Điểm chung của các mạng lưới là gì

Em hãy kể một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ

❮ Bài trước Bài sau ❯

Mạng lưới nội chất có đặc điểm chung là:


Câu 72285 Thông hiểu

Mạng lưới nội chất có đặc điểm chung là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tế bào nhân thực - Các bào quan có màng đơn --- Xem chi tiết
...