Bài 94 trang 46 sách giáo khoa toán lớp 6 năm 2024

Bài 94 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

96. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

\(\frac{6}{5}\) , \(\frac{7}{3}\) , \(\frac{-16}{11}\);

Hướng dẫn giải:

\(1\tfrac{1}{5}\) ; \(2\tfrac{1}{3}\) ; \(-1\tfrac{5}{11}\) .


Bài 95 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

95. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

\(5\tfrac{1}{7}\) , \(6\tfrac{3}{4}\) , \(-1\tfrac{12}{13}\) .

Hướng dẫn giải.

\(\frac{36}{7}\) , \(\frac{27}{4}\) , \(-\frac{25}{13}\) .


Bài 96 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

96. So sánh các phân số:

\(\frac{22}{7}\) và \(\frac{34}{11}\) .

Hướng dẫn giải.

Ta có \(\frac{22}{7}=3\tfrac{1}{7}\) ; \(\frac{34}{11}=3\tfrac{1}{11}\).

Vì hai số có cùng phần nguyên và \(\frac{1}{7}>\frac{1}{11}\) nên

\(3\frac{1}{7}>3\frac{1}{11}\) hay \(\frac{22}{7}>\frac{34}{11}\) .


Bài 97 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

97. Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).

3dm , 85cm , 52mm.

Hương dẫn giải.

3dm = \(\frac{3}{10}\) m hay 0,3m.

85cm = \(\frac{85}{100}\) m hay 0,85m.

52mm = \(\frac{52}{1000}\) m hay 0,052m.

Giaibaitap.me

Hướng dẫn giải Bài §13. Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Hỗn số

Người ta viết gọn tổng 3 + \(\frac{2}{5}\) của số dương 3 và phân số dương \(\frac{2}{5}\) dưới dạng

\(3\tfrac{2}{5}\) ( tức là bỏ đi dấu cộng) và gọi \(3\tfrac{2}{5}\) là một hỗn số.

Số đối \(-3\tfrac{2}{5}=-\left ( 3+\frac{2}{5} \right )\) cũng là một hỗn số.

Tổng quát khi ta viết gọn tổng của một số nguyên dương và phân số dương bằng cách bỏ dấu cộng xen giữa chúng thì được gọi là một hỗn số.

Số đối của hỗn số này cũng được gọi là một hỗn số.

Như vậy, một hỗn số gồm hai phần: phần nguyên và phần phân số.

Lưu ý:Muốn đổi một phân số dương có tử lớn hơn mẫu thành một hỗn số ta chia tử cho mẫu. Thương tìm được chính là phần nguyên, phần phân số có tử là số dư còn mẫu là mẫu số của phân số đã cho.

2. Phân số thập phân. Số thập phân.

Định nghĩa phân số thập phân:

Phân số thập phân là phân số có mẫu là một lũy thừa của 10.

Các phân số thập phân có thể viết dưới dạng số thập phân.

Số thập phân gồm hai phần:

– Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

– Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

Số chữ số thập phân bằng đúng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

3. Phần trăm

Phân số có mẫu là 100 được viết dưới dạng phần trăm, tức là dạng gồm tử số của phân số đã cho kèm theo kí hiệu %.

Ví dụ: \(\frac{3}{{100}} = 3\% ;\,\,\frac{{107}}{{100}} = 107\% \)

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 44 sgk Toán 6 tập 2

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số: \(\displaystyle {{17} \over 4};\,\,{{21} \over 5}\)

Trả lời:

Bài 94 trang 46 sách giáo khoa toán lớp 6 năm 2024


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 45 sgk Toán 6 tập 2

Viết các hỗn số dưới dạng phân số: \(\displaystyle 2{4 \over 7};\,\,\,\,\,\,\,\,\,4{3 \over 5}\)

Trả lời:

Ta có:

\( \displaystyle 2{4 \over 7} = {{2.7 + 4} \over 7} = {{18} \over 7}\)

\( \displaystyle 4{3 \over 5} = {{4.5 + 3} \over 5} = {{23} \over 5}\)


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 45 sgk Toán 6 tập 2

Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân:

\(\dfrac{{27}}{{100}};\,\,\,\dfrac{{ – 13}}{{1000}};\,\,\dfrac{{261}}{{100000}}\)

Trả lời:

Ta có:

\(\dfrac{{27}}{{100}} = 0,27;\,\,\,\dfrac{{ – 13}}{{1000}} = – 0,13;\) \(\dfrac{{261}}{{100000}} = 0,00261\)


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 45 sgk Toán 6 tập 2

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân:

\(1,21\,\,;\,\,0,07\,\,;\,\, – 2,013\)

Trả lời:

Ta có:

\(1,21 = \dfrac{{121}}{{100}}\,\,;\,\,0,07 = \dfrac{7}{{100}};\)\( – 2,013 = \dfrac{{ – 2013}}{{1000}}\)


5. Trả lời câu hỏi 5 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu %: 6,3 = …; 0,34 = …

Trả lời:

Ta có:

\(\displaystyle 6,3 = {{63} \over {10}} = {{630} \over {100}} = 630\% \)

\(\displaystyle 0,34 = {{34} \over {100}} = 34\% \)

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập 2 của bài §13 Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Bài 94 trang 46 sách giáo khoa toán lớp 6 năm 2024
Giải bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập 2


1. Giải bài 94 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

\(\frac{6}{5}\) , \(\frac{7}{3}\) , \(\frac{-16}{11}\);

Bài giải:

\(1\tfrac{1}{5}\) ; \(2\tfrac{1}{3}\) ; \(-1\tfrac{5}{11}\) .


2. Giải bài 95 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

\(5\tfrac{1}{7}\) , \(6\tfrac{3}{4}\) , \(-1\tfrac{12}{13}\) .

Bài giải:

Ta có:

\(\frac{36}{7}\) , \(\frac{27}{4}\) , \(-\frac{25}{13}\) .


3. Giải bài 96 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

So sánh các phân số:

\(\frac{22}{7}\) và \(\frac{34}{11}\) .

Bài giải:

Ta có : \(\frac{22}{7}=3\tfrac{1}{7}\) ; \(\frac{34}{11}=3\tfrac{1}{11}\).

Vì hai số có cùng phần nguyên và \(\frac{1}{7}>\frac{1}{11}\) nên

\(3\frac{1}{7}>3\frac{1}{11}\) hay \(\frac{22}{7}>\frac{34}{11}\) .


4. Giải bài 97 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).

$3dm , 85cm , 52mm.$

Bài giải:

Ta có:

$3dm =$ \(\frac{3}{10}\) m hay $0,3m.$

$85cm =$ \(\frac{85}{100}\) m hay $0,85m.$

$52mm =$ \(\frac{52}{1000}\) m hay $0,052m.$


5. Giải bài 98 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Dùng phần trăm với kí hiệu % để viết các số phần trăm trong các câu sau đây :

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục THCS, xã Bình Minh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu:

– Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt chín mươi mốt phần trăm. Có ít nhất tám mươi hai phần trăm số trẻ ở độ tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học;

– Huy động chín mươi sáu phần trăm học sinh tốt nghiệp Tiểu học hàng năm vào lớp 6 THCS phổ thông và THCS bổ túc;

– Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm từ chín mươi tư phần trăm trở lên.

Bài giải:

– Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt chín mươi mốt phần trăm viết là: $91$% ;

– Có ít nhất tám mươi hai phần trăm số trẻ ở độ tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học viết là: $82$% ;

– Huy động chín mươi sáu phần trăm học sinh tốt nghiệp Tiểu học hàng năm vào lớp 6 THCS phổ thông và THCS bổ túc viết là : $96$% ;

– Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm từ chín mươi tư phần trăm trở lên viết là: $94$%.


Bài trước:

 • Luyện tập: Giải bài 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2

Bài tiếp theo:

 • Luyện tập: Giải bài 99 100 101 102 103 104 105 trang 47 sgk Toán 6 tập 2

Xem thêm:

 • Các bài toán 6 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 6
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 6
 • Để học tốt môn GDCD lớp 6

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 94 95 96 97 98 trang 46 sgk toán 6 tập 2!