Số nghiệm của phương trình x 2 căn x 3 1 căn x 3

Vui lòng đảm bảo rằng mật khẩu của bạn có ít nhất 8 ký tự và chứa mỗi ký tự sau:

  • số
  • chữ cái
  • ký tự đặc biệt: @$#!%*?&

Hai phương trình được gọi là tương đương khi

Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình \({x^2} - 4 = 0\)?

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Chọn cặp phương trình không tương đương trong các cặp phương trình sau:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Tập nghiệm của phương trình $\sqrt {{x^2} - 2x}  = \sqrt {2x - {x^2}} $ là:

Phương trình \(x + \sqrt {x - 1}  = \sqrt {1 - x} \) có bao nhiêu nghiệm?

Phương trình $\sqrt { - {x^2} + 6x - 9}  + {x^3} = 27$ có bao nhiêu nghiệm?

Hai phương trình được gọi là tương đương khi

Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình \({x^2} - 4 = 0\)?

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Chọn cặp phương trình không tương đương trong các cặp phương trình sau:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Tập nghiệm của phương trình $\sqrt {{x^2} - 2x}  = \sqrt {2x - {x^2}} $ là:

Phương trình \(x + \sqrt {x - 1}  = \sqrt {1 - x} \) có bao nhiêu nghiệm?

Phương trình $\sqrt { - {x^2} + 6x - 9}  + {x^3} = 27$ có bao nhiêu nghiệm?

Số nghiệm của phương trình $\frac{x}{2\sqrt{x-3}}=\frac{1}{\sqrt{x-3}}$ là

Số nghiệm của phương trình x 2 căn x 3 1 căn x 3

A.

Số nghiệm của phương trình x 2 căn x 3 1 căn x 3

B.

Số nghiệm của phương trình x 2 căn x 3 1 căn x 3

C.

Số nghiệm của phương trình x 2 căn x 3 1 căn x 3

D.

Số nghiệm của phương trình x 2 căn x 3 1 căn x 3

\(x^2+3x+1=\left(x+3\right)\sqrt{x^2+1}\)

\(\Rightarrow x^2+3x+1-x\sqrt{x^2+1}-3\sqrt{x^2+1}=0\)

\(\Rightarrow\sqrt{x^2+1}\left(\sqrt{x^2+1}-3\right)-x\left(\sqrt{x^2+1}-3\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{x^2+1}-3\right)\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=0\)

Xét \(\sqrt{x^2+1}-3=0\)

\(\Rightarrow x^2+1=9\)

\(\Rightarrow x=\pm2\sqrt{2}\)

Xét \(\sqrt{x^2+1}-x=0\)

\(\Rightarrow x^2+1=x^2\)

\(\Rightarrow1=0\) ( vô lí )

Vậy nghiệm của pt là \(x=\pm2\sqrt{2}\)

Tìm số nghiệm của phương trình \({{2}^{\frac{1}{x}}}+{{2}^{\sqrt{x}}}=3\)


A.

B.

C.

D.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Số nghiệm của phương trình x 2 căn x 3 1 căn x 3