Hướng dẫn how do you trim a text file in python? - làm cách nào để bạn cắt một tệp văn bản trong python?

Tôi đã có một tệp văn bản trông như thế này

firstname:lastname:123456789
somename:somelastname:12312456456
...

Tôi muốn đặt từng tên, tên cuối cùng và ID vào biến riêng của nó.

Đây là cách tôi làm cho nó cho đến nay.

with open("somefile.txt", 'r') as a:
  phonebook = a.readlines()

l = 0
while (len(phonebook) < l+1):
  firstname = 
  lastname =
  number =

  l++

Và bị mắc kẹt trên phần cắt tỉa.

Hỏi ngày 26 tháng 9 năm 2015 lúc 14:02Sep 26, 2015 at 14:02

Hướng dẫn how do you trim a text file in python? - làm cách nào để bạn cắt một tệp văn bản trong python?

Chỉ cần lưu trữ dữ liệu trong một danh sách, một người phụ cho mỗi dòng chia thành tên Firat, họ và ID.

with open("somefile.txt", 'r') as f:
  data = [line.strip().split(":") for line in f]

Bạn cũng có thể sử dụng một dict Như của bạn lặp lại:

with open("somefile.txt", 'r') as f:
  for line in f:
    fn, ln , _id = line.strip().split(":")

Đã trả lời ngày 26 tháng 9 năm 2015 lúc 14:10Sep 26, 2015 at 14:10

Hướng dẫn how do you trim a text file in python? - làm cách nào để bạn cắt một tệp văn bản trong python?

1

with open("somefile.txt", 'r') as a:
  for line in a:
    firstname, lastname, number = line.split(":")
    number = int(number)

Không cần lưu trữ danh bạ như một danh sách trong bộ nhớ với .readlines(). Đây sẽ là một vấn đề nếu tệp lớn như bạn sẽ sử dụng nhiều bộ nhớ. Bạn chỉ có thể lặp lại thông qua nó trực tiếp dòng. Trích xuất các biến là rất dễ dàng nhờ phương thức str.split và giải nén tple, bạn có thể tìm kiếm chúng.

Đã trả lời ngày 26 tháng 9 năm 2015 lúc 14:08Sep 26, 2015 at 14:08

Hướng dẫn how do you trim a text file in python? - làm cách nào để bạn cắt một tệp văn bản trong python?

Alex Hallalex HallAlex Hall

33,8K5 Huy hiệu vàng51 Huy hiệu bạc83 Huy hiệu Đồng5 gold badges51 silver badges83 bronze badges

Python xóa văn bản trong tệp văn bản với các ví dụ mã

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cố gắng tìm giải pháp để xóa văn bản Python trong tệp văn bản thông qua lập trình. Mã sau đây minh họa điều này.

# Delete all text in a text file
f = open("text_file.txt", "r+")
f.truncate(0)
f.close()

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một số ví dụ về các cách khác nhau để giải quyết văn bản xóa Python trong bài toán tệp văn bản.

#get list of lines.
a_file = open("sample.txt", "r") 
lines = a_file. readlines()
a_file. close()
#remove line from list
del lines[1] delete lines.
#write new contents into file
new_file = open("sample.txt", "w+") write to file without line.
for line in lines:
new_file. write(line)
new_file. close()

Chúng ta đã thấy cách giải quyết xóa văn bản Python trong tệp văn bản với các ví dụ khác nhau.

Làm thế nào để bạn xóa nội dung của một tệp văn bản trong Python?

Sử dụng tệp. cắt ngắn () để xóa nội dung tệp của tệp văn bản

 • File = Open ("Sample.txt", "R+")
 • tập tin. cắt ngắn (0)
 • tập tin. gần()

Làm thế nào để bạn xóa văn bản trong Python?

“Làm thế nào để xóa văn bản trong câu trả lời của mã Python

 • Nhập hệ điều hành.
 • hệ điều hành. Hệ thống ("Xóa") # Linux - OSX.
 • hệ điều hành. Hệ thống ("CLS") # Windows.

Làm thế nào để bạn xóa một dòng trong một tệp văn bản trong Python?

Phương pháp 1: Xóa một dòng bằng cách sử dụng một vị trí cụ thể trong phương thức này, tệp văn bản được đọc từng dòng bằng cách sử dụng readlines (). Nếu một dòng có một vị trí tương tự như vị trí bị xóa, nó không được viết trong tệp văn bản mới được tạo.26-sept-2021

Làm thế nào để bạn xóa một ký tự khỏi một tệp trong Python?

Trong Python, bạn có thể sử dụng các phương thức thay thế () và dịch () để chỉ định ký tự nào bạn muốn xóa khỏi chuỗi và trả về kết quả chuỗi được sửa đổi mới. Điều quan trọng cần nhớ là chuỗi ban đầu sẽ không bị thay đổi vì chuỗi là bất biến. Đây là cú pháp cơ bản cho phương thức thay thế ().07-mar-2022

Làm thế nào để bạn xóa dữ liệu khỏi tệp Python?

Xóa () Phương thức trong Python có thể được sử dụng để xóa các tệp và HĐH. Phương thức rmdir () có thể được sử dụng để xóa một thư mục trống. Shutil. Phương thức rmtree () có thể được sử dụng để xóa một thư mục cùng với tất cả các tệp của nó.29-Aug-2021

Làm cách nào để xóa một tệp .txt?

Di chuyển con trỏ chuột đến đầu dòng văn bản bạn muốn xóa. Nhấn và giữ nút chuột bên trái, sau đó kéo chuột sang phải cho đến khi toàn bộ dòng văn bản được tô sáng. Nhấn Backspace hoặc Xóa để xóa dòng văn bản.06-Jun-2021

Làm thế nào để bạn loại bỏ một phần của chuỗi trong Python?

Xóa một phần của chuỗi trong Python

 • Hủy bỏ một chuỗi con bằng cách thay thế nó bằng một chuỗi trống.
 • Xóa các ký tự hàng đầu và dấu vết: dải ()
 • Xóa các ký tự hàng đầu: lstrip ()
 • Xóa các ký tự dấu vết: rstrip ()
 • Xóa tiền tố: removePrefix () (Python 3.9 trở lên)
 • Xóa hậu tố: RemoveSuffix () (Python 3.9 trở lên)

Làm thế nào để bạn xóa văn bản khỏi một nhãn trong Python?

Nếu chúng ta muốn xóa một nhãn được xác định trong ứng dụng Tkinter, thì chúng ta phải sử dụng phương thức phá hủy ().19-Jun-2021

Làm thế nào để bạn xóa trong Python?

Từ khóa Del trong Python chủ yếu được sử dụng để xóa các đối tượng trong Python. Vì mọi thứ trong Python đại diện cho một đối tượng theo cách này hay cách khác, từ khóa DEL cũng có thể được sử dụng để xóa danh sách, cắt danh sách, xóa từ điển, xóa các cặp giá trị khóa khỏi từ điển, xóa các biến, vv29-tháng 4 -2020

Làm thế nào để bạn xóa một dòng duy nhất trong Python?

Xóa dòng hiện tại Một cách để xóa một dòng là chọn toàn bộ dòng và nhấn N/A, nhưng một cách hiệu quả hơn sẽ là nhấn Ctrl+L khi con trỏ ở bất cứ đâu trong dòng đó.21-JUL-2022