Số hàng MySQL

Trong MySQL, phương thức ROW NUMBER() chứa số thứ tự thời gian cho mỗi hàng bên trong phân vùng. Nó chỉ là một tính năng cửa sổ của một số loại. Hình hàng bắt đầu từ 1 với hình hàng trong phân vùng. Hãy nhớ rằng, trước phiên bản 8. 0, MySQL không cho phép hàm ROW NUMBER(), tuy nhiên, nó cung cấp một biến phiên giúp một người bắt chước tính năng này. Chúng ta sẽ hiểu thêm về chức năng ROW NUMBER() của MySQL trong suốt hướng dẫn này và tạo một số liên tiếp cho mỗi hàng trong tập hợp kết quả. Trong MySQL, các phương thức ROW_NUMBER() được sử dụng với các mệnh đề kế tiếp

  • Mệnh đề Over() sẽ được sử dụng bên trong nó
  • Mệnh đề ORDERS BY sắp xếp kết quả theo thứ tự sắp xếp của cột được đề cập

cú pháp

>> CHỌN col_name, ROW_NUMBER() QUÁ (PHẦN PHẦN THEO col_name, ĐẶT HÀNG THEO col_name) NHƯ row_num TỪ tên_bảng;

Hãy để chúng tôi mở shell máy khách dòng lệnh MySQL từ các ứng dụng và nhập mật khẩu để đăng nhập

Số hàng MySQL

Bạn phải tạo một bảng mới hoặc sử dụng bảng mặc định để bắt đầu làm việc với hàm số hàng. Như được trình bày trong hình bên dưới, chúng ta có một bảng “động vật” trong lược đồ “dữ liệu” với một số bản ghi trong đó. Hãy tìm nạp các bản ghi của nó bằng cách sử dụng lệnh SELECT

>> CHỌN * TỪ dữ liệu. động vật;

Số hàng MySQL

Ví dụ 01. ROW_NUMBER() Sử dụng mệnh đề ORDER BY

Chúng tôi sẽ sử dụng cùng một bảng để xây dựng một số ví dụ về hàm số hàng. Chúng tôi đang lấy một ví dụ về hàm ROW_NUMBER() theo sau là Over(), trong khi chỉ sử dụng mệnh đề ORDER BY. Chúng tôi đã tìm nạp tất cả các bản ghi trong khi đánh số các hàng theo thứ tự của cột “Giá”. Chúng tôi đã đặt tên “row_num” cho một cột, cột này sẽ lưu trữ các số của hàng. Hãy thử lệnh dưới đây để làm như vậy

>> CHỌN *, ROW_NUMBER() TRÊN ( ĐẶT HÀNG THEO GIÁ ) NHƯ row_num TỪ dữ liệu. động vật;

Thực hiện truy vấn trên ta thấy các hàng đã được gán số theo thứ tự sắp xếp của cột “Giá”. Bạn có thể nghĩ rằng một số giá nhỏ hơn nên ở trên cùng của cột và nó sẽ sắp xếp theo đó. Nhưng mệnh đề ORDER BY chỉ nhìn thấy chữ số hoặc bảng chữ cái đầu tiên của cột để sắp xếp giá trị

Số hàng MySQL

Hãy thực hiện cùng một truy vấn theo sau bởi mệnh đề ORDER BY trong khi sử dụng thứ tự sắp xếp của cột “Tuổi”. Đầu ra sẽ được đưa ra theo cột “Tuổi”

>> CHỌN *, ROW_NUMBER() QUÁ ( ĐẶT HÀNG THEO Tuổi ) NHƯ row_num TỪ dữ liệu. động vật;

Số hàng MySQL

Ví dụ 02. ROW_NUMBER() Sử dụng mệnh đề PARTITION BY

Chúng tôi sẽ sử dụng mệnh đề PARTITION BY duy nhất trong truy vấn ROW_NUMBER() để kiểm tra kết quả. Chúng tôi đã sử dụng truy vấn CHỌN để tìm nạp các bản ghi theo sau mệnh đề ROW_NUMBER() và OVER, đồng thời phân vùng bảng theo cột “Màu”. Thực hiện lệnh được thêm vào bên dưới trong trình bao lệnh

>> CHỌN *, ROW_NUMBER() QUÁ ( PHÂN PHẦN THEO Màu ) NHƯ row_num TỪ dữ liệu. động vật;

Bạn có thể thấy trong kết quả rằng việc đánh số hàng đã được chỉ định trong các phân vùng, theo thứ tự sắp xếp màu sắc. Vì chúng ta có 4 giá trị cho màu “Đen” có 4 hàng. Đó là lý do tại sao nó có bốn hàng số bắt đầu từ 1 đến 4 và ngược lại

Số hàng MySQL

Hãy thử ví dụ tương tự, được phân vùng theo cột “Giới tính” lần này. Như chúng ta biết, chúng ta chỉ có hai giới tính trong bảng này, đó là lý do tại sao 2 phân vùng sẽ được hình thành. Con cái chiếm 9 hàng, đó là lý do tại sao nó có hàng được đánh số từ 1 đến 9. Trong khi con đực có 8 giá trị, đó là lý do tại sao nó có từ 1 đến 8

>> CHỌN *, ROW_NUMBER() QUÁ (PHẦN THAM GIA THEO GIỚI TÍNH) NHƯ row_num TỪ dữ liệu. động vật;

Số hàng MySQL

Ví dụ 03. ROW_NUMBER() Sử dụng PARTITION BY và ORDER BY

Chúng ta đã thực hiện 2 ví dụ trên trong dòng lệnh MySQL, bây giờ là lúc thực hiện ví dụ ROW_NUMBER() trong MySQL Workbench 8. 0. Vì vậy, hãy mở MySQL Workbench 8. 0 từ các ứng dụng. Kết nối MySQL Workbench với cơ sở dữ liệu gốc của máy chủ lưu trữ cục bộ để bắt đầu hoạt động

Số hàng MySQL

Ở phía bên trái của MySQL Workbench, bạn sẽ tìm thấy thanh Schema, thổi bộ điều hướng. Trong thanh lược đồ này, bạn sẽ tìm thấy danh sách các cơ sở dữ liệu. Trong danh sách cơ sở dữ liệu, bạn sẽ có các bảng và thủ tục được lưu trữ khác nhau, như bạn có thể thấy trong hình bên dưới. Chúng tôi có các bảng khác nhau trong cơ sở dữ liệu 'dữ liệu' của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mở bảng 'order1' bằng cách sử dụng lệnh SELECT trong vùng truy vấn để bắt đầu sử dụng nó để triển khai hàm ROW_NUMBER()

>> CHỌN * TỪ dữ liệu. thứ tự1;

Số hàng MySQL

Bảng “order1” đã được hiển thị ở chế độ xem dạng lưới như hình bên dưới. Bạn có thể thấy nó có 4 trường cột, id, Khu vực, Trạng thái và Số thứ tự. Chúng tôi sẽ tìm nạp tất cả các bản ghi của bảng này trong khi sử dụng mệnh đề ORDER BY và PARTITION BY, cả hai cùng một lúc

Số hàng MySQL

Trong khu vực truy vấn của MySQL Workbench 8. 0, nhập truy vấn được hiển thị bên dưới. Truy vấn đã được bắt đầu với mệnh đề SELECT, tìm nạp tất cả các bản ghi theo sau là hàm ROW_NUMBER() cùng với mệnh đề OVER. Sau mệnh đề OVER, chúng tôi đã chỉ định cột "Trạng thái" được thực hiện bởi câu lệnh "PHẦN THAM GIA BỞI" để chia bảng thành các phân vùng theo bảng này. Mệnh đề ORDER BY dùng để sắp xếp bảng giảm dần theo cột “Region”. Số hàng sẽ được giữ trong cột “row_num”. Nhấn vào biểu tượng flash để thực hiện lệnh này

Số hàng MySQL

Kết quả hiển thị bên dưới sẽ được hiển thị. Trước hết, bảng đã được tách thành hai phần theo giá trị của cột “Trạng thái”. Sau đó, nó đã được trình bày theo thứ tự giảm dần của cột 'Vùng' và các phân vùng đã được gán với số hàng

Số hàng MySQL

Phần kết luận

Cuối cùng, chúng ta đã hoàn thành tất cả các ví dụ cần thiết trong việc sử dụng hàm ROW_NUMBER() trong MySQL Workbench và MySQL Command-line Client Shell

Số hàng () trong MySQL là gì?

Hàm ROW_NUMBER() trong MySQL được dùng để trả về số thứ tự cho mỗi hàng trong phân vùng của nó . Nó là một loại chức năng cửa sổ. Số hàng bắt đầu từ 1 đến số hàng có trong phân vùng.

Làm cách nào để đặt số hàng trong MySQL?

MySQL ROW_NUMBER – thêm số hàng cho mỗi hàng . @row_number là biến phiên được biểu thị bằng tiền tố @. Sau đó, chọn dữ liệu từ bảng employee và tăng giá trị của biến @row_number lên một cho mỗi hàng. define a variable named @row_number and set its value to 0. The @row_number is a session variable indicated by the @ prefix. Then, select data from the table employees and increase the value of the @row_number variable by one for each row.

Làm cách nào để lấy số lượng hàng trong MySQL?

CHỌN ĐẾM(*) TỪ thành phố ; .

Số hàng trong MySQL 8 là gì?

MySQL đã giới thiệu hàm ROW_NUMBER() kể từ phiên bản 8. 0. ROW_NUMBER() là hàm cửa sổ hoặc hàm phân tích gán số thứ tự cho mỗi hàng trong tập hợp kết quả . Số đầu tiên bắt đầu bằng một.