Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72

Luyện tập Bài §4. Hai tam giác đồng dạng, Chương III – Tam giác đồng dạng, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài giải bài 26 27 28 trang 72 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.

Lý thuyết

1. Định nghĩa

Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác AB nếu:

\(\begin{array}{l} \widehat {A’} = \widehat A;\,\,\,\,\widehat {B’} = \widehat B;\,\,\,\,\widehat {C’} = \widehat C;\\ \frac{{A’B’}}{{AB}} = \frac{{A’C’}}{{AC}} = \frac{{B’C’}}{{BC}}. \end{array}\)

Kí hiệu: \(\Delta A’B’C’ \sim \Delta ABC\) .

Tỉ số các cạnh tương ứng là \(\frac{{A’B’}}{{AB}} = \frac{{A’C’}}{{AC}} = \frac{{B’C’}}{{BC}} = k\) gọi là tỉ số đồng dạng.

Lưu ý: Khi viết kí hiều đồng dạng ta viết theo thứ tự các cặp đỉnh tương ứng.

Một số tính chất:

Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó.

Nếu \(\Delta A’B’C’\sim\Delta ABC\) thì \(\Delta ABC\sim\Delta A’B’C’\).

Nếu \(\Delta A”B”C”\sim\Delta A’B’C’\) và \(\Delta A”B”C”\sim\Delta ABC\) thì \(\Delta ABC\sim\Delta A’B’C’\).

2. Định lí

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 26 27 28 trang 72 sgk toán 8 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 8 kèm bài giải chi tiết bài 26 27 28 trang 72 sgk toán 8 tập 2 của Bài §4. Hai tam giác đồng dạng trong Chương III – Tam giác đồng dạng cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72
Giải bài 26 27 28 trang 72 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài 26 trang 72 sgk Toán 8 tập 2

Cho tam giác \(ABC\) vẽ tam giác \(A’B’C’\) đồng dạng với tam giác \(ABC\) theo tỉ số đồng dạng là \(k = \dfrac{2}{3}\)

Bài giải:

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72

Trên cạnh \(AB\) lấy điểm \(M\) sao cho \(AM= \dfrac{2}{3}AB.\)

Từ \(M\) kẻ đường song song với \(BC\) cắt \(AC\) tại \(N\).

Ta có \(∆AMN\) ∽ \(∆ABC\) theo tỉ số đồng dạng \(k=\dfrac{2}{3}\)

♦ Dựng \(∆A’B’C’ = ∆AMN\) (theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

– Dựng tia \(A’x\), trên tia \(A’x\) lấy \(B’\) sao cho \(A’B’ = AM\)

– Dựng cung tròn tâm \(A’\) bán kính \(AN\) và cung tròn tâm \(B’\) bán kính \(MN\), hai cung tròn cắt nhau tại \(C’\)

– Nối \(A’C’, B’C’\) ta được tam giác \(A’B’C’\) phải dựng.

Mà \(∆AMN\) ∽ \(∆ABC\) theo tỉ số đồng dạng \(k=\dfrac{2}{3}\) nên \(∆A’B’C’\) ∽ \(∆ABC\) theo tỉ số đồng dạng \(k=\dfrac{2}{3}\).

2. Giải bài 27 trang 72 sgk Toán 8 tập 2

Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với $AM= \frac{1}{2}.MB$. Kẻ các tia song song với AC, BC chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dạng, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Bài giải:

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72

a) Trong tam giác ABC có:

MN // BC (gt) ⇒ ∆AMN ∽ ∆ABC (định lí) (1)

ML // AC (gt) ⇒ ∆MBL ∽ ∆ABC (định lí) (2)

Từ (1) (2) ⇒ ∆AMN ∽ ∆MLB (tính chất)

b) Ta có:

∆AMN ∽ ∆ABC ⇒ \(\widehat{AMN} = \widehat{ABC}; \widehat{ANM} = \widehat{ACB}\)

và tỉ số đồng dạng: \(k_1=\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}\)

∆MBL ∽ ∆ABC ⇒ \(\widehat{MBL} = \widehat{BAC},\widehat{MLB}= \widehat{ACB}\)

và tỉ số đồng dạng: \(k_2=\frac{MB}{AB} = \frac{2}{3}\)

∆AMN ∽ ∆MLB có:

\(\widehat{MAN} = \widehat{BML}, \widehat{AMN} = \widehat{MBL}, \widehat{ANM} = \widehat{MLB}\)

và tỉ số đồng dạng: \(k_3=\frac{AM}{MB}= \frac{1}{2}\)

3. Giải bài 28 trang 72 sgk Toán 8 tập 2

\(∆A’B’C’\) ∽ \(∆ABC\) theo tỉ số đồng dạng \(k= \dfrac{3}{5}\).

a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.

b) Cho biết chu vi của hai tam giác trên là \(40\) dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Bài giải:

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72

a) \(∆A’B’C’\) ∽ \(∆ABC\) theo tỉ số đồng dạng \(k= \dfrac{3}{5}\) (gt)

\( \Rightarrow \dfrac{A’B’}{AB} = \dfrac{B’C’}{BC} = \dfrac{C’A’}{CA} = \dfrac{3}{5}\) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{{A’B’}}{{AB}} = \dfrac{{B’C’}}{{BC}} = \dfrac{{C’A’}}{{CA}}\)\(\,= \dfrac{A’B’+B’C’+C’A’}{AB+BC+CA}\)\(\,= \dfrac{C_{A’B’C’}}{C_{ABC}}= \dfrac{3}{5}\)

Vậy tỉ số chu vi của \(∆A’B’C’\) và \(∆ABC\) là \(\dfrac{3}{5}\).

b) Vì \(\dfrac{C_{A’B’C’}}{C_{ABC}}= \dfrac{3}{5}\) mà \(C_{ABC}- C_{A’B’C’} = 40\,dm\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\( \dfrac{C_{ABC}}{5}= \dfrac{C_{A’B’C’}}{3} \)\(\,=\dfrac{{{C_{ABC}} – {C_{A’B’C’}}}}{{5 – 3}}\)\(\,= \dfrac{40}{2}= 20\)

\( \Rightarrow C_{ABC}= 5.20=100\, dm\)

\(C_{A’B’C’}= 20.3=60\, dm\)

Bài trước:

  • Giải bài 23 24 25 trang 71 72 sgk Toán 8 tập 2

Bài tiếp theo:

  • Giải bài 29 30 31 trang 74 75 sgk Toán 8 tập 2

Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài 26 27 28 trang 72 sgk toán 8 tập 2!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“

183 lượt xem

Bài 27 trang 72 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài 27 Trang 72 SGK Toán 8 - Tập 2

Bài 27 (SGK trang 72): Từ điểm M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với 

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72
, kẻ các tia song song với AC và BC, chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.

a. Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b. Đối với mỗi cặp tam giác đồng dạng, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Hướng dẫn giải

- Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72
(áp dụng tính chất hai tam giác đồng dạng)

b. Xét tam giác AMN và tam giác ABC có:

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72
 chung

Tỉ số đồng dạng:

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72

Xét tam giác MBL và tam giác ABC có:

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72
 chung

Tỉ số đồng dạng:

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72

Xét tam giác AMN và tam giác MBL có:

Tỉ số đồng dạng:

Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72

-------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết bài tập Toán 8 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 3: Tam giác đồng dạng Toán 8 Tập 2. Với lời giải hướng dẫn chi tiết các bạn có thể so sánh kết quả của mình từ đó nắm chắc kiến thức Toán lớp 8. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé!

Cập nhật: 09/02/2021

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 72