Mẫu đánh giá cán bộ viên chức năm 2023

Hướng dẫn thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2023

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TU ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 871-QĐ/TU ngày 10/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 10/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở năm 2023. Ngày 24/11/2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Hướng dẫn số 278-HD/BCSĐ hướng dẫn về việc thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý (gọi chung là tập thể, cá nhân) trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, doanh nghiệp có vốn góp nhà nước.

- Tăng cường đổi mới công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hướng tới hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, thống nhất; kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

2. Yêu cầu

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nơi mình công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách, thuộc quyền quản lý.

- Công tác chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được coi trọng, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm đánh giá; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước. Thông qua kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

- Tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, bệnh thành tích, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, đánh giá, xếp loại đảng viên gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

II. NỘI DUNG

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình

1.1. Đối tượng kiểm điểm

1.1.1. Tập thể

 1. Ở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: Tập thể lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (18 cơ quan: các sở, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và 4 đơn vị: Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trường Cao đẳng Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ).
 1. Ở tổ chức hội: Tập thể lãnh đạo hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh (15 tổ chức: Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Hội Luật gia, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Liên minh hợp tác xã, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người khuyết tật, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp thanh niên).
 1. Ở doanh nghiệp: Tập thể người quản lý doanh nghiệp các công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo khoản 4 Điều 2 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP (10 công ty: Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi: Mỹ Thành, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Vụ Bản, Nam Ninh, Hải Hậu, Xuân Thủy; Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết; Công ty TNHH một thành viên nông nghiệp: Bạch Long, Rạng Đông).

1.1.2. Cá nhân

 1. Là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (trừ lãnh đạo là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy);
 1. Chủ tịch, Phó chủ tịch hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh (trừ cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm);
 1. Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởngcông ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 1. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần thuộc tỉnh quản lý (4 công ty: Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, Công ty cổ phần Đô thị Nam Định, Công ty cổ phần Kinh doanh nước Nam Định, Công ty cổ phần Nước sạch và vệ sinh nông thôn Nam Định).

1.2. Nội dung kiểm điểm

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy định số 871-QĐ/TU.

1.3. Cách thức, trình tự kiểm điểm

 1. Tập thể, cá nhân làm kiểm điểm theo mẫu số 01-HD/KĐĐG 2023, Mẫu 02B-HD/KĐĐG 2023 (ban hành kèm theo Kế hoạch số 121-KH/TU) và thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy định số 871-QĐ/TU, Kế hoạch số 121-KH/TU.
 1. Thời gian kiểm điểm năm 2023 đối với các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý tối thiểu là 01 ngày, những nơi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc cấp có thẩm quyền gợi ý kiểm điểm tối thiểu là 1,5 ngày.

2. Đánh giá, xếp loại

2.1. Đối tượng đánh giá, xếp loại

2.1.1. Tập thể

 1. Cơ quan sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; tổ chức hội; công ty nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nêu tại điểm 1.1.1, khoản 1.1, mục 1 phần II Hướng dẫn này.
 1. Tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, doanh nghiệp nêu tại điểm 1.1.1, khoản 1.1, mục 1 phần II Hướng dẫn này.

2.1.2. Cá nhân

Các đối tượng nêu tại điểm 1.1.2, khoản 1.1, mục 1 phần II Hướng dẫn này.

2.2. Nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại

2.2.1. Đối với tập thể, cá nhân ở sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh

 1. Thực hiện đánh giá, xếp loại theo Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quy định số 871-QĐ/TU (áp dụng bộ tiêu chí đánh giá theo Mẫu TCĐG – 04, Mẫu TCĐG – 08 Mẫu TCĐG – 09 ban hành kèm theo Kế hoạch số 121-KH/TU, Kế hoạch số 121-KH/TU); đồng thời thực hiện đánh giá, xếp loại theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Nghị định số 48/2023/NĐ-CP, trong đó cá nhân lãnh đạo, quản lý tự đánh giá, xếp loại công chức theo Mẫu số 02, viên chức theo Mẫu số 03 (ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP).
 1. Chủ động gửi Phiếu xin ý kiến đánh giá, xếp loại đến các chủ thể có liên quan (Phiếu xin ý kiến theo Mẫu 05-ĐGXL ban hành kèm theo Công văn số 1139-CV/BTCTU; chủ thể có liên quan quy định tại cột 3 Phụ lục 1-BCSĐ gửi kèm Hướng dẫn này); đồng thời gửi cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu cần) bằng hình thức phù hợp, bảo đảm công tâm, khách quan.
 1. Báo cáo kết quả (gồm Đề cương báo cáo, Biểu số 4b-Thống kê kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý và Mẫu 06-ĐGXL ban hành kèm theo Công văn số 1139-CV/BTCTU; lưu ý tại Mẫu 06-ĐGXL đề nghị cơ quan ghi chú thêm thông tin Kết quả xếp loại đối với Đảng bộ (Chi bộ)) về Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 11/12/2023.
 1. Lập hồ sơ đánh giá, xếp loại: Hồ sơ đánh giá, xếp loại gửi về Sở Nội vụ trước ngày 11/12/2023, gồm:

* Đối với tập thể:

(1) Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 (ban hành kèm theo Công văn số 1139-CV/BTCTU);

(2) Biểu mẫu 4b-Thống kê kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý; Mẫu 06-ĐGXL (ban hành kèm theo Kế hoạch số 121-KH/TU)

(3) Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý (Mẫu 01-HD/KĐĐG 2023 ban hành kèm theo Kế hoạch số 121-KH/TU)

(4) Biên bản hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại.

(5) Các văn bản khác liên quan (nếu có).

* Đối với cá nhân:

(1) Báo cáo kiểm điểm cá nhân lãnh đạo, quản lý, gồm cả lãnh đạo là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Mẫu 02B-HD/KĐĐG 2023 ban hành kèm theo Kế hoạch số 121-KH/TU)

(2) Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Mẫu số 02, Mẫu số 03 Phiếu đánh giá xếp loại theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP).

(3) Nhận xét của cấp ủy nơi công tác.

(4) Các văn bản khác liên quan (nếu có).

2.2.2. Đối với tập thể, cá nhân ở hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh

 1. Thực hiện đánh giá, xếp loại theo Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quy định số 871-QĐ/TU, Kế hoạch số 121-KH/TU và theo các tiêu chí đánh giá theo Mẫu 04-BCSĐ ban hành kèm theo Hướng dẫn này.
 1. Tập thể lãnh đạo hội mời Ủy viên Ban chấp hành hội và viên chức hội (nếu có) để họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức hội, tập thể lãnh đạo hội và cá nhân đồng chí lãnh đạo hội (chủ tịch, phó chủ tịch); trong đó kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức hội, tập thể lãnh đạo hội trước, cá nhân sau. Nội dung hội nghị: Báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân; thảo luận; biểu quyết mức xếp loại chất lượng.
 1. Về xin ý kiến của chủ thể có liên quan: Đối với các hội có tổ chức hội cấp huyện, tùy theo điều kiện thực tế, tổ chức hội lấy ý kiến đánh giá của tổ chức hội cấp huyện để công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảm bảo thực chất và khách quan (Phiếu lấy ý kiến kèm theo Mẫu 04-BCSĐ).
 1. Tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại (Mẫu 05-BCSĐ);.

đ) Lập hồ sơ đánh giá, xếp loại gửi về Sở Nội vụ trước ngày 11/12/2023, gồm:

- Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 (có Đề cương báo cáo kèm theo Mẫu 01-BCSĐ);

- Biên bản hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại;

- Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý (Mẫu 02-BCSĐ);

- Báo cáo kiểm điểm cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý (Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội) (Mẫu 03- BCSĐ);

- Biểu tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại (Mẫu 05- BCSĐ);

- Các văn bản khác liên quan (nếu có).

 1. Lãnh đạo hội là cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm thực hiện đánh giá, xếp loại tại cơ quan, đơn vị (nơi làm việc).

2.3. Đối với tập thể, cá nhân ở công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 1. Thực hiện đánh giá, xếp loại theo Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quy định số 871-QĐ/TU, Kế hoạch số 121-KH/TU và theo các tiêu chí đánh giá theo Mẫu 04-BCSĐ ban hành kèm theo Hướng dẫn này; đồng thời thực hiện đánh giá, xếp loại người giữ chức danh, chức vụ tại công ty theo Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và thực hiện một số nội dung sau:
 1. Tập thể lãnh đạo công ty mời người giữ chức danh, chức vụ và Ủy viên Ban chấp hành đảng ủy công ty để họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cơ quan, tập thể lãnh đạo và cá nhân đồng chí lãnh đạo công ty; trong đó kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cơ quan, tập thể lãnh đạo trước, cá nhân sau.
 1. Công ty chủ động gửi Phiếu xin ý kiến đánh giá, xếp loại đến các đơn vị trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội...) (Phiếu xin ý kiến theo Mẫu 04-BCSĐ kèm theo) – sau đây gọi là lấy ý kiến đánh giá của chủ thể cấp dưới.
 1. Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại (Mẫu 05- BCSĐ);.

đ) Lập hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại gửi về Sở Nội vụ trước ngày 11/12/2023, gồm:

- Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 (có Đề cương báo cáo kèm theo Mẫu 01-BCSĐ);

- Biên bản hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại;

- Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý (Mẫu 02- BCSĐ);

- Báo cáo kiểm điểm cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý (Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) (Mẫu 03- BCSĐ);

- Biểu tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại (Mẫu 05- BCSĐ);

- Nhận xét của cấp ủy nơi công tác;

- Các văn bản khác liên quan (nếu có).

2.4. Đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp nhà nước

Thực hiện đánh giá, xếp loại theo Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quy định số 871-QĐ/TU, Kế hoạch số 121-KH/TU và theo các tiêu chí đánh giá theo Mẫu 04-BCSĐ ban hành kèm theo Hướng dẫn này; đồng thời thực hiện đánh giá, xếp loại người giữ chức danh, chức vụ tại công ty theo Nghị định số 159/2020/NĐ-CP. Lập hồ sơ đánh giá, xếp loại gửi về Sở Nội vụ trước ngày 11/12/2023, hồ sơ gồm:

- Báo cáo kiểm điểm cá nhân người đại diện phần vốn nhà nước (Mẫu 03-BCSĐ);

- Nhận xét của cấp ủy nơi công tác;

- Báo cáo tài chính của công ty năm 2023;

- Các văn bản khác liên quan (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, doanh nghiệp

 1. Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền.
 1. Từng cơ quan, tập thể, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tự đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm theo quy định.

2. Sở Nội vụ

 1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại của các tập thể, cá nhân nêu tại hướng dẫn này.
 1. Lấy ý kiến đánh giá của các chủ thể có liên quan (Phiếu xin ý kiến theo Mẫu 05-ĐGXL ban hành kèm theo Công văn số 1139-CV/BTCTU; chủ thể có liên quan quy định tại cột 4 Phụ lục 1-BCSĐ gửi kèm Hướng dẫn này).
 1. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu đề xuất đánh giá cá nhân các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 121-KH/TU.
 1. Tổng hợp, báo cáo kết quả (theo Mẫu 07-ĐGXL ban hành kèm theo Công văn số 1139-CV/BTCTU).Chuẩn bị tài liệu xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh và tài liệu họp của Ban Cán sự đảng (Mẫu 08-ĐGXL, Mẫu 09-ĐGXL ban hành kèm theo Công văn số 1139-CV/BTCTU). Tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh được ủy quyền đánh giá. Thời gian xong trước ngày 15/12/2023.
 1. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh quyết định và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại theo quy định của pháp luật đối với các chức danh: Giám đốc sở và tương đương, Chủ tịch UBND cấp huyện, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh sau khi có ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ; Chủ tịch công ty TNHH một thành viên sau khi có kết quả xếp loại doanh nghiệp; người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có phần vốn nhà nước sau khi công ty công bố báo cáo tài chính hàng năm.

3. Văn phòng UBND tỉnh

Tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND, lãnh đạo UBND tỉnh; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, thời gian xong trước ngày 20/12/2023.