false orgasm là gì - Nghĩa của từ false orgasm

false orgasm có nghĩa là

Một cơn cực khoái giả xảy ra khi một người đàn ông hoặc một người phụ nữ có cảm giác hắt hơi nhưng không thể để làm điều đó, vì vậy họ tạo ra một khuôn mặt trông giống như họ đang đạt cực khoái.

Thí dụ

Bob đã cố gắng để hắt hơi, nhưng anh ta không thể khiến anh ta đạt cực khoái sai.