Hướng dẫn how to install python on mac 2022 - cách cài đặt python trên mac 2022

Lưu ý: Mặc dù JavaScript không cần thiết cho trang web này, nhưng sự tương tác của bạn với nội dung sẽ bị hạn chế. Vui lòng bật JavaScript để có kinh nghiệm đầy đủ. While JavaScript is not essential for this website, your interaction with the content will be limited. Please turn JavaScript on for the full experience.

 • Python 3.5.0b3 - ngày 5 tháng 7 năm 2015

Python 3.5.0b2 - ngày 1 tháng 6 năm 2015

 • Python 3.5.0b1 - 24 tháng 5 năm 2015
  • Python 2.7.10rc1 - ngày 11 tháng 5 năm 2015
 • Python 3.5.0A4 - ngày 20 tháng 4 năm 2015
  • Python 2.7.12RC1 - ngày 13 tháng 6 năm 2016
 • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Python 2.7.12RC1 - ngày 13 tháng 6 năm 2016
 • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Python 2.7.10rc1 - ngày 11 tháng 5 năm 2015
 • Python 3.5.0A4 - ngày 20 tháng 4 năm 2015
  • Python 2.7.12RC1 - ngày 13 tháng 6 năm 2016
 • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Python 2.7.12RC1 - ngày 13 tháng 6 năm 2016
 • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.9.14 - ngày 6 tháng 9 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.10.7 - ngày 6 tháng 9 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
 • Python 3.10.4 - 24 tháng 3 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
 • Python 3.10.4 - 24 tháng 3 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.9.12 - 23 tháng 3 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.10.3 - 16 tháng 3 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
 • Python 3.10.4 - 24 tháng 3 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.6 - ngày 2 tháng 8 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.10.4 - 24 tháng 3 năm 2022
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.9.12 - 23 tháng 3 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Python 3.10.5 - ngày 6 tháng 6 năm 2022
 • Python 3.9.13 - 17 tháng 5 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt chỉ có Intel MacOS 64 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.6.9 - ngày 2 tháng 7 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.7.3 - 25 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Python 3.5.7 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Python 2.7.16 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
 • Python 3.7.2 - 24 tháng 12 năm 2018
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
 • Python 3.4.10 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Python 3.5.7 - 18 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Mac OS x 64-bit/32 bit x86-64/i386 Trình cài đặt
 • Python 2.6.9 - 29 tháng 10 năm 2013
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.2.5 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 2.7.5 - ngày 12 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 2.7.5 - ngày 12 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
 • Python 2.7.5 - ngày 12 tháng 5 năm 2013
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.3.1 - ngày 6 tháng 4 năm 2013
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 2.7.4 - ngày 6 tháng 4 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.2 - 15 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
 • Python 2.7.5 - ngày 12 tháng 5 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 3.3.1 - ngày 6 tháng 4 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
 • Python 2.7.4 - ngày 6 tháng 4 năm 2013
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
 • Python 3.2.4 - ngày 6 tháng 4 năm 2013
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.2.3 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.2.3 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.2.3 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.2.3 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.1.5 - ngày 9 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.2.3 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Python 3.3.0 - 29 tháng 9 năm 2012
 • Python 2.6.8 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.2.3 - ngày 10 tháng 4 năm 2012
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.1.5 - ngày 9 tháng 4 năm 2012
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 2.7.3 - ngày 9 tháng 4 năm 2012
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.2.2 - ngày 3 tháng 9 năm 2011
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.2.1 - ngày 9 tháng 7 năm 2011
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 2.7.2 - 11 tháng 6 năm 2011
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.1.4 - ngày 11 tháng 6 năm 2011
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 2.6.7 - ngày 3 tháng 6 năm 2011
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 2.5.6 - 26 tháng 5 năm 2011
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.2.0 - ngày 20 tháng 2 năm 2011
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.1.3 - 27 tháng 11 năm 2010
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 2.7.1 - 27 tháng 11 năm 2010
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 2.6.6 - 24 tháng 8 năm 2010
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 2.7.0 - ngày 3 tháng 7 năm 2010
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.1.2 - 20 tháng 3 năm 2010
  • Không có tệp cho bản phát hành này.

Pre-releases

 • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X
  • Python 2.6.5 - 18 tháng 3 năm 2010
 • Python 2.5.5 - ngày 31 tháng 1 năm 2010
  • Python 2.6.4 - 26 tháng 10 năm 2009
 • Python 2.6.3 - ngày 2 tháng 10 năm 2009
  • Python 2.6.4 - 26 tháng 10 năm 2009
 • Python 3.11.0RC1 - 8 tháng 8 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0b5 - 26 tháng 7 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0b5 - 26 tháng 7 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0b5 - 26 tháng 7 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0b5 - 26 tháng 7 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0b5 - 26 tháng 7 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0b5 - 26 tháng 7 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0b4 - ngày 11 tháng 7 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0b3 - ngày 1 tháng 6 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0b2 - 31 tháng 5 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0b1 - ngày 8 tháng 5 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0a7 - ngày 5 tháng 4 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0a6 - ngày 7 tháng 3 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0a5 - ngày 3 tháng 2 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0a4 - ngày 14 tháng 1 năm 2022
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0a3 - ngày 8 tháng 12 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0a2 - ngày 5 tháng 11 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.11.0a1 - ngày 5 tháng 10 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.0RC2 - ngày 7 tháng 9 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.0RC1 - ngày 2 tháng 8 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.0b4 - ngày 10 tháng 7 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.0b3 - 17 tháng 6 năm 2021
  • Python 3.10.0b2 - 31 tháng 5 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.0b1 - ngày 3 tháng 5 năm 2021
  • Python 3.10.0b2 - 31 tháng 5 năm 2021
 • Python 3.10.0b1 - ngày 3 tháng 5 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.0a7 - ngày 5 tháng 4 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
  • Python 3.10.0b2 - 31 tháng 5 năm 2021
 • Python 3.10.0b1 - ngày 3 tháng 5 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.10.0a7 - ngày 5 tháng 4 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Universal2 macOS 64 bit
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Intel 64 bit MacOS
 • Python 3.8.8RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Intel 64 bit MacOS
 • Python 3.8.8RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Intel 64 bit MacOS
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Intel 64 bit MacOS
 • Python 3.8.8RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Intel 64 bit MacOS
 • Python 3.8.8RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Intel 64 bit MacOS
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Intel 64 bit MacOS
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Intel 64 bit MacOS
 • Python 3.8.8RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Intel 64 bit MacOS
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Tải xuống Trình cài đặt Intel 64 bit MacOS
 • Python 3.8.8RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Python 3.10.0a6 - ngày 1 tháng 3 năm 2021
 • Python 3.9.2RC1 - ngày 16 tháng 2 năm 2021
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.8.0a3 - ngày 25 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.7.3RC1 - ngày 12 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.5.7RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.5.7RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Không có tệp cho bản phát hành này.
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.5.7RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.5.7RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt MacOS 64 bit/32 bit
  • Tải xuống trình cài đặt macOS 64 bit
 • Python 3.4.10RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.5.7RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.5.7RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.5.7RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.5.7RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.5.7RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Không có tệp cho bản phát hành này.
 • Python 3.5.7RC1 - ngày 4 tháng 3 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
  • Python 3.8.0a2 - ngày 25 tháng 2 năm 2019
 • Python 2.7.16RC1 - 17 tháng 2 năm 2019
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Python 3.5.0RC4 - ngày 9 tháng 9 năm 2015
 • Python 3.5.0RC3 - ​​ngày 8 tháng 9 năm 2015
  • Python 3.5.0RC4 - ngày 9 tháng 9 năm 2015
 • Python 3.5.0RC3 - ​​ngày 8 tháng 9 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Python 3.5.0RC4 - ngày 9 tháng 9 năm 2015
  • Python 3.5.0RC3 - ​​ngày 8 tháng 9 năm 2015
 • Python 2.7.11rc1 - ngày 21 tháng 11 năm 2015
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 32-bit i386/PPC
  • Tải xuống Trình cài đặt Mac OS X 64 bit/32 bit

Làm cách nào để cài đặt Python cho Mac?

Cách cài đặt Python với trình cài đặt chính thức..
Tải xuống gói cài đặt từ trang web chính thức của Python ..
Đợi cho việc tải xuống hoàn tất.....
Sau khi cài đặt hoàn tất, trình cài đặt sẽ tự động mở thư mục cài đặt của Python trong cửa sổ Finder mới ..

Python Auto đã cài đặt trên Mac chưa?

Python được cài đặt sẵn trên Mac OS X nên dễ dàng bắt đầu sử dụng.Tuy nhiên, để tận dụng các phiên bản Python mới nhất, bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt các phiên bản mới hơn cùng với các phiên bản hệ thống. so it is easy to start using. However, to take advantage of the latest versions of Python, you will need to download and install newer versions alongside the system ones.