project plan là gì - Nghĩa của từ project plan

project plan có nghĩa là

Cung cấp theo lịch trình, phạm vi, thời gian, ngân sách và kỳ vọng

Ví dụ

Tôi giao hàng kế hoạch dự án để thời gian