Chủ đề: programming

Có 6,125 bài viết

Tuyển dụng viên chức giáo dục thái bình 2023
Tuyển dụng viên chức giáo dục thái bình 2023

Giáo dục Mầm non Chào mừng năm học mới 2022-2023 (09/09/2022) 117 Hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2022 (18/08/2022) 1485 Cụm thi ...

Hướng dẫn dùng str_split trong PHP
Hướng dẫn dùng str_split trong PHP

Hàm str_split() sẽ chuyển một chuỗi thành một mảng. Hàm trả về mảng mới được tạo thành với các phần tử là các kí tự trong chuỗi.Bài viết này ...

How to remove html tag using regex?
How to remove html tag using regex?

You should not attempt to parse HTML with regex. HTML is not a regular language, so any regex you come up with will likely fail on some esoteric edge case. Please refer to the seminal answer to this ...

Hướng dẫn dùng shape examples python
Hướng dẫn dùng shape examples python

NumpyNumpy là một thư viện lõi phục vụ cho khoa học máy tính của Python, hỗ trợ cho việc tính toán các mảng nhiều chiều, có kích thước lớn với các hàm đã ...

Lộ trình học python ai
Lộ trình học python ai

AI là một lĩnh vực được quan tâm rất nhiều trong những năm gần đây. Đây cũng được xem là một ngành nghề có thể kiếm bội tiền. Vậy lộ trình học AI ...

Hướng dẫn hàm confirm() trong javascript
Hướng dẫn hàm confirm() trong javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ba hàm rất thông dụng trong javascript, đó là hàm alert(), confirm() và prompt(). Đây là ba hàm thường được sử dụng tạo hộp ...

How do i count the number of rows in a csv file in php?
How do i count the number of rows in a csv file in php?

How can I get the total number of rows that are in a CSV file using PHP? Im using this method but can get it to work properly.if (($fp = fopen(test.csv, r)) !== FALSE) { while (($record = ...

Multiple statements group as suites in python
Multiple statements group as suites in python

PythonServer Side ProgrammingProgramming Beyond Basic Programming - Intermediate PythonMost Popular 36 Lectures 3 hours Mohammad Nauman More Detail Practical Machine Learning using PythonBest ...

Hướng dẫn asynchronous in php
Hướng dẫn asynchronous in php

Async/Await là gì?Vậy khi có Async / Await có làm cho promises lỗi thời?Xử lý lỗi trong Async / AwaitHỗ trợ trình duyệtAsync/Await là một tính năng của JavaScript giúp ...

Hướng dẫn dùng php path trong PHP
Hướng dẫn dùng php path trong PHP

Có thể Lấy đường dẫn file trong php hay không? Có những loại đường dẫn khác nhau nào? Nếu bạn đang gặp khó khăn hãy theo dõi ngay bài viết của xaydungweb.vn ...

How to generate a unique number in php?
How to generate a unique number in php?

I am generating random numbers using php random function, but I want the generated number should be unique and it should not be repeated again.---------- php code $number = rand(100,100000); //a six ...

Hướng dẫn dùng scanf s trong PHP
Hướng dẫn dùng scanf s trong PHP

Định nghĩa và cách sử dụngCú pháp.Cú pháp:Trong đó.Giá trị trả về.Ví dụ.Ví dụ # 1 fscanf () đơn giảncode:Ví dụ # 2 Nội dung của users.txtHàm liên quan.Thông ...

Sở giáo dục trà vinh tuyển dụng 2023
Sở giáo dục trà vinh tuyển dụng 2023

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể ...

Write a program to get 100 integers from standard input and print the minimum number python
Write a program to get 100 integers from standard input and print the minimum number python

Last update on August 19 2022 21:50:49 (UTC/GMT +8 hours)Python Basic: Exercise-148 with SolutionWrite a Python function to find the maximum and minimum numbers from a sequence of numbers. Note: Do ...

How to groupby list of dictionary in python?
How to groupby list of dictionary in python?

Given the listl = [(a, 1), (b, 2), (a, 1), (a, 2), (c, 5), (b, 3)] how do I get the dictionary{a: [1, 1, 2], c: [5], b: [2, 3]} in Python?Edit: I was looking for a functional ...

Hướng dẫn button scale animation css
Hướng dẫn button scale animation css

Bài trước mình đã tìm hiểu về thuộc tính phổ biến và quan trọng đầu tiên khi làm CSS animation rồi, bài lần này mình sẽ giới thiệu về thuộc tính cũng ...

Hướng dẫn getrandmax function in php
Hướng dẫn getrandmax function in php

W3Schools is optimized for learning and training. Examples might be simplified to improve reading and learning. Tutorials, references, and examples are constantly reviewed to avoid errors, but we ...

How to display count value in php
How to display count value in php

Current trying to display the results of a SELECT COUNT(*) from SQL within my website. Im 100% new to PHP and SQL so understand this must be the basics! If anyone could recommend a good book or ...

Hướng dẫn __gt__ python
Hướng dẫn __gt__ python

Short summary:To customize the behavior of the greather than operator x > y, override the __gt__() dunder method in your class definition.Python internally calls x.__gt__(y) to obtain a return ...

Write a program to find lcm and hcf of two numbers in python
Write a program to find lcm and hcf of two numbers in python

Hey fellow coder! Today in this tutorial, we will learn how to compute the highest common factor (HCF) and Lowest common multiplier (LCM) using the python programming language.Let us first understand ...

Hướng dẫn error function python
Hướng dẫn error function python

Until now error messages haven’t been more than mentioned, but if you have tried out the examples you have probably seen some. There are (at least) two distinguishable kinds of errors: syntax ...

Hướng dẫn dùng strf time trong PHP
Hướng dẫn dùng strf time trong PHP

Hàm strftime() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo đúng với định dạng truyền vào. Kết quả xuất ra tùy thuộc vào việc cài đặt ngôn ngữ( locale ...

Loa kéo mới nhất 2023
Loa kéo mới nhất 2023

Loa kéo là một cụm từ khá phổ biến hiện nay, nhiều người dùng lựa chọn kẹo kéo là thiết bị ca hát trong những chuyến du lịch hoặc những buổi cắm trại ...

Hướng dẫn trim all space php
Hướng dẫn trim all space php

How can I strip / remove all spaces of a string in PHP?I have a string like $string = this is my string;The output should be thisismystringHow can I do that? asked Jan 21, 2010 at ...

Hướng dẫn prime number in python
Hướng dẫn prime number in python

Example to check whether an integer is a prime number or not using for loop and if...else statement. If the number is not prime, its explained in output why it is not a prime number.Nội dung ...

Lấy vị trí con trỏ trong javascript
Lấy vị trí con trỏ trong javascript

Hướng dẫn sử dụng code JavaScript di chuyển các đối tượng trên web theo sự di chuyển của chuột.Cho 1 biểu tượng vui nhộn có thể di chuyển theo chuột máy ...

What is json loads in python?
What is json loads in python?

JSON is a syntax for storing and exchanging data.JSON is text, written with JavaScript object notation.JSON in PythonPython has a built-in package called json, which can be used to work with JSON ...

Javascript dynamically call function from string
Javascript dynamically call function from string

Can I dynamically call an object method having the method name as a string? I would imagine it like this:var FooClass = function() { this.smile = function() {}; } var method = smile; var foo = ...

How do you list functions in python?
How do you list functions in python?

Python has a set of built-in methods that you can use on lists/arrays. MethodDescriptionappend() Adds an element at the end of the list clear() Removes all the elements from the list copy() Returns a ...

How to take enter as input in python
How to take enter as input in python

How do i get the enter key to work in this situation? I tried searching for it, but maybe im wording it wrong. also, how would i get the else statement to work in this particular situation?thank ...

Lấy chuỗi con trong python
Lấy chuỗi con trong python

Hướng dẫn cách cắt chuỗi trong python. Bạn sẽ học được cách cắt (slice) một chuỗi thành các chuỗi nhỏ hơn bằng cách dùng chức năng cắt (slice) trong python ...

Hướng dẫn javascript load xml file
Hướng dẫn javascript load xml file

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn dùng python fractional python
Hướng dẫn dùng python fractional python

Source code: Lib/fractions.pyThe fractions module provides support for rational number arithmetic.A Fraction instance can be constructed from a pair of integers, from another rational number, or from ...

Kiểu nhà cấp 4 2023
Kiểu nhà cấp 4 2023

Mẫu nhà cấp 4 mái thái có gác xép đẹp chiếm được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Bởi nó không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều gia đình mà ...

Hướng dẫn random file name php
Hướng dẫn random file name php

function random_string($length) { $key = ; $keys = array_merge(range(0, 9), range(a, z)); for ($i = 0; $i < $length; $i++) { $key .= $keys[array_rand($keys)]; } ...

Hướng dẫn dùng pandas factorize python
Hướng dẫn dùng pandas factorize python

Bạn có thể sử dụng applynếu bạn cần factorizetừng cột riêng biệt:df = pd.DataFrame({A:[type1,type2,type2], B:[type1,type2,type3], ...

Hướng dẫn php this vs self
Hướng dẫn php this vs self

Bài viết này được dịch từ nguồn in PHP, what is the difference between self and $this? nên các ví dụ thực tế tôi xin phép được giữ nguyên từ tác giả.Giới ...

How do you write a power function in python?
How do you write a power function in python?

❮ Built-in FunctionsExampleReturn the value of 4 to the power of 3 (same as 4 * 4 * 4): x = pow(4, 3)Try it Yourself »Definition and UsageThe pow() function returns the value of x to the power of ...

Javascript set text of div
Javascript set text of div

you can use following helper function:function content(divSelector, value) { document.querySelector(divSelector).innerHTML = value; } content(#content,whatever); Where #content must be valid ...

Why do we use %d in python?
Why do we use %d in python?

These are all informative answers, but none are quite getting at the core of what the difference is between %s and %d. %s tells the formatter to call the str() function on the argument and since we ...