Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với hno3 năm 2024

Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với hno3 năm 2024

Chủ đề 4: Bˆi to‡n kim loại t‡c dụng HNO3.

+ Chœ ý: Với c‡c bˆi to‡n c— Al Ð Zn Ð Mg thường sẽ c— NH4NO3

+ Cần đặc biệt để ý tới số mol electron nhường nhận.

+ Những phương tr“nh quan trọng cần nhớ (thuộc l˜ng).

(1).

-

+¾¾® + +

3 3 2 2

2HNO e NO NO H O

(2).

-

+¾¾® + +

3 3 2

4HNO 3e 3NO NO 2H O

(3).

-

+¾¾® + +

3 3 2 2

10HNO 8e 8NO N O 5H O

(4).

-

+¾¾® + +

3 3 4 3 2

10HNO 8e 8NO NH NO 3H O

(5).

-

+¾¾® + +

3 3 2 2

12HNO 10e 10NO N 6H O

Từ c‡c phương tr“nh tr•n c‡c bạn c— thể hiểu r› điều t™i n—i ở phẩn đầu về qu‡ tr“nh

đổi electron lấy điện t’ch ‰m (anion) kh‡c. Ở đ‰y ch’nh lˆ qu‡ tr“nh đổi electron lấy

NO3

- của kim loại. C‡c bạn theo d›i những v’ dụ sau đ‰y:

V’ dụ 1: Cho 24 gam Mg t‡c dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HNO3.Sau

phản ứng thu được hỗn hợp kh’ X gồm c‡c kh’ N2; N2O c— số mol bằng nhau vˆ

bằng 0,1mol. T“m gi‡ trị a.

A.2,8 B. 1,6 C. 2,54 D. 2,45

Định hướng tư duy giải

Ta c— ngay:

n

ì¾¾¾¾® \=

ï

\=í¾¾¾® \=

ï

î

3 2

BTNT.Mg

Mg(NO )

Mg BTE

e

n 1(mol)

1(mol)

n 2(mol)

\=

ì- -

ï

¾¾® ¾¾¾® \= \=

í\=

ï

î

2

4 3

2

NBTE

NH NO

N O

n 0,1 2 0,1.10 0,1.8

n 0,025

n 0,1 8

¾¾¾¾® \=å

3

BTNT.N

HNO 3 2 4 3 2 2

n N(Mg(NO ) ; NH NO ; N O; N )

¾¾® \= + + + \=

3

HNO

n 1.2 0,025.2 0,1.2 0,1.2 2,45(mol)

V’ dụ 2: H˜a tan hết 20,5 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3 thu

được 4,48 l’t hỗn hợp kh’ X gồm NO2, NO, N2O, N2 ở đktc, kh™ng c˜n sản phẩm

khử nˆo kh‡c, trong đ— NO2 vˆ N2 c— c•ng số mol. Tỷ khối hơi của X so với H2 lˆ

18,5. Khối lượng muối thu được khi c™ cạn dung dịch sau phản ứng lˆ:

  1. 88,7 gam B. 119,7 gam C. 144,5 gam D. 55,7 gam

Tr’ch đề thi thử Chuy•n KHTN Ð Hˆ Nội Ð 2016

Định hướng tư duy giải

V“

ta tưởng tượng như nhấc 1 O trong NO2 rồi lắp vˆo N2 như vậy X sẽ

chỉ c— hai kh’ lˆ NO vˆ N2O. Khi đ— :

BTE

X e

2

NO : 0,1(mol)

n 0,2 n n 0,1.3 0,1.8 1,1(mol)

N O : 0,1(mol)

ì

\=¾¾¾® \= \= + \=

í

î-

3

trong muèi

NO

Kim loại cong với HNO3 ra gì?

Phương trình phản ứng: Kim loại + HNO3 đặc → muối nitrat + NO + H2O (nhiệt độ) Kim loại + HNO3 loãng → muối nitrat + NO + H2O. Kim loại + HNO3 loãng lạnh → muối nitrat + H2.nullAxit nitric (HNO3): Cấu tạo phân tử, tính chất, cách điều chế và ứng dụngmonkey.edu.vn › ba-me-can-biet › giao-duc › kien-thuc-co-ban › axit-nitricnull

Khi nào kim loại tác dụng với HNO3 ra nó?

- HNO3 phản ứng với hầu hết các kim loại trừ Au và Pt → muối nitrat + H2O và sản phẩm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3). - Thông thường : HNO3 loãng → NO , HNO3 đặc → NO2 . - Với các kim loại có tính khử mạnh : Mg, Al, Zn,… HNO3 loãng có thể bị khử đến N2O, N2, NH4NO3.nullBài tập kim loại tác dụng với HNO3 và cách giải - VietJackwww.vietjack.com › Lớp 11 › Chuyên đề Hóa 11null

Kim loại tác dụng với HNO3 đặc nguội ra gì?

Lời giải chi tiết: Kim loại tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội là Mg, Cu, Ag, Zn, Ca.nullMg, Al, Cu, Ag, Fe, Au, Zn, Ca. Số kim loại tác dụng ... - Loigiaihay.comloigiaihay.com › cau-hoi-126389null

Cụ tác dụng với HNO3 tạo ra khi gì?

Phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng xảy ra như sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O.nullPhản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng xảy ra như saumoon.vn › hoi-dap › phan-ung-giua-cu-voi-dung-dich-hno3-dac-nong-xa...null