại với một danh sách các gói và yêu cầu bạn xác nhận để tải xuống và cài đặt chúng. .
Bạn sẽ cần làm điều này một vài lần, nhưng cuối cùng bạn sẽ thấy Hoàn thành

Làm cách nào để cài đặt MySQL trong CentOS 7?

Cách cài đặt MySQL trên máy chủ CentOS 7? .
Tải xuống và chuẩn bị Kho lưu trữ MySQL. Trước khi chúng tôi bắt đầu tìm hiểu cách cài đặt MySQL, hãy đảm bảo rằng VPS hoặc máy chủ chuyên dụng của bạn đang chạy trên CentOS 7 và bạn có quyền truy cập root vào nó. .
Cài đặt MySQL. .
Khởi động MySQL và kiểm tra trạng thái của nó