Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

Mục lục

  • Giới thiệu
  • Cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04
    • Cài đặt PHP 8.0
    • Cài đặt các phiên bản mở rộng của PHP 8.0
  • Tổng kết

Giới thiệu

Cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04

Cài đặt PHP 8.0

Cài đặt các phiên bản mở rộng của PHP 8.0

Tổng kết

Cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04

Cài đặt PHP 8.0

Cài đặt các phiên bản mở rộng của PHP 8.0

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Tổng kết

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được sử dụng rộng rãi nhất. Nhiều CMS và framework phổ biến như WordPress, Magento và Laravel đều được viết bằng PHP.

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0

PHP 8.0 là phiên bản chính mới nhất của ngôn ngữ PHP. Nó giới thiệu một số thay đổi đột phá, cải tiến hiệu suất và rất nhiều tính năng mới.

sudo systemctl restart apache2

Tại thời điểm viết bài, kho lưu trữ Ubuntu 20.04 mặc định bao gồm phiên bản PHP 7.4. Do đó chúng tôi sẽ cài đặt PHP từ kho lưu trữ PPA ondrej/php để tiến hành cài đặt PHP 8. Trước khi nâng cấp lên hoặc cài đặt PHP 8, bạn hãy đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn có thể hoạt động và hỗ trợ trên phiên bản PHP này.

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04 và sử dụng máy chủ web là Apache để thử nghiệm.

sudo apt update
sudo apt install php8.0-fpm libapache2-mod-fcgid

Ondrej Sury là một nhà phát triển Debian và ông duy trì một kho lưu trữ bao gồm nhiều phiên bản PHP khác nhau trong nó. Để cài đặt gói lưu trữ này, bạn hãy chạy câu lệnh bên dưới với người dùng root hoặc người dùng có đặc quyền sudo.

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.0-fpm
sudo systemctl restart apache2

Cài đặt các phiên bản mở rộng của PHP 8.0

Tổng kết

sudo apt install php8.0-xml php8.0-soap php8.0-sqlite3 php8.0-redis php8.0-mysql php8.0-imagick php8.0-curl php8.0-bcmath php8.0-gd php8.0-mbstring

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được sử dụng rộng rãi nhất. Nhiều CMS và framework phổ biến như WordPress, Magento và Laravel đều được viết bằng PHP.

PHP 8.0 là phiên bản chính mới nhất của ngôn ngữ PHP. Nó giới thiệu một số thay đổi đột phá, cải tiến hiệu suất và rất nhiều tính năng mới.

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

Tổng kết

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được sử dụng rộng rãi nhất. Nhiều CMS và framework phổ biến như WordPress, Magento và Laravel đều được viết bằng PHP.

PHP 8.0 là phiên bản chính mới nhất của ngôn ngữ PHP. Nó giới thiệu một số thay đổi đột phá, cải tiến hiệu suất và rất nhiều tính năng mới.

Tại thời điểm viết bài, kho lưu trữ Ubuntu 20.04 mặc định bao gồm phiên bản PHP 7.4. Do đó chúng tôi sẽ cài đặt PHP từ kho lưu trữ PPA ondrej/php để tiến hành cài đặt PHP 8. Trước khi nâng cấp lên hoặc cài đặt PHP 8, bạn hãy đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn có thể hoạt động và hỗ trợ trên phiên bản PHP này.

BÀi VIếT NÀY CHẤN TUYSI Sẽ HướNG DẫN Tại thời Điểm Viết Bài Chún tôm sẽ cài đặt php từ kho lưu trữ ppa ondrej / php. Trước khi n là

Bật kho lưu trữ php

Để Kích Hoạt Kho lưu Trữ, HÃy Chạy:

# sudo apt install software-properties-common

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

# sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí
Sau khi bạn ppa Được Kích Hoạt, bạn Có Thể Cài Đặt Php 8.

CÀi ĐặT Php 8.0 VớI Apache

Nếu Đang Sử dụng Apache làoer Web Server, bạn Có Thể Chạy Php Dưới Dạng Mô

CÀi ĐặT PHP dưới dạng Mô

CÀi ĐặT PHP lÀm Mô-Đun Apache là Một Công Việc Đơn Giản:

# sudo apt update

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

# sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí
Sau Khim Các Các

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
0

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

Đêu

Php-fpm là một trình quản lý QUy trình fastcgi Cho PHP. Chạy lệnh Sau đó

# sudo apt update

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
2

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí
Theo mặc Đêm, php-fpm không được bật trong apache. Để Kích Hoạt Nó, HÃy Chạy:

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
3

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
4

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí
Để Kích Hoạt Các họ Đổi, Hãy Khởi Động Lại Apache:

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
5

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

CÀi ĐặT PHP 8.0 VớI nginx

Nginx Không Có Hỗ Trợ Tích HợP Để Xử Lý Các TệP Php. Chún tôm sẽ sử dụng php-fpm Để xử Lý Các tệp Php. Chạy Các lệNH Sau Đêm Cài ĐặT Php Và PHP FPM:

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
6

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
7

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí
Sau Khi lọc Để kiểm tra trạng tháia của dịch vụ, hãy chạy:

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
8

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
9

Bây Giờ Bạn Có Thể ChỉNH Sửa Khối Nginx Máy chủ Và thênm Các

sudo systemctl restart apache2
0

Đừng quênn khởi Động lại dịch vụ nginx Để

sudo systemctl restart apache2
1

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

CÀi ĐặT PHầN Mở RộNG PHP

Phần mở rộng php là cac thư Viện được biên dịch để mở rộng chức năng cốt lõi của php. Các tiện não

sudo systemctl restart apache2
2

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí
Ví dụ: để cài đặt phần mở rộng mysql và gd, bạn sẽ chạy lệnh Sau

sudo systemctl restart apache2
3

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí
Sau Khich

Thử nghiệm xử lý php

Để kiểm tra xem máiy chủ web của web um uminfo.php bên trong thư mục /var/www/html với mã sau: http://your_server_ip/info.php Bạn sẽ thấy thông tin về cấu hình PHP của mình tương tự như sau:

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí
Dẫn nguồn: linuxize.com

Tiếng Anh: Cách cài đặt Php 8 trên Ubuntu 20.04

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được sử dụng rộng rãi nhất. Nhiều CMS và khung phổ biến như WordPress, Magento và Laravel được viết bằng PHP. PHP 8.0 là bản phát hành chính mới nhất của ngôn ngữ PHP. Nó giới thiệu một số thay đổi phá vỡ, cải tiến hiệu suất và rất nhiều & nbsp; các tính năng mới & nbsp; chẳng hạn như đối số được đặt tên, trình biên dịch JIT, loại công đoàn, biểu thức khớp, v.v. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Php 8 trên Ubuntu 20.04 và tích hợp nó với Nginx và Apache. Tại thời điểm viết, các kho lưu trữ Ubuntu 20.04 mặc định bao gồm phiên bản Php 7.4. Chúng tôi sẽ cài đặt PHP từ kho lưu trữ PPA & NBSP; Trước khi nâng cấp lên hoặc cài đặt Php 8, hãy đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn hỗ trợ nó. Các bước tương tự áp dụng cho Ubuntu 18.04 và tất cả các phân phối dựa trên Ubuntu, bao gồm Kubuntu, Linux Mint và HĐH cơ bản. This article will show you how to install PHP 8 on Ubuntu 20.04 and integrate it with Nginx and Apache. At the time of writing, the default Ubuntu 20.04 repositories include PHP 7.4 version. We’ll install PHP from the ondrej/php PPA repository. Before upgrading to or installing PHP 8, make sure that your applications support it. The same steps apply for Ubuntu 18.04 and all Ubuntu-based distribution, including Kubuntu, Linux Mint, and Elementary OS.

Cho phép kho lưu trữ PHP

Một nhà phát triển Debian, duy trì một kho lưu trữ bao gồm nhiều phiên bản PHP. Để kích hoạt kho lưu trữ & nbsp ;, chạy: # sudo apt cài đặt ppa adpa-adp-apt-apt-apt-apt-apt-apt-apt-apt-apt-appa: ondrej/php Sau khi PPA được bật, bạn có thể cài đặt Php 8. # sudo apt install software-properties-common sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php Once the PPA is enabled, you can install PHP 8.

Cài đặt Php 8.0 với Apache

Nếu bạn sử dụng & nbsp; Apache & nbsp; với tư cách là một máy chủ web, bạn có thể chạy PHP dưới dạng mô-đun Apache hoặc PHP-FPM.

Cài đặt php làm mô -đun Apache

Cài đặt PHP dưới dạng mô -đun Apache là một tác vụ đơn giản:

sudo systemctl restart apache2
4

Sau khi các gói được cài đặt, & nbsp; khởi động lại Apache & nbsp; để mô -đun PHP được tải:

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0
0

Định cấu hình Apache với PHP-FPM

PHP-FPM là Trình quản lý quy trình FASTCGI cho PHP. Chạy lệnh sau để cài đặt các gói cần thiết:

sudo systemctl restart apache2
6

Theo mặc định PHP-FPM không được bật trong Apache. Để kích hoạt nó, chạy:

sudo systemctl restart apache2
7

Để kích hoạt các thay đổi, hãy khởi động lại Apache:

sudo systemctl restart apache2
8

Cài đặt Php 8.0 với nginx

Nginx & nbsp; không có hỗ trợ tích hợp để xử lý các tệp PHP. Chúng tôi sẽ sử dụng PHP-FPM (Trình quản lý quy trình FastCGI) để xử lý các tệp PHP. Chạy các lệnh sau để cài đặt các gói FPM PHP và PHP:

sudo systemctl restart apache2
9

Sau khi cài đặt hoàn tất, dịch vụ FPM sẽ tự động bắt đầu. Để kiểm tra trạng thái của dịch vụ, hãy chạy

sudo apt update
sudo apt install php8.0-fpm libapache2-mod-fcgid
0
sudo apt update
sudo apt install php8.0-fpm libapache2-mod-fcgid
1

Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa & nbsp; nginx server block & nbsp; và thêm các dòng sau để nginx có thể xử lý các tệp PHP:

sudo apt update
sudo apt install php8.0-fpm libapache2-mod-fcgid
2

Đừng quên & nbsp; khởi động lại dịch vụ nginx & nbsp; để cấu hình mới có hiệu lực:

sudo apt update
sudo apt install php8.0-fpm libapache2-mod-fcgid
3

Cài đặt tiện ích mở rộng PHP

Các tiện ích mở rộng PHP là các thư viện được biên dịch mở rộng chức năng cốt lõi của PHP. Tiện ích mở rộng có sẵn dưới dạng các gói và có thể dễ dàng cài đặt với & nbsp; apt & nbsp ;:

sudo apt update
sudo apt install php8.0-fpm libapache2-mod-fcgid
4

Ví dụ: để cài đặt các tiện ích mở rộng MySQL và GD, bạn sẽ chạy lệnh sau:

sudo systemctl restart apache2
3

Sau khi cài đặt tiện ích mở rộng PHP mới, đừng quên khởi động lại dịch vụ Apache hoặc PHP FPM, tùy thuộc vào thiết lập của bạn.

Kiểm tra xử lý PHP

Để kiểm tra xem máy chủ web có được cấu hình đúng để xử lý PHP hay không, hãy tạo một tệp mới có tên & nbsp; info.php & nbsp; bên trong thư mục & nbsp;/var/www/html & nbsp;

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí
You’ll see information about your PHP configuration similar to the following:

Sự kết luận

Cài đặt Php 8 trên máy chủ Ubuntu 20.04 là một nhiệm vụ đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là để kích hoạt kho lưu trữ của ONDREJ/PHP và cài đặt Php 8 với & nbsp; apt. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi, đừng ngần ngại để lại nhận xét. If you have any questions or feedback, do not hesitate to leave a comment.