Python có loại phạm vi nào?

Phạm vi biến của Python

Cải thiện bài viết

Lưu bài viết

Thích bài viết

 • Độ khó. Cơ bản
 • Cập nhật lần cuối. 20 tháng 10 năm 2021

 • Đọc
 • Bàn luận
 • khóa học
 • Luyện tập
 • Băng hình
 • Cải thiện bài viết

  Lưu bài viết

  Trong Python, biến là nơi chứa các giá trị dữ liệu. Chúng là tham chiếu hoặc con trỏ tới một đối tượng trong bộ nhớ, điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào một biến được gán cho một thể hiện, nó sẽ được ánh xạ tới thể hiện đó. Không giống như các ngôn ngữ khác như C/C++/JAVA, Python không được “gõ tĩnh”. Chúng ta không cần khai báo biến trước khi sử dụng hoặc khai báo kiểu của chúng. Một biến được tạo ngay khi chúng ta gán giá trị cho nó lần đầu tiên
  Thí dụ.  
   

  Python3
  # Python program to demonstrate

  # variable assignment

    

  I love Geeksforgeeks
  0

  I love Geeksforgeeks
  1
  I love Geeksforgeeks
  2
  I love Geeksforgeeks
  3

    

  I love Geeksforgeeks
  5

  I love Geeksforgeeks
  6_______0_______2
  I love Geeksforgeeks
  8

    

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  0

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  1
  I love Geeksforgeeks
  2
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  3

    

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  6

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  8

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  0

  đầu ra.  
   

  45
  1456.8
  John

  Ghi chú. Để biết thêm về các biến bấm vào đây
   

  Phạm vi của biến

  Vị trí mà chúng ta có thể tìm thấy một biến và cũng có thể truy cập nó nếu cần được gọi là phạm vi của một biến
   

  Biến toàn cầu và cục bộ

  Biến toàn cục là những biến được định nghĩa và khai báo bên ngoài bất kỳ hàm nào và không được chỉ định cho bất kỳ hàm nào. Chúng có thể được sử dụng bởi bất kỳ phần nào của chương trình
  Thí dụ.  
   

  Python3
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  1

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  2
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  3

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  6

    

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  8

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  9_______0_______2
  Python is great!
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  1

  Python is great!
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  2

  đầu ra.  
   

  I love Geeksforgeeks

  Bây giờ, giả sử một biến có cùng tên được xác định bên trong phạm vi của hàm thì nó sẽ chỉ in giá trị được cung cấp bên trong hàm chứ không phải giá trị toàn cầu
   

  Python3
  Python is great!
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  3

  Python is great!
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  4

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  2
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  3

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  9
  I love Geeksforgeeks
  2
  global : 1
  Inside f() : 1
  global : 1
  Inside g() : 2
  global : 1
  Inside h() : 3
  global : 3
  0

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  6

    

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  8

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  9_______0_______2
  Python is great!
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  1

  Python is great!
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  2

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  6

  đầu ra.  
   

  ________số 8_______

  Biến s được định nghĩa là chuỗi “I love Geeksforgeeks”, trước khi chúng ta gọi hàm f(). Câu lệnh duy nhất trong hàm f() là câu lệnh print(s). Vì không có local s nên giá trị từ global s sẽ được sử dụng
  Câu hỏi đặt ra là, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thay đổi giá trị của s bên trong hàm f()?
   

  Python3
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  2
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  3

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  6

    

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4____56_______9

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4# Python program to demonstrate1

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  9
  I love Geeksforgeeks
  2
  global : 1
  Inside f() : 1
  global : 1
  Inside g() : 2
  global : 1
  Inside h() : 3
  global : 3
  0

    

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  6

    

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  8

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  9_______0_______2
  Python is great!
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  1

  Python is great!
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  2

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  6

  đầu ra.  
   

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment

  Để làm cho chương trình trên hoạt động, chúng ta cần sử dụng từ khóa toàn cầu. Chúng ta chỉ cần sử dụng từ khóa toàn cầu trong một chức năng nếu chúng ta muốn thực hiện các bài tập/thay đổi chúng. toàn cầu không cần thiết để in và truy cập. Tại sao? . Bất kỳ biến nào được thay đổi hoặc tạo bên trong hàm đều là biến cục bộ, nếu nó chưa được khai báo là biến toàn cục. Để nói với Python rằng chúng ta muốn sử dụng biến toàn cục, chúng ta phải sử dụng từ khóa global, như có thể thấy trong ví dụ sau
   

  Python3
  # variable assignment8

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  2   0

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4  2
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  9

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  6

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  9
  I love Geeksforgeeks
  2
  I love Geeksforgeeks
  00

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  6

    

  I love Geeksforgeeks
  05

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  9_______0_______2
  I love Geeksforgeeks
  08

  Python is great!
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  2

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  6

  đầu ra.  
   

  Python is great!
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  Look for Geeksforgeeks Python Section

  Xem xét ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về chủ đề này.  
   

  Python3
  # Python program to demonstrate

  I love Geeksforgeeks
  13

   

  I love Geeksforgeeks
  14
  I love Geeksforgeeks
  2
  I love Geeksforgeeks
  16

    

  I love Geeksforgeeks
  18

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  2   0

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  I love Geeksforgeeks
  23
  I love Geeksforgeeks
  24
  I love Geeksforgeeks
  25

    

  I love Geeksforgeeks
  27

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  2
  I love Geeksforgeeks
  29

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  I love Geeksforgeeks
  14
  I love Geeksforgeeks
  2
  I love Geeksforgeeks
  33

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  I love Geeksforgeeks
  23
  I love Geeksforgeeks
  37
  I love Geeksforgeeks
  25

    

  I love Geeksforgeeks
  40

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  2
  I love Geeksforgeeks
  42

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4  2
  I love Geeksforgeeks
  14

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  I love Geeksforgeeks
  14
  I love Geeksforgeeks
  2
  I love Geeksforgeeks
  49

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  I love Geeksforgeeks
  23
  I love Geeksforgeeks
  53
  I love Geeksforgeeks
  25

    

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  8

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  I love Geeksforgeeks
  23_______0_______59
  I love Geeksforgeeks
  25

  Python is great!
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  Look for Geeksforgeeks Python Section
  2

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  I love Geeksforgeeks
  23_______0_______59
  I love Geeksforgeeks
  25

  I love Geeksforgeeks
  66

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  I love Geeksforgeeks
  23_______0_______59
  I love Geeksforgeeks
  25

  I love Geeksforgeeks
  71

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  I love Geeksforgeeks
  23_______0_______59
  I love Geeksforgeeks
  25

  đầu ra.  
   

  global : 1
  Inside f() : 1
  global : 1
  Inside g() : 2
  global : 1
  Inside h() : 3
  global : 3

   

  từ khóa không cục bộ

  Trong Python, từ khóa nonlocal được sử dụng trong trường hợp các hàm lồng nhau. Từ khóa này hoạt động tương tự như từ khóa toàn cầu, nhưng thay vì toàn cục, từ khóa này khai báo một biến để trỏ đến biến của hàm bao bên ngoài, trong trường hợp các hàm lồng nhau
  Thí dụ.  
   

  Python3
  # Python program to demonstrate

  I love Geeksforgeeks
  77

   

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  I love Geeksforgeeks
  23_______0_______80_______0_______81_______0_______2
  I love Geeksforgeeks
  83

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  2
  I love Geeksforgeeks
  85

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  I love Geeksforgeeks
  14
  I love Geeksforgeeks
  2
  I love Geeksforgeeks
  89

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  2
  I love Geeksforgeeks
  92

  I love Geeksforgeeks
  93______0_______94

  I love Geeksforgeeks
  93_______0_______14
  I love Geeksforgeeks
  2
  I love Geeksforgeeks
  98

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  00

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4____8_______5
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  03

    

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  05

    

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  07

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  08

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  09

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  5
  I love Geeksforgeeks
  23_______8_______12_______0_______81_______0_______2
  I love Geeksforgeeks
  83

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  2
  I love Geeksforgeeks
  85

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  I love Geeksforgeeks
  14
  I love Geeksforgeeks
  2
  I love Geeksforgeeks
  89

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  2
  I love Geeksforgeeks
  92

  I love Geeksforgeeks
  93_______0_______14
  I love Geeksforgeeks
  2
  I love Geeksforgeeks
  98

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  00

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 13, in 
    f() 
   File "/home/370cac45bae7f1e6096520b7a0edb604.py", line 3, in f
    print(s) 
  UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
  4____8_______5
  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  03

    

  Me too.
  I love Geeksforgeeks
  05

  đầu ra.  
   

  Value of a using nonlocal is : 10
  Value of a without using nonlocal is : 5

   


  Ghi chú cá nhân của tôi arrow_drop_up

  Tiết kiệm

  Vui lòng Đăng nhập để nhận xét.

  Phạm vi của Python là gì?

  Trong Python, khái niệm phạm vi liên quan chặt chẽ với khái niệm không gian tên. Như bạn đã học, phạm vi Python xác định vị trí hiển thị tên trong chương trình của bạn . Phạm vi Python được triển khai dưới dạng từ điển ánh xạ tên cho các đối tượng. Những từ điển này thường được gọi là không gian tên.

  Ba phạm vi trong Python là gì?

  Trong Python, có 4 loại phạm vi như sau. .
  Phạm vi toàn cầu
  Phạm vi cục bộ
  Phạm vi kèm theo
  Phạm vi tích hợp

  Phạm vi trong Python nói một cách đơn giản là gì?

  Một biến chỉ khả dụng từ bên trong khu vực mà nó được tạo . Đây được gọi là phạm vi.

  Python có phạm vi thay đổi không?

  Phạm vi của một biến trong python là một phần của mã hiển thị. Thực ra để chỉ nó thì bạn không cần dùng thêm tiền tố nào cả. Hãy lấy một ví dụ, nhưng trước khi sửa lại cú pháp python. Ngoài ra, khoảng thời gian mà một biến còn sống được gọi là "thời gian sống" của nó