Hướng dẫn mongodb continuous backup - sao lưu liên tục mongodb

Hướng dẫn backup và restore Database MongoDB – Cuongquach.com | Bạn đang quản trị máy chủ MongoDB và mong muốn sao lưu dữ liệu database MongoDB để khi có sự cố phát sinh sẽ có thể khôi phục lại dữ liệu database MongoDB. Vậy làm thế nào và làm ra sao ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. | Bạn đang quản trị máy chủ MongoDB và mong muốn sao lưu dữ liệu database MongoDB để khi có sự cố phát sinh sẽ có thể khôi phục lại dữ liệu database MongoDB. Vậy làm thế nào và làm ra sao ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Hướng dẫn mongodb continuous backup - sao lưu liên tục mongodb

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác:– Kích hoạt chứng thực trên MongoDB– Cài đặt MongoDB 4 trên CentOS 7:
– Kích hoạt chứng thực trên MongoDB
– Cài đặt MongoDB 4 trên CentOS 7

Contents

 • MongoDB backup/restore như thế nào ?
 • 1. Backup (sao lưu) Cơ Sở Dữ Liệu MongoDB
 • 2. Restore (khôi phục) Cơ Sở Dữ Liệu MongoDB

Đầu tiên bạn cần lưu ý nhớ rằng MongoDB sử dụng format json và bson (binary json) để lưu trữ thông tin và dữ liệu. Json là chuẩn hỗ trợ cho con người đọc được rất dễ để export và import dữ liệu của bạn. Bạn chỉ cần sử dụng bất kì công cụ nào hỗ trợ json thậm chí là trình chỉnh sửa văn bản (text editor).MongoDB sử dụng format json và bson (binary json) để lưu trữ thông tin và dữ liệu. Json là chuẩn hỗ trợ cho con người đọc được rất dễ để export và import dữ liệu của bạn. Bạn chỉ cần sử dụng bất kì công cụ nào hỗ trợ json thậm chí là trình chỉnh sửa văn bản (text editor).

Ví dụ format Json::

{"address":[
  {"building":"1007", "street":"Park Ave"},
  {"building":"1008", "street":"New Ave"},
]}

Json khá là tiện lợi như vậy, nhưng lại thuận tiện cho việc backup (sao lưu) và khôi phục (restore). Binary JSON (bson), MongoDB sẽ lưu trữ hiển thị dữ liệu JSON document dưới chuẩn định dạng binary-encoded. Bson sẽ mở rộng kiểu mẫu dữ liệu JSON bằng cách thêm các thông tin cần thiết như loại dữ liệu, thứ tự field, hỗ trợ encoding và decoding với các ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy mà khi backup và restore thường sẽ sử dụng file ‘bson‘.Binary JSON (bson), MongoDB sẽ lưu trữ hiển thị dữ liệu JSON document dưới chuẩn định dạng binary-encoded. Bson sẽ mở rộng kiểu mẫu dữ liệu JSON bằng cách thêm các thông tin cần thiết như loại dữ liệu, thứ tự field, hỗ trợ encoding và decoding với các ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy mà khi backup và restore thường sẽ sử dụng file ‘bson‘.

Khi tiến hành khôi phục MongoDB database, nếu database collection chưa tồn tại thì MongoDB sẽ tự khởi tạo database mới rỗng và khôi phục dữ liệu cho.MongoDB database, nếu database collection chưa tồn tại thì MongoDB sẽ tự khởi tạo database mới rỗng và khôi phục dữ liệu cho.

Để backup database MongoDB ta sử dụng chương trình lệnh ‘mongodump‘ và để restore database MongoDB ta sử dụng chương trình lệnh ‘mongorestore‘.mongodump‘ và để restore database MongoDB ta sử dụng chương trình lệnh ‘mongorestore‘.

1. Backup (sao lưu) Cơ Sở Dữ Liệu MongoDB

2. Restore (khôi phục) Cơ Sở Dữ Liệu MongoDB

mongodump -d -o 
mongodump --db --out 
mongodump --host $HOST --port $PORT -u $USERNAME -p $PASSWORD -d $DB -o 

Đầu tiên bạn cần lưu ý nhớ rằng MongoDB sử dụng format json và bson (binary json) để lưu trữ thông tin và dữ liệu. Json là chuẩn hỗ trợ cho con người đọc được rất dễ để export và import dữ liệu của bạn. Bạn chỉ cần sử dụng bất kì công cụ nào hỗ trợ json thậm chí là trình chỉnh sửa văn bản (text editor).

 • Ví dụ format Json: : tên MongoDB Database
 • Json khá là tiện lợi như vậy, nhưng lại thuận tiện cho việc backup (sao lưu) và khôi phục (restore). Binary JSON (bson), MongoDB sẽ lưu trữ hiển thị dữ liệu JSON document dưới chuẩn định dạng binary-encoded. Bson sẽ mở rộng kiểu mẫu dữ liệu JSON bằng cách thêm các thông tin cần thiết như loại dữ liệu, thứ tự field, hỗ trợ encoding và decoding với các ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy mà khi backup và restore thường sẽ sử dụng file ‘bson‘. : đường dẫn thư mục sẽ chứa dữ liệu backup của MongoDB Databse.

Khi tiến hành khôi phục MongoDB database, nếu database collection chưa tồn tại thì MongoDB sẽ tự khởi tạo database mới rỗng và khôi phục dữ liệu cho.SampleCollections‘.

> show dbs;
SampleCollections 0.059GB
admin 0.000GB
config 0.000GB
local 0.000GB

Để backup database MongoDB ta sử dụng chương trình lệnh ‘mongodump‘ và để restore database MongoDB ta sử dụng chương trình lệnh ‘mongorestore‘.

# mkdir /opt/backup/mongodb/

Cú pháp:mongodump‘ để tiến hành backup database ‘SampleColletions‘ ra thư mục : /opt/backup/mongodb/

Chú thích:

-d/–db : tên MongoDB Database .json và cả .bson .

# ll /opt/backup/mongodb/SampleCollections/
total 100764
-rw-r--r-- 1 root root 39600000 Mar 21 23:44 and_sorted_test.bson
-rw-r--r-- 1 root root 147 Mar 21 23:44 and_sorted_test.metadata.json
-rw-r--r-- 1 root root 3778762 Mar 21 23:44 crunchbase_database.bson
-rw-r--r-- 1 root root 151 Mar 21 23:44 crunchbase_database.metadata.json
...

-o/–out : đường dẫn thư mục sẽ chứa dữ liệu backup của MongoDB Databse.Cơ Sở Dữ Liệu MongoDB, bạn có thể kết hợp một số thứ như :

 • Giả sử mình có database mẫu tên ‘SampleCollections‘.
 • Giờ mình tạo thư mục để chứa dữ liệu backup database MongoDB.
 • Tiếp đến ta chạy chương trình lệnh ‘mongodump‘ để tiến hành backup database ‘SampleColletions‘ ra thư mục : /opt/backup/mongodb/
 • # mongodump -d SampleCollections -o /opt/backup/mongodb/
  ..
  2019-03-21T23:44:37.736+0700 done dumping SampleCollections.mongomart_cart (1 document)
  2019-03-21T23:44:37.900+0700 done dumping SampleCollections.DBEnvyLoad_customers (100000 documents)
  2019-03-21T23:44:37.964+0700 done dumping SampleCollections.DBEnvyLoad_products (100000 documents)
  2019-03-21T23:44:39.322+0700 done dumping SampleCollections.and_sorted_test (900000 documents)

2. Restore (khôi phục) Cơ Sở Dữ Liệu MongoDB

2. Restore (khôi phục) Cơ Sở Dữ Liệu MongoDB:

mongorestore --drop -d 
mongorestore --drop --db 
mongorestore --host $HOST --port $PORT -u $USERNAME -p $PASSWORD -d $DB 

Đầu tiên bạn cần lưu ý nhớ rằng MongoDB sử dụng format json và bson (binary json) để lưu trữ thông tin và dữ liệu. Json là chuẩn hỗ trợ cho con người đọc được rất dễ để export và import dữ liệu của bạn. Bạn chỉ cần sử dụng bất kì công cụ nào hỗ trợ json thậm chí là trình chỉnh sửa văn bản (text editor).:

 • Ví dụ format Json: : option này sẽ yêu cầu MongDB xoá database mà bạn chuẩn bị restore trước rồi mới khôi phục lại.
 • Json khá là tiện lợi như vậy, nhưng lại thuận tiện cho việc backup (sao lưu) và khôi phục (restore). Binary JSON (bson), MongoDB sẽ lưu trữ hiển thị dữ liệu JSON document dưới chuẩn định dạng binary-encoded. Bson sẽ mở rộng kiểu mẫu dữ liệu JSON bằng cách thêm các thông tin cần thiết như loại dữ liệu, thứ tự field, hỗ trợ encoding và decoding với các ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy mà khi backup và restore thường sẽ sử dụng file ‘bson‘. : tên MongoDB database
 • Khi tiến hành khôi phục MongoDB database, nếu database collection chưa tồn tại thì MongoDB sẽ tự khởi tạo database mới rỗng và khôi phục dữ liệu cho. : thư mục chứa dữ liệu MongoDB Database đã backup trước đó.

Để backup database MongoDB ta sử dụng chương trình lệnh ‘mongodump‘ và để restore database MongoDB ta sử dụng chương trình lệnh ‘mongorestore‘.MongoDB mà bạn đã backup trước đó thì cú phá cũng đơn giản với chương trình lệnh ‘mongorestore‘.

# mongorestore --drop -d SampleCollections /opt/backup/mongodb/SampleCollections/
...
2019-03-22T00:26:52.342+0700 finished restoring SampleCollections.DBEnvyLoad_customers (100000 documents)
2019-03-22T00:26:53.934+0700 [########................] SampleCollections.and_sorted_test 12.6MB/37.8MB (33.3%)
2019-03-22T00:26:56.934+0700 [#################.......] SampleCollections.and_sorted_test 26.9MB/37.8MB (71.3%)
2019-03-22T00:26:59.189+0700 [########################] SampleCollections.and_sorted_test 37.8MB/37.8MB (100.0%)
2019-03-22T00:26:59.189+0700 no indexes to restore
2019-03-22T00:26:59.189+0700 finished restoring SampleCollections.and_sorted_test (900000 documents)
2019-03-22T00:26:59.190+0700 done

Cú pháp:

Chú thích:: https://cuongquach.com/