Phương thức MongoDB nào được sử dụng để chèn tài liệu?

Để chèn một bản ghi hoặc tài liệu như nó được gọi trong MongoDB, vào một bộ sưu tập, chúng tôi sử dụng phương thức insert_one()

Tham số đầu tiên của phương thức insert_one() là một từ điển chứa (các) tên và (các) giá trị của từng trường trong tài liệu bạn muốn chèn

Thí dụ

Chèn một bản ghi vào bộ sưu tập "khách hàng"

pymongo nhập khẩu

myclient = pymongo. MongoClient("mongodb. //máy chủ cục bộ. 27017/")
mydb = myclient["cơ sở dữ liệu của tôi"]
mycol = mydb["khách hàng"]

mydict = {"tên". "John", "địa chỉ". "Quốc lộ 37" }

x = mycol. chèn_one (mydict)

Chạy ví dụ »


Trả lại trường _id

Phương thức insert_one() trả về một đối tượng InsertOneResult, có thuộc tính, inserted_id, giữ id của tài liệu được chèn

Thí dụ

Chèn một bản ghi khác vào bộ sưu tập "khách hàng" và trả về giá trị của trường _id

mydict = {"tên". "Peter", "địa chỉ". "Lowstreet 27" }

x = mycol. chèn_one (mydict)

in(x. đã chèn_id)

Chạy ví dụ »

Nếu bạn không chỉ định trường _id, thì MongoDB sẽ thêm một trường cho bạn và chỉ định một id duy nhất cho mỗi tài liệu

Trong ví dụ trên, không có trường _id nào được chỉ định, vì vậy MongoDB đã gán một _id duy nhất cho bản ghi (tài liệu)


Học cách lọc dữ liệu bằng Python như một nhà phân tích dữ liệu

Phương thức MongoDB nào được sử dụng để chèn tài liệu?

Thử tham gia các buổi đào tạo thực hành với hướng dẫn từng bước từ chuyên gia. Hãy thử dự án có hướng dẫn được thực hiện với sự cộng tác của Coursera ngay bây giờ

Get started


Chèn nhiều tài liệu

Để chèn nhiều tài liệu vào một collection trong MongoDB, chúng ta sử dụng phương thức insert_many()

Tham số đầu tiên của phương thức insert_many() là danh sách chứa từ điển với dữ liệu bạn muốn chèn

Thí dụ

pymongo nhập khẩu

myclient = pymongo. MongoClient("mongodb. //máy chủ cục bộ. 27017/")
mydb = myclient["cơ sở dữ liệu của tôi"]
mycol = mydb["khách hàng"]

danh sách của tôi = [
{ "Tên". "Amy", "địa chỉ". "Apple st 652"},
{ "Tên". "Hannah", "địa chỉ". "Núi 21"},
{ "Tên". "Michael", "địa chỉ". "Thung lũng 345"},
{ "Tên". "Cát", "địa chỉ". "Đại lộ 2"},
{ "Tên". "Betty", "địa chỉ". "Cỏ xanh 1"},
{ "Tên". "Richard", "địa chỉ". "Sky st 331"},
{ "Tên". "Susan", "địa chỉ". "Một chiều 98"},
{ "Tên". "Vicky", "địa chỉ". "Khu vườn vàng 2"},
{ "Tên". "Bến", "địa chỉ". "Công viên ngõ 38"},
{ "Tên". "William", "địa chỉ". "Trung đường 954"},
{ "Tên". "Chuck", "địa chỉ". "Đường chính 989"},
{ "Tên". "Viola", "địa chỉ". "Đi ngang 1633"}
]

x = mycol. insert_many(danh sách của tôi)

#in danh sách các giá trị _id của tài liệu đã chèn
in(x. đã chèn_id)

Chạy ví dụ »

Phương thức insert_many() trả về một đối tượng InsertManyResult, có thuộc tính, insert_one()0, chứa id của các tài liệu được chèn


Chèn nhiều tài liệu, với ID được chỉ định

Nếu bạn không muốn MongoDB gán id duy nhất cho tài liệu của mình, bạn có thể chỉ định trường _id khi bạn chèn (các) tài liệu

Để chèn một bản ghi hoặc tài liệu như nó được gọi trong MongoDB, vào một bộ sưu tập, chúng tôi sử dụng phương thức insertOne()

Một tài liệu trong MongoDB giống như một bản ghi trong MySQL

Tham số đầu tiên của phương thức insertOne() là một đối tượng chứa (các) tên và (các) giá trị của từng trường trong tài liệu mà bạn muốn chèn

Nó cũng có chức năng gọi lại nơi bạn có thể làm việc với bất kỳ lỗi nào hoặc kết quả của việc chèn

Thí dụ

Chèn tài liệu vào bộ sưu tập "khách hàng"

var MongoClient = yêu cầu('mongodb'). MongoClient;
var url = "mongodb. //máy chủ cục bộ. 27017/";

MongoClient. kết nối (url, chức năng (err, db) {
nếu (err) ném err;
var dbo = db. db("mydb");
var myobj = { tên. "Công ty Inc", địa chỉ. "Quốc lộ 37" };
dbo. bộ sưu tập ("khách hàng"). insertOne(myobj, function(err, res) {
nếu (err) ném err;
bảng điều khiển. log("Đã chèn 1 tài liệu");
db. Thoát();
});
});

Chạy ví dụ »

Lưu mã ở trên vào tệp có tên "demo_mongodb_insert. js" và chạy tệp

Chạy "demo_mongodb_insert. js"

C. \Users\Tên của bạn>nút demo_mongodb_insert. js

Cái nào sẽ cho bạn kết quả này

Ghi chú. Nếu bạn cố gắng chèn tài liệu vào một bộ sưu tập không tồn tại, MongoDB sẽ tự động tạo bộ sưu tậpChèn nhiều tài liệu

Để chèn nhiều tài liệu vào một collection trong MongoDB, chúng ta sử dụng phương thức insertMany()

Tham số đầu tiên của phương thức insertMany() là một mảng đối tượng, chứa dữ liệu bạn muốn chèn

Nó cũng có chức năng gọi lại nơi bạn có thể làm việc với bất kỳ lỗi nào hoặc kết quả của việc chèn

Thí dụ

Chèn nhiều tài liệu vào bộ sưu tập "khách hàng"

var MongoClient = yêu cầu('mongodb'). MongoClient;
var url = "mongodb. //máy chủ cục bộ. 27017/";

MongoClient. kết nối (url, chức năng (err, db) {
nếu (err) ném err;
var dbo = db. db("mydb");
var myobj = [
{ Tên. 'John', địa chỉ. 'Quốc lộ 71'},
{ Tên. 'Peter', địa chỉ. 'Phố thấp 4'},
{ Tên. 'Amy', địa chỉ. 'Apple st 652'},
{ Tên. 'Hannah', địa chỉ. 'Núi 21'},
{ Tên. 'Michael', địa chỉ. 'Thung lũng 345'},
{ Tên. 'Sandy', địa chỉ. 'Đại lộ 2'},
{ Tên. 'Betty', địa chỉ. 'Cỏ xanh 1'},
{ Tên. 'Richard', địa chỉ. 'Bầu trời đường 331'},
{ Tên. 'Susan', địa chỉ. 'Một chiều 98'},
{ Tên. 'Vicky', địa chỉ. 'Khu vườn vàng 2'},
{ Tên. 'Ben', địa chỉ. 'Công viên ngõ 38'},
{ Tên. 'William', địa chỉ. 'Trung tâm đường 954'},
{ Tên. 'Chuck', địa chỉ. 'Đường chính 989'},
{ Tên. 'Viola', địa chỉ. 'Đi ngang 1633'}
];
dbo. bộ sưu tập ("khách hàng"). insertMany(myobj, function(err, res) {
nếu (err) ném err;
bảng điều khiển. log("Số tài liệu đã chèn. " + độ phân giải. insertCount);
db. Thoát();
});
});

Chạy ví dụ »

Lưu mã ở trên vào tệp có tên "demo_mongodb_insert_multiple. js" và chạy tệp

Chạy "demo_mongodb_insert_multiple. js"

C. \Users\Tên của bạn>nút demo_mongodb_insert_multiple. js

Cái nào sẽ cho bạn kết quả này

Số lượng tài liệu được chèn. 14


đối tượng kết quả

Khi thực thi phương thức insertMany(), một đối tượng kết quả được trả về

Đối tượng kết quả chứa thông tin về cách chèn ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu

Đối tượng được trả về từ ví dụ trên trông như thế này

{
kết quả. { Vâng. 1, n. 14 },
hoạt động. [
{ Tên. 'John', địa chỉ. 'Quốc lộ 71', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a84 },
{ Tên. 'Peter', địa chỉ. 'Lowstreet 4', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a85 },
{ Tên. 'Amy', địa chỉ. 'Apple st 652', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a86 },
{ Tên. 'Hannah', địa chỉ. 'Núi 21', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a87 },
{ Tên. 'Michael', địa chỉ. 'Thung lũng 345', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a88 },
{ Tên. 'Sandy', địa chỉ. 'Đại lộ 2', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a89 },
{ Tên. 'Betty', địa chỉ. 'Cỏ xanh 1', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8a },
{ Tên. 'Richard', địa chỉ. 'Bầu trời đường 331', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8b },
{ Tên. 'Susan', địa chỉ. 'Một chiều 98', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8c },
{ Tên. 'Vicky', địa chỉ. 'Khu vườn vàng 2', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8d },
{ Tên. 'Ben', địa chỉ. 'Công viên ngõ 38', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8e },
{ Tên. 'William', địa chỉ. 'Trung tâm đường 954', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8f },
{ Tên. 'Chuck', địa chỉ. 'Đường chính 989', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a90 },
{ Tên. 'Viola', địa chỉ. 'Đi ngang 1633', _id. 58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a91 } ],
đã chèn. 14,
id đã chèn. [
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a84,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a85,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a86,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a87,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a88,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a89,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8a,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8b,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8c,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8d,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8e,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a8f
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a90,
58fdbf5c0ef8a50b4cdd9a91 ]
}

Các giá trị của các thuộc tính có thể được hiển thị như thế này

Thí dụ

Trả về số tài liệu đã chèn

bảng điều khiển. nhật ký (độ phân giải. được chèn vào)

Cái nào sẽ tạo ra kết quả này


Trường _id

Nếu bạn không chỉ định trường _id, thì MongoDB sẽ thêm một trường cho bạn và chỉ định một id duy nhất cho mỗi tài liệu

Trong ví dụ trên, không có trường _id nào được chỉ định và như bạn có thể thấy từ đối tượng kết quả, MongoDB đã gán một _id duy nhất cho mỗi tài liệu

Lệnh chèn trong MongoDB là gì?

Lệnh chèn chèn một hoặc nhiều tài liệu và trả về một tài liệu chứa trạng thái của tất cả các phần chèn . Các phương thức chèn do trình điều khiển MongoDB cung cấp sử dụng lệnh này trong nội bộ.

Phương pháp nào được sử dụng để chèn một tài liệu mới vào bộ sưu tập?

insert() được sử dụng để chèn một tài liệu mới vào một bộ sưu tập. Một tài liệu hoặc mảng tài liệu để chèn vào bộ sưu tập. Một tài liệu bày tỏ mối quan tâm viết.

Bạn sẽ sử dụng phương pháp MongoDB nào để chèn một mảng dữ liệu?

Để chèn tài liệu vào bộ sưu tập MongoDB, chúng ta có thể sử dụng các phương thức khác nhau như insert(), insertOne() và insertMany().

Phương pháp nào sau đây được sử dụng để chèn bộ sưu tập?

Phương thức insert() . Phương thức insert() chèn một hoặc nhiều tài liệu vào một bộ sưu tập.