Làm chủ Laravel PHP Short If Statement. Ví dụ và Thực tiễn Tốt nhất

Trong Laravel, bạn có thể sử dụng cú pháp tốc ký cho câu lệnh if bằng cách sử dụng toán tử bậc ba. Cú pháp cơ bản là

$variable = (condition) ? true value : false value;

Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó để gán giá trị cho biến dựa trên điều kiện

$age = 25;
$can_drink = ($age >= 21) ? 'can' : 'cannot';
echo "You $can_drink drink alcohol.";

Bạn cũng có thể sử dụng nó để xuất nội dung dựa trên một điều kiện

$num = 5;
echo ($num % 2 == 0) ? "$num is even" : "$num is odd";

Bạn cũng có thể xâu chuỗi nhiều toán tử bậc ba lại với nhau để tạo ra các điều kiện phức tạp hơn

$age = 25;
$gender = 'male';
$can_drink = ($age >= 21) ? 'can' : (($gender == 'male') ? 'can only buy beer' : 'cannot');
echo "You $can_drink drink alcohol.";

Ghi chú. câu lệnh if viết tắt nên được sử dụng cẩn thận và chỉ khi nó làm cho mã dễ đọc hơn. Sử dụng quá nhiều câu lệnh if tốc ký có thể làm cho mã khó đọc và khó hiểu hơn

Làm thế nào để laravel php ngắn nếu có ví dụ
onclick="{{ (isset($favorite)) ? 'removeFavorite' : 'addFavorite'}}({{$product->id}})"

Tôi có thể sử dụng if không có other trong PHP không?

Một câu lệnh if tự nó là hoàn toàn ổn . Nếu bạn có một loạt điều kiện trong đó chỉ có một điều kiện đúng thì tốt hơn hết bạn nên đặt điều kiện có khả năng xảy ra cao nhất trước, sau đó sử dụng else if cho những điều kiện tiếp theo để PHP không phải tiếp tục đánh giá từng điều kiện.

Làm cách nào để sử dụng toán tử bậc ba trong điều kiện if trong PHP?

Cú pháp của toán tử bậc ba như sau. cú pháp. (Điều kiện) ? . (Câu lệnh 2); Điều kiện. Đó là biểu thức được đánh giá và trả về giá trị boolean.

PHP có toán tử bậc ba không?

Thuật ngữ "toán tử bậc ba" dùng để chỉ một toán tử hoạt động trên ba toán hạng. Toán hạng là một khái niệm đề cập đến các phần của một biểu thức mà nó cần. Toán tử bậc ba trong PHP là toán tử duy nhất cần ba toán hạng. điều kiện, kết quả đúng và kết quả sai .

Toán tử gán có điều kiện trong PHP là gì?

Toán tử gán có điều kiện là gì? . Nếu điều kiện là đúng, giá trị được gán. Nếu điều kiện là sai, giá trị không được gán. assign values to operands based on the outcome of a certain condition. If the condition is true , the value is assigned. If the condition is false , the value is not assigned.