Làm cách nào để lấy khóa mảng trong PHP?

Bản tóm tắt. trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng hàm PHP

$numbers = [10, 20, 30]; $keys = array_keys($numbers); print_r($keys);

Code language: HTML, XML (xml)
3 để lấy các khóa của một mảng

Giới thiệu về hàm array_keys trong PHP

Hàm array_keys() trong PHP chấp nhận một mảng và trả về tất cả các khóa hoặc một tập hợp con các khóa của mảng

array_keys ( array $array , mixed $search_value , bool $strict = false ) : array

Code language: PHP (php)

Trong cú pháp này

 • $numbers = [10, 20, 30]; $keys = array_keys($numbers); print_r($keys);

  Code language: HTML, XML (xml)
  4 là mảng đầu vào
 • $numbers = [10, 20, 30]; $keys = array_keys($numbers); print_r($keys);

  Code language: HTML, XML (xml)
  5 chỉ định giá trị của các khóa cần tìm kiếm
 • $numbers = [10, 20, 30]; $keys = array_keys($numbers); print_r($keys);

  Code language: HTML, XML (xml)
  6 nếu nó được đặt thành

  $numbers = [10, 20, 30]; $keys = array_keys($numbers); print_r($keys);

  Code language: HTML, XML (xml)
  7, thì hàm

  $numbers = [10, 20, 30]; $keys = array_keys($numbers); print_r($keys);

  Code language: HTML, XML (xml)
  3 sử dụng toán tử giống hệt (===) để so khớp giá_trị_tìm_kiếm với các khóa mảng. Mặt khác, hàm sử dụng toán tử bằng (==) để so khớp

Hàm

$numbers = [10, 20, 30]; $keys = array_keys($numbers); print_r($keys);

Code language: HTML, XML (xml)
3 trả về một mảng chứa tất cả các khóa trong mảng đầu vào

Các ví dụ về hàm array_keys() trong PHP

Hãy lấy một số ví dụ về việc sử dụng hàm

$numbers = [10, 20, 30]; $keys = array_keys($numbers); print_r($keys);

Code language: HTML, XML (xml)
3

1) Sử dụng ví dụ về hàm array_keys()

Ví dụ sau đây cho thấy cách lấy tất cả các khóa của một mảng được lập chỉ mục

$numbers = [10, 20, 30]; $keys = array_keys($numbers); print_r($keys);

Code language: HTML, XML (xml)

đầu ra

Array ( [0] => 0 [1] => 1 [2] => 2 )

Code language: PHP (php)

Làm thế nào nó hoạt động

 • Đầu tiên, xác định một mảng chứa ba số
 • Thứ hai, sử dụng hàm

  $numbers = [10, 20, 30]; $keys = array_keys($numbers); print_r($keys);

  Code language: HTML, XML (xml)
  3 để lấy tất cả các khóa của mảng

  Array ( [0] => 0 [1] => 1 [2] => 2 )

  Code language: PHP (php)
  2
 • Thứ ba, hiển thị các phím

Array ( [0] => 0 [1] => 1 [2] => 2 )

Code language: PHP (php)
2 là một mảng được lập chỉ mục nên hàm

$numbers = [10, 20, 30]; $keys = array_keys($numbers); print_r($keys);

Code language: HTML, XML (xml)
3 trả về các phím số của mảng

Ví dụ sau sử dụng hàm array_keys_by() ở trên để tìm các khóa chứa chuỗi

Array ( [0] => 1 )

Code language: PHP (php)
4

Làm cách nào để lấy khóa của một mảng trong PHP?

Nếu bạn có một giá trị và muốn tìm khóa, hãy sử dụng array_search() như thế này. $arr = mảng ('đầu tiên' => 'a', 'thứ hai' => 'b', ); .

Làm cách nào để in giá trị khóa mảng trong PHP?

Làm cách nào để lấy khóa đầu tiên từ một mảng trong PHP?

Bắt đầu từ PHP 7. 3, có một hàm tích hợp mới gọi là array_key_first() sẽ truy xuất khóa đầu tiên từ mảng đã cho mà không cần đặt lại con trỏ bên trong. Kiểm tra tài liệu để biết thêm thông tin. Bạn có thể sử dụng đặt lại và khóa. đặt lại($mảng);

Làm cách nào để tìm kiếm mảng cho giá trị khóa trong PHP?

hàm Array_search() trong PHP . Hàm trả về khóa cho val nếu nó được tìm thấy trong mảng. Nó trả về FALSE nếu không tìm thấy. Nếu val được tìm thấy trong mảng arr nhiều lần, thì khóa khớp đầu tiên được trả về.