Hướng dẫn can python replace vba? - python có thể thay thế vba không?

Hướng dẫn can python replace vba? - python có thể thay thế vba không?

 • Chuyên mục:
 • Excel VBA∙Thủ thuật Excel∙VBA

Phương thức thay thế (Replace) là một phương thức khá hữu ích trong VBA khi chúng ta muốn xử lý dữ liệu từ 1 nguồn khác đưa vào bảng tính, hoặc trường hợp khi chúng ta thay đổi 1 nội dung đã có sẵn mà có liên quan tới các bảng khác, sheet khác trong Excel.

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng phương thức này trong VBA:

 • 1. Tìm hiểu thông qua việc Record Macro thao tác Replace
 • 2. Ứng dụng Replace trong một số trường hợp
 • Kết luận

1. Tìm hiểu thông qua việc Record Macro thao tác Replace

2. Ứng dụng Replace trong một số trường hợp

Hướng dẫn can python replace vba? - python có thể thay thế vba không?

Kết luận

Hướng dẫn can python replace vba? - python có thể thay thế vba không?

Thao tác thay thế (Replace) trong Excel được thực hiện với nút lệnh Find & Select / Replace hoặc phím tắt Ctrl + H

 • Mở cửa sổ Replace chúng ta sẽ thấy giao diện như sau:
 • Thử ghi lại câu lệnh Macro cho trường hợp thay thế tên “Long” thành “Tuấn” như sau:
 • Find what = Long

Replace with = Tuấn

Bấm chọn Replace All

 • Chúng ta thu được câu lệnh như sau: : là vùng mà chúng ta sẽ thực hiện việc Replace. Nếu không nói rõ vùng nào mà chỉ dùng Cells thì sẽ coi như toàn bộ các Cell trong Sheet đó
 • Trong câu lệnh trên chúng ta chú ý vào những mục sau::= là đối tượng bị thay thế
 • Cells : là vùng mà chúng ta sẽ thực hiện việc Replace. Nếu không nói rõ vùng nào mà chỉ dùng Cells thì sẽ coi như toàn bộ các Cell trong Sheet đó:= là đối tượng sẽ dùng để thay thế (kết quả sau khi thay)

Replace What:= là đối tượng bị thay thế

 • Replacement:= là đối tượng sẽ dùng để thay thế (kết quả sau khi thay)
 • Lưu ý:

2. Ứng dụng Replace trong một số trường hợp

Kết luận

Hướng dẫn can python replace vba? - python có thể thay thế vba không?

Thao tác thay thế (Replace) trong Excel được thực hiện với nút lệnh Find & Select / Replace hoặc phím tắt Ctrl + H

Mở cửa sổ Replace chúng ta sẽ thấy giao diện như sau:

Thử ghi lại câu lệnh Macro cho trường hợp thay thế tên “Long” thành “Tuấn” như sau:

Find what = Long

Hướng dẫn can python replace vba? - python có thể thay thế vba không?

Mở cửa sổ Replace chúng ta sẽ thấy giao diện như sau:

Kết luận

 • Thao tác thay thế (Replace) trong Excel được thực hiện với nút lệnh Find & Select / Replace hoặc phím tắt Ctrl + H
 • Mở cửa sổ Replace chúng ta sẽ thấy giao diện như sau:

Thử ghi lại câu lệnh Macro cho trường hợp thay thế tên “Long” thành “Tuấn” như sau:

Find what = Long


Replace with = Tuấn

Bấm chọn Replace All· ·

Chúng ta thu được câu lệnh như sau:

 • Trong câu lệnh trên chúng ta chú ý vào những mục sau:
 • Cells : là vùng mà chúng ta sẽ thực hiện việc Replace. Nếu không nói rõ vùng nào mà chỉ dùng Cells thì sẽ coi như toàn bộ các Cell trong Sheet đó
 • Replace What:= là đối tượng bị thay thế
 • Replacement:= là đối tượng sẽ dùng để thay thế (kết quả sau khi thay)